Jézus kijelentette az Atyát


" Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt."
János evangéliuma 1.18

Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy ahány ember él ezen a Földön, annyiféle istenképpel találkozhatunk. Részigazságokat talán mindegyik tartalmaz, de a tökéletes és teljes képpel - azt hiszem - senki sem rendelkezik (vö. 1Kor. 13.12). Olyan sok dolog befolyásol bennünket, amikor Istenről gondolkodunk: gyermekkorunk, a szüleinkkel, felnőttekkel való tapasztalataink, a személyes élményeink, örömeink, kudarcaink, a társadalom Istenről alkotott általános képe, stb. Miközben nagyon sokféle hatás ér bennünket, mégsem mindegy, hogy végül milyen kép formálódik ki a lelkünkben. Meghatározó ez a másokkal való kapcsolatainkban, az önmagunkról való gondolkodásunkban, kihat az érzelmi világunkra, boldogságunkra.
Igazán "boldog az a gyermek..., akinek édesapja, édesanyja és tanárai Isten szeretetét, igazságosságát és hosszútűrését mutatják be, aki a földi gondviselői iránt érzett bizalma, ráhagyatkozása és tisztelete által megtanulja az Isten iránti bizalmat, engedelmességet, tiszteletet is. Aki Ilyen ajándékkal halmozza el gyermekét vagy diákját, minden gazdagságnál értékesebb kincset bíz rá, ami az örökkévalóságban sem avul el." (Ellen G. White: Nevelés, A magaviselet c. fejezet) 
Az Atya Isten azért küldte el a Fiú Istent, hogy láthatóvá, szemlélhetővé tegye önmagát számunkra. Még az angyalok sem rendelkeznek azzal az istenismerettel, ami Krisztusé. Milyen jó lenne, ha az Istenről alkotott képünkre a legnagyobb hatással az evangéliumok lehetnének! Ha szinte magunk előtt látnánk Krisztust, ahogyan az elesettekhez, rászorulókhoz, bűnösökhöz viszonyul, ahogyan különválasztja a bűnt és a bűnöst, ahogyan ragaszkodik Isten Igéjéhez, és alkalmazza azt a hétköznapokban. Milyen jó lenne, ha a lelkünkben olyan igazi mély bizalom ébredne ennek nyomán, amit sem emberekkel szerzett negatív tapasztalatok, sem a körülmények nem tudnak megingatni. 
Jézus első eljövetele egyedülálló lehetőséget kínál számunkra, hogy megismerjük Istent. Boldog az, aki őt megismerve örömmel várja közelgő második eljövetelét is!
Legyen áldott a napod!