Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2010

Istennek engedelmeskedve

Kép
„A kérdés az, hogy embereknek akarok-e tetszeni vagy Istennek? Vagy talán azt hiszitek, hogy az embereknek igyekszem kedveskedni? Ha még mindig emberek tetszését keresném, nem lennék Krisztus szolgája” Galata 1:10. WBTC fordítás Ma lezárunk egy esztendőt és holnap reggel – ha Isten éltet – egy Új Évet kezdünk. Ki volt az Úr az életünkben, ebben az évben? A pénz? A munka? A gyerekek? A ranglétrán való feljebb mászás? A feleségünk? A férjünk? Esetleg egy ’harmadik’? Kinek akartunk megfelelni? Mertünk-e nem-et mondani a nem teljesen egyenes útra? Mertük-e vállalni tetteink következményeit? Mertünk-e igazak, becsületesek maradni minden körülmény között? Mertük-e vállalni kereszténységünket? Vagy inkább az emberek tetszését kerestük? Vigyázat! Ez síkos talaj! Egyik héten: Hozsanna! Másik héten: „Feszítsd meg!” Sokan január 1-től új életet szeretnének kezdeni. Leszokni a dohányzásról. E naptól kezdve rendszeresen sportolni, és még sorolhatnám. Határozd el, hogy az Új Évet Krisztus szolgájaké

Jézus vére árán

Kép
" Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. " P éter első levele 1:17-19 Magas az ár? Amikor Istennek mérlegelnie kellett, hogy Téged tartson-e meg, vagy egy esetleges bukást feltételezve a Fiát is elveszítse Veled együtt, akkor Isten a kétségest választotta és belement a lehetetlenbe. A csőcselék kezébe engedte a Fiát, hogy megmentsen bennünket az örökké tartó haláltól. FANTASZTIKUS! ELKÉPZELHETETLEN! Isten nem valamit adott abból, amit megteremtett, amit Neki könnyen lehetett volna pótolni is, hanem Azt a Valakit adta, Akit nem lehet helyettesíteni, mert nem teremtmény, Akiből nincs több és nem is lesz, ha elvész. A bűn, amit Ádám egy vágyott környezetben,

Jó az Isten házában lenni

Kép
„Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!” (84. Zsoltár 11. vers) A Zsoltárok könyvében Dávid megfogalmazásában, többször előfordul az Isten háza kifejezés, noha tudjuk maga a Ház csak később, Salamon idejében épült fel (2Sám.7:12-13). Az ott folyó szolgálatot ismerve pedig egyértelmű, hogy sem Dávid, és egyetlen énekes lévita sem léphetett be magába a hajlékba. Az egyszerű közember pedig legfeljebb az udvarban tartózkodhatott, míg bemutatta áldozatát. Mai kérdésünk az lehet; mindezek tudatában mégis mi volt az, ami olyan kívánatossá tette az Isten hajlékát? Hiszen üres kézzel nem is lehetett az Úr elé járulni (2Móz.23:15). Ugyanakkor nem volt prédikáció sem, csupán a papok általi áldozatbemutatás. A pórnép nem mondott költeményt, hanem a léviták előre meghatározott időben és módón szolgáltak énekkel és zenével. És persze nem volt gyermektörténet, színdarab, vetítés… Azt hiszem, s

Élj Jézus erejével!

Kép
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” Máté evangéliuma 28,18-20 A ma reggel olvasott igét Jézus nagy misszióparancsának hívjuk. Amikor idézni szoktuk ezt a jól ismert szakaszt a Bibliából, általában onnan kezdjük, hogy „Menjetek el …” , pedig az előtte álló mondat is szorosan a misszióparancshoz tartozik. „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön” Jézus egy feladatot adott nekünk, egy célt, amiért érdemes élni. Menjünk el az emberek közé és beszéljünk Jézusról. Mi vagyunk Jézus keze, Jézus szeme és Jézus nyelve. Hogyan végezhetjük el ezt a szép, de hatalmas munkát amikor sokszor erőtelennek érezzük magunkat, gyen

Vezess Uram!

Kép
„Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!” Zsoltárok könyve 143:10 Isten nélkül élni sokféleképpen lehet. A legveszélyesebb formája ennek még csak nem is az, amikor valaki nyíltan tagadja az Isten létezését. Hogy ehhez tartozik-e valamilyen konkrét „hitetlenségi-vallás”, vagy egyszerűen ahhoz sem veszi valaki a fáradtságot, hogy végiggondolja a kérdést – már szinte lényegtelen. A középút azért veszélyes, mert miközben valaki nem tagadja nyíltan Isten létezését, úgy él, mintha nem lenne Isten fölöttünk, akinek elszámolással, felelősséggel tartozunk. Sajnos sok, magát kereszténynek valló ember is ebbe a csoportba tartozik. Egy előadásra készülve elolvastam néhány írást az ateizmussal kapcsolatban és erre a – keresztények számára elgondolkodtató – gondolatmenetre bukkantam: (…)nem minden istentagadás jelenti Isten létezésének tagadását . Megesik, hogy olyanok tagadják Istent, akik hisznek benne, tehát elfogadják létezését. Az ő es

Ima, mint eddig soha

Kép
" Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgy hogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk! Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd kivezette őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!" Apostolok Cselekedetei 16:25-31 Néhány szelet beigli maradt már csak a tálcán egy-két törött lábú mézeskalács-figurával. Az ünnep utolsó napja, és már te is kezdesz némán visszalépni a hétköznapok világába. Magad mögött

Új hajtás

Kép
„Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is.” 2 Kor 8,21 Ma arra emlékezik az egész világ, hogy Isten egy csodálatosan új dolgot kezdett az emberiség történetében azzal, hogy Jézus emberként erre a földre született. Igaz, kevés a valószínűsége annak, hogy mindez decemberben történt, de nem is ez a lényeg. Az a legfontosabb, hogy az emberiség új kezdete, új lehetősége Isten kezdeményezése volt. Krisztus első adventjével elérkezett a földre a bűn országának a vége, és elkezdődött Isten országa. Drága Megváltónk ezt a forradalmat nem erővel, nem hatalommal vitte végbe, hanem Atyja előtti engedelmességgel, alázatos, példamutató élettel, értünk tökéletes, teljes áldozattal. Tisztességes, becsületes élete, önfeláldozása áttörte az emberszívek kőgátjait, megbékített bennünket önmagával, megbékített bennünket Istennel, Kihez feltámadása után visszatért. Bennünket, megtért keresztényeket itthagyott ebben a világban, hogy Isten országa kiteljesedjék általunk.

Dicsőség Istennek

Kép
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, é s e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!” Lukács 2:14. Megérkezett! 2000 évvel ezelőtt angyalok hozták hírül az embereknek, hogy Jézus megszületett! El tudod képzelni a jelenetet? Pásztor vagy. Este van. A nyáj a karámban – a pihenőhelyen. Ülsz a többi pásztorral a zsarátnok körül. Beszélgettek. Álmos este van. Aztán hirtelen fényesség! És közeledik! És csak közeledik! Egyenesen kis csoportotok felé. Szemellenzőként teszed kezed a homlokodhoz. Mi akar ez lenni? Aztán nagyon hamar meglátod, hogy egy angyal. Mikor épp arra gondolsz, hogy talán a fáradt ságtól álmot álmodsz – látod, hogy a többi pásztor is ugyanazt látja. Már ragyog az egész mező. Egyetlen angyal fényétől! Amikor szemed kezdi megszokni a fényességet – újabb csoda: Istent dicsérő mennyei angyalok sokasága! Aztán tisztán, jól érthetően a következő szózatot hallod: „Ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek ne ktek, mely az egész népnek öröme lesz. Mert megszületett

Az Ige szerint élni

Kép
" Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat." Jakab levele 1:22 Kétezer éve Betlehemben és környékén nagyon sok írást ismerő zsidó nem volt ott Jézus születésekor imádni a Megváltót. Ellen White így ír erről: "Több mint ezer éven át várta a zsidó nép az Üdvözítő eljövetelét. Erre az eseményre összpontosultak legszebb reményeik. S amikor eljött, mégsem ismerték fel Őt. Az angyalok csodálták a dicsőséges megváltási tervet. Figyelték, hogyan fogadja Isten népe az emberi testet öltött Isten Fiát. Angyalok jöttek a választott nép hazájába. A Messiás útkészítője már megszületett, és küldetését csodák, jövendölések igazolták. Mindenfelé elterjedt a hír születéséről és küldetésének csodálatos jelentőségéről. Jeruzsálem mégsem készült Megváltója fogadására. A mennyei küldöttek megdöbbenve szemlélték annak a népnek a közömbösségét, amelyet Isten azért hívott el, hogy a szent igazság világosságát eljuttassa a világhoz. Az isteni

Felkészülni az erőpróbára

Kép
„Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mimódon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban: ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?” (Jeremiás könyve 12. fejezet 5. vers) Mikor elsős faipari tanuló voltam, emlékszem, az elméleti egy hét oktatás után, mennyire vártuk a gyakorlati hetet. Végre kezünkbe vehettük a magát a fadarabot, a szerszámokat és ’kedvünkre’ farigcsálhattuk első fecskefarú csapolásunkat, hokedlinket… Ugyanakkor emlékszem, amennyire élvezetes volt mindez másod és harmadszorra olyannyira unalmas lett, mivel fél évig szinte csak a kalapács és a véső volt a kezünkben, pedig mi már késznek éreztük magunkat, hogy oktatónkhoz hasonlóan gyalugéppel, fűrészgéppel és egyebekkel dolgozhassunk. Bizony nem sok értelmét láttuk akkor annak a fél évnek. Ugyanezt tapasztalhatják meg azok, aki házat építenek és egy látszólag felesleges, ’látahatatlan’ dologra pazarolnak időt, energiát, mikor alapoznak. Ugyanezt tapasztalják a sportolók

Hűség minden szinten

Kép
„A ki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” Luk.16,10. Sokan arra gondolnak, ha az életükben kapnának valami nagy lehetőséget, bizony jobban kihasználnák, mint egyéb emberek. Gondolataikban, szavaikban mindig ott a kritika, a másik bírálata. Biztos, hogy mindenről és mindenkiről van negatív véleményük…Soha nem lesznek boldogok, mert a jövőtől várják a jobb létet. Miközben reménykednek a szebb életben, megöregednek, és azt veszik észre, hogy mindennek vége. Lehet, hogy egész életükben vártak a felemelkedésre, mégsem jött el! Elszalasztották az értékes pillanatokat, és az élet vonata elszáguldott mellettük… Ha boldog akarsz lenni, űzd ki életedből az álmodozást! „Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek; Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!” Használd ki a lehetőségeket, amelyek Isten akara

Lehetsz király!

Kép
„ És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. ” Jelenések könyve 20:4 Általában nem szoktam Ádámig és Éváig visszamenni, de ebben az esetben indokoltnak tartom. Igaz, hogy a Biblia végén található mai Igénk, de a megértését segíti, ha elolvasunk néhány gondolatot az elejéről. Mózes 1. könyve 1:26-28 ezt írja: „ Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.   Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek

Mert megígérted!

Kép
"Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az Úr." Ézsaiás könyve 25:8 Percről percre egyre közelebb kerülsz a régóta várt Szentestéhez. Karácsonyi dalokat dúdolsz már hetek óta, és mindennél jobban várod, hogy azokkal tölthesd ezt a néhány napot, akiket igazán szeretsz, akik a családot jelentik a számodra. Ebbe a boldog várakozásba és készülődésbe a magányos, gondolatokkal teli éjszakákon akaratlanul is belopódzik a fájdalom, és eszedbe jutnak, akik már nem lehetnek ott az ünnepen. Lecsukod a szemed, és magad előtt látod a kedves arcokat; de már csak az emlékeidben kívánnak neked boldog karácsonyt. Menniük kellett, és csak keserű űrt hagytak maguk után. Aztán szertetteidre gondolsz, akik igen, ma még ott vannak melletted, de mi van, ha... Akármennyire is igyekszel, nem lehetnek itt tökéletes ünnepeid. Valahol valaki mindig hiányozni fog az asztaltól. De hidd el, ez nem tart ö

Isten országa

Kép
„És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.” Jelenések 19,9 „A nyelv túl gyenge, hogy megkísérelje a menny leírását. Amint a jelenet feltárult előttem, a csodálkozástól a szavam elállt. Elbűvölve a menny túláradó ragyogásától és dicsőségétől, leteszem a tollam és kiáltom: "Ó! mily szeretet! Mily csodálatos szeretet!" A legmagasztosabb nyelv sem tudja elmondani a menny dicsőségét vagy a megváltó szeretet kikutathatatlan mélységét.” - EW 289 (1858). „Ha csak egy pillantásunk lenne a mennyei városba, sohasem kívánnánk ismét a földön lakni.” - ST April 8, 1889. „Az angyalok kíséretét látjuk a kapu mindkét oldalán, és Jézus beszédét figyeljük: "Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta". Itt elmondja néked, hogy örömének részese vagy, és mi ez az öröm? Atyák, ez lelketek vajúdása eredményének az öröme. Any

A jó és a gonosz

Kép
„Aki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: aki pedig gonoszt keres, ő magára jő az” Példabeszédek 11:27. Ahogy ezt az Igét olvastam ma reggel, két közmondás jutott eszembe: „Jó tett helyébe jót várj!” „Aki másnak vermet ás, maga esik bele!” Valahol olvastam, hogy általában a kisgyermekek a legdühösebb kutyákat is képesek lecsendesíteni. (Azért most ne indulj el, hogy ezt rögtön kipróbáld!) Akkor még egy faluban laktunk, amikor kislányunk középiskolába járt. Nem értettük, miért érkezik haza a vasútállomásról 10’ helyett néha 40’- 45’ alatt. Aztán egyszer elmondta. Az utcában, ahol jött volt egy igen vad kutya – szemei vérben forogtak – oda aztán senki be nem mehetett. Kislányunk minden nap odament ehhez a kutyához és beszélgetett vele: „Mi baj van? Haragszol valamiért? Miért vagy ennyire mérges?” Addig beszélgetett vele, míg aztán a kutya már alig várta, hogy megérkezzen a vonat és erre jöjjön az a kislány, aki ’beszélget’ vele. Odatartotta a hátát a kerítéshez egy kis vakargatásra. A kuty

Nyugodt álom

Kép
„Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!” Zsoltárok könyve 4:9 Béke és biztonság – a két legfontosabb belső és külső tényező ahhoz, hogy az ember lelkileg és testileg egészséges maradhasson. Békében lefeküdni és elaludni – olyan kevésnek tűnik, mégsem olyan egyszerű. Régen, amikor minden munka időigényes és fárasztó volt, mert mindent verejtékes munkával kellett elvégezni, akkor az ember nem ismerte, hogy mit jelent rossz alvónak lenni, kimerülten ébredni, vagy álmatlanul hánykolódni éjszakánként az ágyban. Ma, amikor sokszor úgy fekszünk le, hogy egész nap megerőltető szellemi munkát végeztünk, de igazán semmit sem mozogtunk, mert nem kényszerített rá semmi, akkor átéljük azt, hogy még elaludni sem egyszerű, vagy ha sikerült is, akkor mély álomban maradni és reggel egészen pihenten ébredni, komoly ajándéknak számít. Álmunk mutatja leginkább, milyenek is vagyunk valójában. A sokat békétlenkedő ember rossz alvó, mert állandóan

Boldog, aki hisz

Kép
„Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.” (János evangéliuma 20. fejezet 29. vers) Egy kötéltáncos elhatározta, hogy valami nagyot fog alakítani. A Niagara vízesés felett kifeszítette kötelét és a turisták szeme láttára egy rúd segítségével átsétált a túloldalra és vissza. Ezután megkérdezte az embereket elhiszik-e, hogy ugyanezt megcsinálja a bot nélkül is. Néhányan halkan mondták: - elhisszük. Így most már bot nélkül sétált át és vissza. A tömeg ujjongva üdvözölte. Majd fogott egy talicskát és megkérdezte: - elhiszik, hogy ezt át tudom tolni és vissza? Mindenki mondta: - hát persze, elhisszük. Miután megcsinálta az emberek üdvrivalgásban törtek ki. Aztán fogott egy zsák krumplit és megkérdezte: elhiszik, hogy így, teherrel is sikerülhet? - Naná, hogy elhisszük. - válaszolt a nép. Ezt is megcsinálta. Már mindenki önkívületben volt. Végül elhiszik-e - kérdezte -, hogy önök közül valakit átviszek és visszahozom?

Nem vagy egyedül

Kép
„Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.” János evangéliuma 14,18 Az egyik ifjúsági alkalmon arról beszélgettünk, hogy mit szoktunk egyedül csinálni. Az egyik fiatal a következőt válaszolta: „Én soha nem vagyok egyedül, Jézus mindig velem van” Szeretem János evangéliuma 14. fejezetét, mert igazi reménységet sugárzó szakasza a Bibliának. Jézus a tanítványok hamis reménységét akarta eloszlatni. Ők úgy gondolták, hogy Jézus itt a földön fogja felállítani az országát, úgy hogy elzavarja a rómaiakat Palesztinából. Nagyot tévedtek, elkeseredtek és Jézus vigasztalja őket az első versekben: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van” Figyeljük csak meg, nem úgy vigasztalja őket, hogy a jövőről beszél nekik. „HIGYJETEK” – mondja Jézus. A holnapot csak akkor értem meg, ha hinni tudok MA. Ha ma hiszünk Jézusban, akkor Ő a Szentlélek által mindig velünk van. Hogyan lehetséges ez? Sok ember számára a hit csak

Mindennek meg van az ideje

Kép
„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” Prédikátor könyve 3:1 Sok ember fantáziáját megmozgatta már az időutazás kérdése. Én is néha elgondolkozok azon, milyen lehetett egy-egy letűnt korban élni. Máskor a jövőbe látnék szívesen, hogy megtudjam mi vár rám ezután. Azt gondolom valahol érthető ez a fajta kíváncsiság. Van viszont egy más fajta gyakori vágyakozás: visszamenni a múltba, hogy valamit helyrehozzunk, hogy valamit meg nem történtté tegyünk, vagy megtegyünk valamit, amit elmulasztottunk. Az idő múlásával másként látjuk az eseményeket, tapasztalatokat gyűjtünk, fejlődik jellemünk és szeretnénk kicsit „kozmetikázni” a történelmünket. A bölcs Prédikátor kijózanít, és azt mondja: „mindennek rendelt ideje van”. Tudomásul kell venni, hogy az idővel folytatott mindennapi harcunkban, nem vagyunk győztes pozícióban. Az idő halad, a jó és rossz dolgok jönnek folyamatosan, egymást váltogatva. A születésünk és halálunk között van sírás-nevetés, ép

Isten erős karja tart!

Kép
"magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izrael itt a Jordánon. Mert Istenetek, az Úr kiszárította a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek, az Úr a Vörös-tengerrel is, kiszárította előttünk, amíg átkeltünk rajta, hogy megismerje a föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek Isteneteket, az Urat mindenkor." Józsué könyve 4:22-24 Tajtékot vet, tombol előtted a víztömeg, és neked a túlparton folytatódik tovább utad. Át kell jutnod, nincs más megoldás. Orrodban szinte érzed a bukás szagát, ahogy egyre jobban keveredik a lehet és a talán illatával. Csak állsz a parton, és szeretnéd, ha csoda történne. Szeretnéd, ha utad folytatásával egy stabil híd kötne össze, vagy egy kiskapu, ami óvatosan kikerüli ezt az egész helyzetet; de neked lépned kell, előre. Lépned, és bíznod abban, aki eddig is kísért az úton, és aki most sem közömbös irántad. Lassan rászánod magad, és egyik lábaddal a másik után belépsz a hullámok közé,

Ünnepre várva

Kép
„Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.” 4 Mózes 6,24-26 Áld engem az Isten és megőriz engem. Közeleg az ünnep, amit egyre inkább megtart az egész világ. Kínától kezdve Japánig, a keresztény kultúrkörön túl is díszbe öltöztetik az emberek az otthonaikat csupán a hangulat és az örömszerzés kedvéért. Mindenki izgatottan járja a boltokat ajándékok után kutatva, mert valamit adni akar annak, akit közel érez magához. Vajon a nagy sürgés-forgás közepette nem felejtkezünk meg a lényegről, Isten bennünket áldó kezéről? Milyen sokan vagyunk, akik még tudunk adni, mert vagyunk; mert mi is még mindig kaptunk és kaptunk, mert még mindig van miből. Nem csak az anyagiakra gondolok, hanem sok-sok értékes kincsre, amit megoszthatunk másokkal. Van még bennünk szeretet, van még barátság, odafigyelés, jóindulat, kedvesség. Tudunk adni jó szót, és mellé az ősz

Ne hátrálj meg!

Kép
„És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.” Lukács 9:62 Ha a ma reggeli Igét egy 18 éves fiatal olvassa, csak két kérdése van: Mi az, hogy eke, és mi az, hogy szarva? Az eke a gépesítés előtt egy olyan szerszám volt, amivel a talajt megforgatták. Kb 25 cm mélyen, ami felül volt, alulra került, és ami lent volt, ’feljött’. Régen az eke elé ökröt, később lovat fogtak, a ló mindig az előző sor mélyedésében, barázdájában haladt, mert ha nem, girbe-görbe lett a sor. Az eke „szarvát”, amivel irányították az ekét, a gazda fogta két kézzel, figyelve, hogy a ló egyenesen haladjon előre, mert könnyen kiborult az eke a sorból és sok vesződséggel járt helyretenni. Jézus korában mindenki tudta és maga elé képzelte a gazdát, amint szánt. Ezt a példát felhasználva, Jézus arra akart figyelmeztetni, hogy aki egyszer rátette kezét az eke „szarvára”, nem foroghat össze-vissza büntetlenül. Mert annak következménye van. Munkája nem ér semmit.

Kegyelmi ajándék

Kép
" Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Pál levele a rómaiakhoz 6:23) Akkor van értelme küzdeni, ha van tét - ha van mit veszíteni, és van mit nyerni. Az "ÉLET" nevű szabadegyetemen van tét!!! Nagyrészt nem mi választottuk magunknak, hanem örökségként kapjuk, de tetemes mennyiség belőle a mi saját döntésünk produktuma - a Biblia bűnnek nevezi. Bagatellizáljuk, vagy félünk tőle, talán túl óvatosak vagyunk vele, ezért fanatikussá, vagy kegyetlenül "tökéletessé" tehet - akárhogy viszonyulunk hozzá, azzal tagadni nem lehet a létezését. A legyintőknek szól az ige első fele: ne vedd könnyelműen a bűnt, mert örök következménye van - az örökké tartó halál. Ha valaki kitartóan nem akar a bűnből szabadulni, pedig van rá megoldás, az az ember nem szereti az életet - úgy, ahogyan Isten eredetileg elképzelte - így nem is kap belőle végtelen mennyiséget. De miért ez a szigorú ítélet? Isten,

Sírás helyett nevetés

Kép
„Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel.” (30. Zsoltár 12. vers) Fájdalommal és szenvedéssel teli világunkban milyen jó e sorokat olvasni. És mennyivel inkább vágyunk átélni azt a lelki megkönnyebbülést, amit Dávid is érezhetett, mikor e mondatok elhagyták ajkát. Igen, szeretnénk mi is végre szabadon örülni, és megtapasztalni Jézus ígéretét „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” (Máté 5:4), mert már elegünk van a sírásból. Már persze, ha tudunk még sírni. Olyan nehezen tudjuk és akarjuk megérteni és elfogadni, hogy igazán csak az tud így örülni, aki megjárta „a halál völgyét”, aki onnan a „mélységből” kiáltott fel. Sajnos rá kell döbbennünk mi már igazán sírni sem tudunk. Különösen belénk férfiakba nevelik, ’ne sírj egy férfi nem sír’, katonadolog, stb. És a mai világ közönye csak rátesz erre egy lapáttal és szép lassan bekebelezi szívünket. „Egyre inkább nő, azoknak a száma, akik jóízűen falatoznak és szemük se re

Új szövetség - Veled

Kép
„Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.” Zsid.8,10 „Jézus nem azt kívánja tőlünk, hogy görcsös módon, megfeszítve minden porcikánkat igyekezzünk Neki engedelmeskedni! Az ilyen engedelmeskedésen nincs áldás, nincs öröm és békesség! Ő azt szeretné, ha teljesen természetes módon nem azért tennénk meg dolgokat, mert a törvény kötelez rá, hanem azért, mert szeretjük Őt, és mindent képesek vagyunk megtenni Érte! Ez az igazi engedelmesség! Ilyen esetben az Isten tudja, hogy bízhat bennünk akkor is, amikor éppen a hétköznapi dolgainkat tesszük! Isten Igéje alapján tudjuk, hogy az Úr annak idején Mózesnek két kőtáblát adott. Az első négy parancsolatban Alkotónk iránti kötelességeinket szabta meg, a következő hat törvény pedig az ember-ember kapcsolatát szabályozta. Ha szeretem Istent, nem fogok idegen istenek után menni. Ha szere

Ments meg, Uram!

Kép
„Meddig tart ez, U r am? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem?   Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, U r am, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem: Végeztem vele! Ne ujjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom! Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Ú r nak, mert jót tett velem. ” Zsoltárok könyve 13:1-6 Érezted már úgy, hogy „most végem van”? Érezted már azt, hogy egyedül vagy, hogy még talán Isten is elhagyott? Vagy talán voltál már olyan helyzetben, mikor úgy gondoltad mindenki ellened fordult?... Nem vagy egyedül! Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a mi bajunk, a mi fájdalmunk, a mi nehézségeink a legnagyobbak, és senki sem ért meg bennünket. A látásunk egyre jobban beszűkül, végül csak mi vagyunk és a testi-lelki kínjaink. Pedig van ott más is, vannak ott mások is. Csa