Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 27, 2019

Ahogyan élni érdemes!

Kép
"Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok." 1Thessz 5,16-18 Megfigyeltétek már a boldog embereket? Tudjátok azokat, akiknek olyan jó a környezetében lenni, mert árad belőlük a pozitív gondolkodás, a jóság, a vidámság, akiknek alap, hogy mosolyognak másokra. Az embernek az az érzése mellettük, hogy így érdemes élni, de vajon mi a titkuk? Amikor rákerestem erre az interneten, találtam 6, 9, 10, 13 és 25 tanácsból, titokból álló listát is. Szinte mindegyikben nagyon jó dolgok voltak felsorolva, mint a nemet mondás, hogy tudjunk nevetni önmagunkon, vagy őrizzük meg nyitottságunkat és még sorolhatnám. A mai idézetünkben csupán három fontos dolog van említve, de ezeket mindig, folyamatosan és minden helyzetben tennünk kell. Ez a három dolog pedig nem más, mint az öröm, az imádság és a hálaadás.  Mindig örülj! - "De hát hogyan?" Az öröm az nem olyan, hogy vag

Isten szeme fénye

Kép
"Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát." Máté evangéliuma 18:10 Jézus tanításában markáns helyet foglalt el a gyengék és kiszolgáltatottak védelme: özvegyeké, árváké, gyermekeké és jövevényeké. Bátor kiállás volt rájuk alapozni egy új országot egy olyan világban, ahol az "erősek uralkodnak és a hatalmasok hatalmaskodnak". Hiszen a hatalom középpontja mégiscsak azon emberek csoportja, akik az anyagi, katonai, politikai hatalmat birtokolják! Nem! Jézus a tanítványok hatalmat firtató kérdésére, hogy "Ki a nagyobb a mennyek országában?" , azzal válaszol, hogy példaként eléjük állít egy kisgyermeket.  "Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába." (Máté 18,3) Mi több, Jézus szerint a kisgyermek nemcsak példa, hanem próba is! "Aki pedig megbo

Mennyit érsz?

Kép
"De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted." Ézsaiás próféta könyve 43:1-3 Azt szokták mondani, hogy minden annyit ér, amennyit a vevő hajlandó adni érte. Lehet szidni az Apple céget, hogy milyen drágák a készülékeik, vagy flancos éttermeket, hogy “nagy tányéron kis semmiért” elkérnek egy fél fizetést, de amíg vannak olyanok, akik hajlandóak az általuk kért összeget kifizetni, addig várhatóan nem fogják lejjebb szállítani az áraikat. Mert minden annyit ér, amennyit hajlandóak adni érte.  A mai kérdésünk a következő: mennyit ér az ember? Mennyit ér az élet? A filozófusokat évszázadok óta foglalkoztat

Egészséges tudomány

Kép
„Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek.” Tituszhoz írt levél 2:1 Titusz, Pál apostol egyik fiatal tanítványa volt, akit azzal a kemény feladattal bízott meg, hogy tegyen rendet a krétai gyülekezetekben. „A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképpen én néked meghagytam” (Tit.1:5) Majd a levélből az is kiderül, hogy a legnagyobb probléma az elmélet és a gyakorlat között tátongó mély szakadék volt. Azaz a gondot elsősorban nem a téves tanítások jelentették, - bár ilyen is előfordult -, hanem sokkal inkább a krisztusi életvitel hiánya. „Azt mondta valaki közülük, az ő saját prófétájuk: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak. E bizonyság igaz: annak okáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek,... Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják ” (Tit.1:12-13; 16) Éppen ezért, az apostol az egészséges tudomány hirdetése alat

Utolsó utáni esély

Kép
„Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki: „Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.” Lukácsevangéliuma 8:50 Krisztus útban volt Jairus, a zsidó rabbi háza felé. Jairus esdve kérte, hogy jöjjön el hozzá, és gyógyítsa meg a leányát. A megtört szívű apa könyörgése: "Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon" (Mk 5:23) - megindította Krisztus szerető, megértő szívét. Azonnal útnak indult a főemberrel. Csak lassan haladtak, mert a tömeg minden oldalról szorongatta Krisztust. Minél többen jöttek az édesapa aggodalma egyre nagyobb és nagyobb lett és Jézus itt is ott is megállt, hogy az embereken segítsen, még egy asszony ráadásul megérintette Jézus ruhája szegélyét, mire Jézusból erő áradt ki. Olyan erő, amivel az asszony betegsége azonnal megszűnt.  Még útban voltak, amikor egy küldönc furakodott Jairushoz a tömegben, és hírül adta, hogy leánya meghalt, ne fárassza többé fölöslegesen a Mestert. E szavakat Jézus is meghallotta. "Ne félj

Hálát adni egymásért

Kép
„Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek.” Kolossébeliekhez írt levél 1:3-4 Minden gyülekezet Isten különleges kegyelmi ajándéka. Ahány ember, annyi történet, de mind Isten hívását meghalló, és arra választ adó személyeknek a közössége. A közös hit, a Krisztus és egymás iránti szeretet köti össze a közösség tagjait. Ha ez megvalósul és meglátszik, akkor valóban van miért hálát adni. Pál Istenhez szól a hálaimájában, és ezzel ki is fejezi, hogy kinek köszöni meg a gyülekezet példaértékű életét, melyet különféle tévtanok ellenére hűséggel megőrzött. Érdekes, hogy Pál korábban nem járt Kolosséban, mégis hitbeli testvérként tekint a közösség tagjaira. Hallotta a jó hírüket, de bátorította is őket, hogy hogyan tudják a belopódzó tévtanoktól megóvni a gyülekezetet. Pál minden levélben érezhető ez a féltő

O.K.

Kép
„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek? Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek e