Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 17, 2012

Hozzánk hasonló

Kép
„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” Fil 2,5-11 Nem volt más, mint te, vagy én; olyan volt, mint mi is, hozzánk hasonló. Megszületett a világra, de nem különb körülmények közé, nem volt saját gyerekszobája, nem volt még saját ágya sem. Gyermeklépteit szülein kívül nem vigyázta dadus, sem nevelőnő. Nem járt külön iskolába sem, nem részesült elit nevelésben. Szület

A megtérés változása

Kép
„Krisztus a mi bűneinket magára vette, sőt, a saját testében felvitte a keresztfára, amikor megölték. Azért tette ezt, hogy többé ne a bűnöknek, hanem Isten számára elfogadható módon éljünk. Krisztus sebei által meggyógyultatok betegségeitekből. Olyanok voltatok, mint a nyájtól elkószált és eltévedt juhok. De most visszatértetek a Pásztorhoz: ő vigyáz a lelketekre, védelmez, és őriz benneteket.” 1Péter 2:24-25. Mi az, ami képes megváltoztatni egy embert? Egy ember egy termelőszövetkezetben dolgozott. Megismerte, elfogadta az Úr Jézust és „megtért”. Keresztsége utáni napon megállt egy traktorral a termelőszövetkezet udvarán, odahívta az elnököt és azt mondta: - Elnök úr, visszahoztam a traktort, amit elloptam. - De hát nem hiányzik innen egy traktor sem! - Valóban nem. Az úgy volt, hogy megvettem az alvázat, utána egyenként mindent összelopkodtam, és úgy építettem fel ezt a traktort. Most visszahoztam mindent. Nagyon sajnálom, amit tettem! Mi az, ami képes megváltozt

Két világ

Kép
Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége. (Zsoltárok 102:26-28) Sokféleképp nézünk erre a világra. Szinte észre sem vesszük, hogy a szüleinktől hallottakból, a tanulmányainkból és saját tapasztalatainkból összeáll egy szemüveg, amin keresztül szemléljük ezt a világot. Vannak, akiknek az anyagi világ a valóság, míg mások a lelkieket tartják fontosnak. A Biblia világképében a világ két részre oszlik: egy teremtett világra, és a Teremtőre. Hogyan is lehet ezt elképzelni? Játszunk el a gondolattal: visszamegyünk az időben. Ha néhány évtizedet utaznánk, nem lennénk. Ha egy bő évszázadot, akkor nem lennének autók, repülők. Hogyha egy-két évezredet, akkor nem lennének olyan országok sem, amiknek a léte számunkra természetes, amik létükért és érdekeikért annyi háborút vívtak. Hogyha visszamennénk az idő

Az idő teljessége

Kép
„De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.” Galátziabeliekhez írt levél 4. fejezet 4-5. vers Ma a semmire és a sosincs idő világában, jó arról olvasni, ahogy Mennyei Atyánk kezében tartja az idő, a történelem és az életünk kerekét. Neki mindig van ideje teremtményeire. S az állandó pörgéshez szokott agyunkkal egyedül talán azt nehéz megérteni, elfogadni, hogy az Ő órája másképp jár. Akkor cselekszik, akkor pihen, akkor vált meg, akkor ítél, amikor kell, a maga idejében, amikor eljön az idő teljessége. Az idő teljessége? Ezt olyan nehéz kivárni. Miért nem most? Miért nem azonnal? Kérdezte Ádám és Éva, a pátriárkák és próféták; „Seregeknek Ura! Meddig nem könyörülsz még?” (Zak1:12) És kérdezték az apostolok és mi magunk is; „Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még?” (Jel.6:10) Bizony türelmetlenek vagyunk, mint az a kisfiú, aki egy re

Irgalmasság és hűség

Kép
„A szeretet és hűség találkoznak,igazság és béke csókolgatják egymást.” ( Zsoltár85:11 ) Ezek az igei gondolatok számomra csodálatos gyöngyszemek. Szinte képi formában megjelenik előttem és lejátszódik a jelenet. Mennyire szép és nemes szavak! Itt szeretnék kitérni egy kicsit a Lélek gyümölcsére. Hűség :Szövetséges viszonyon belül a kötelező és elvárt magatartás a másik fél irányában. Az hűséges, aki mindvégig megáll a hitben minden kísértés, próbatétel és üldöztetés közepette Istennel való viszonyban, valamint hű marad embertársaihoz. Békesség :Jézus maga békességet hagyott a tanítványokra,békét adott nekik. Jézus Krisztus a mi békességünk. Ezt a békességet az ember a Krisztusban való közösségben éli meg. SZERETET :A keresztény életforma legfőbb jellemvonása. Erről lehet megismerni Jézus tanítványait. Ez a Lélek elsőszámú gyümölcse amely az egymásnak való szolgálatban mutatkozik meg. Az igazi szeretet építi a másikat. Tekintsünk egy kicsit vissza a T

Békességet!

Kép
" Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta: keljetek fel, menjünk el innen." János evangéliuma 14:27-31 Milyen az a békesség, melyet a világ nem adhat, csak Jézus Krisztus? Talán legjobb lesz, ha a választ Jézus teljes beszédéből keressük meg, ahol nem rutinos nyugtatásról van szó, hanem valós reménységről. Először is azért lehet békességünk, mert helyünk van a mennyben. Jézus azt szeretné, ha nem maradna üresen

Nem lesz többé...

Kép
„ Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az Úr! ” Ézsaiás könyve 25:8 Képzeld el, hogy a tegnap esti álmod nemcsak a képzeleted szüleménye, hanem valóság, és ott áll melletted az, akit nemrég elveszítettél. Beszél hozzád, és nyoma sincs a szörnyű kórnak. Mindenki boldog, mindenki örül, és nincs már olyan, hogy „Isten veled”. Nincs már elválás, nincs könny és fájdalom. Nincs szívedben az az érzés, hogy ez igazságtalanság, ez nem ér, hogy kilépett az életedből, hiszen ott áll veled szemben, és minden valóság. És nem szólal meg a telefon ébresztője, hogy a valóságot a pillanat törtrésze alatt semmivé mossa, fájó űrt hagyva szíved mélyén maga után. Tudd meg, barátom, eljön az a nap, amikor mindez beteljesül. Eljön az a nap, amikor nem lesz többé halál, nem lesz több búcsú és „Isten hozzád”. Nem lesz több temető és gyászszertartás, koporsó és fejfa, nem lesz több sírker