Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 28, 2016

Hinni Jézusnak

Kép
"Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?" János 3,12 Egy idős tanító látogatott Jézushoz azon az éjjelen. Nikodémus, aki maga is tagja volt a nagytanácsnak, amely akkor a nép vallási vezetőiből állt, leginkább a farizeusokból és a sadduceusokból. A Megváltó, látva az őszinte érdeklődést, a legkomolyabb üzenettel szólította, meg őt ( "Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát." Jn 3,3), de az nem akarta megérteni ( "Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?" Jn 3,4). Miért kellene egy olyan embernek is megtérnie, újjászületnie, aki egész életét Isten törvényének szentelte? Nem elég, hogy mindvégig hitben élt? Nem elég, hogy helyesen cselekedett, nem bántott másokat, ...? Ma is sokan vannak, akik követik az öreg farizeust ebben az eltökéltségben. Miért kellene nekem még válto

Szabadság vagy törvény?

Kép
„Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.”   Jakab 2:12. Minden lélek, aki nem hajlandó átengedni magát Istennek, egy másik erő uralma alá kerül. Nem önmagáé. Beszélhet szabadságról, mégis a legalávalóbb szolgaságban van. Nem láthatja az igazság szépségét, értelmét Sátán irányítja. Azzal ámítja önmagát, hogy saját ítéletei szerint jár el, valójában azonban a sötétség fejedelmének akaratát követi. Krisztus azért jött, hogy letörje a lélekről a bűn rabságának bilincseit.   "Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek"   (János 8:36).   "A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye"   megszabadít minket   "a bűn és a halál törvényétől"   (Róma 8:2). A megváltás művében nincs kényszer. Nem alkalmaznak külső erőszakot. Isten Lelkének befolyása alatt az ember szabadon megválaszthatja, kinek szolgál. A változásban, amely beáll, mihelyt a lélek alárendeli magát Krisztusnak, a legmagasabb s

Ki az urad?

Kép
„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek.” Pál levele a római gyülekezetnek 6:12-13 Pál apostol ebben a szakaszban erősen katonai nyelvezetet használ. A jó harcost hasonlítja össze a rosszal, úgy hogy a kettő egy személyben egyesül. Nem a fegyverzet, az erő, az ügyesség teszi ugyanis naggyá a katonát, hanem az, hogy mindezeket az eszközöket kinek a szolgálatába állítja. Gazdát pedig egy okosan számító harcos könnyen cserélhet. Jól szemlélteti ezt a Csillagok háborújának főhőse, Anakin Skywalker életútja. Pilótatehetségét, majd később, mint jedi, fénykardját először csak nemes és jó célokra használja. A gonosz Palpatine szenátor azonban elhiteti vele, hogy álmai eléréséhez sokkal több lehetősége van akkor, ha az „erő söt

Tudatos döntés a jó mellett

Kép
„ Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszentelésre. ” (Rómabeliekhez írt levél 6. fejezet 19.vers) Az egész Rómabeliekhez írt levelet átjárja a törvény és/vagy a kegyelem, a cselekedet és/vagy a hit kérdése körüli bizonytalanság tisztázása. Ugyanis a gyülekezetben két vélemény feszült egymásnak. Egyrészt voltak, akik azt hangoztatták, hogy a törvényre már nincs szükség, az a zsidóknak adatott. A keresztények nem a törvény, hanem a kegyelem alatt vannak, így csak a hit számít, és így bármit ehetünk, ihatunk… Másrészt, főként a zsidókból lett keresztények hajlamosak voltak túlhangsúlyozni a törvény funkcióját és már-már az örök élet elnyerését is bizonyos cselekedetek megtételéhez kötötték. (Lásd például: körülmetélés körüli vita: Apcsel. 15:1) Pál pedig mindkét cso

Legyen célod a jó!

Kép
„Aki jóra törekszik, jóakaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza.” Példabeszédek könyve 11. fejezet 27. verse Én úgy érzem, hogy Te a maradandó értékekre törekedsz! Nem szeretném én szorongatni a bölcsesség kövét, megteszi helyettem más, de szeretnék úgy írni Neked, mintha szemtől szembe ülnénk egymással és a képpen történne egy kis eszmecsere. Maradandó értékek. De melyek is azok? Napi 8-10, vagy netán 12 órát is dolgozol egy nap. Fáradtan kelsz, és még fáradtabban érsz haza. Lehet, hogy még hétvégén is dolgoznod kell, így esélyed sincs kipihenni a hét fáradalmait. Van ennek értelme? Nehezen keresed meg a kenyeredet, a buszmegállóban állva csak nézed, ahogy a luxusautók száguldoznak el előtted, de te csak az Ikarusra vársz. Maradandó, amit csinálsz? Amikor szíved lelked beleteszed a munkádba, és köszönet nem jár érte. Maradandó értékek... Este megkérdezted magadtól: mit tettem ma ami maradandóvá vált az én életemben vagy máséban? Vagy csak a Tv-t b

Kincs a cserépedényben

Kép
Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.  Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: Korinthusbeliekhez írt 2. levél 4:6-7 (RÚF) Már Jákób is felismerte, hogy „kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te hűségednél, a melyeket a te szolgáddal cselekedtél” (1. Móz. 32:10). Eszerint Isten jótéteményei, így az evangélium világossága, üzenete és annak értéke meghaladhatja az emberét, akiért mindez történik – aki csak „cserépedény”. A cserépedény hasonlata az emberi lényre és életre találó, hiszen porból vétettünk (1. Móz. 2:7), de azért is, mert mulandó és törékeny az életünk, a bűn miatt pedig különösebb értéket sem hordoz magában eredendően.  Mégis kincs hordozójává válhat, ha engedjük, hogy az megjelenjen az életünkben. Ennek csodálatos módjáról tanúskodik a

Memória szérum

Kép
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” Pál második levele a korinthusiakhoz 5:17 Szeretnél új életet kezdeni, de ez nem könnyű lépés. Akkora a csomag a hátadon, hogy azt már nem lehet észrevétlenül a szőnyeg alá söpörni. De ezt az életet sem bírod már tovább. Valami új kell. Egy új kezdet, egy új cél, egy új Ember. De hogyan? Egy fantasy regényben olvastam erre egy egészen különleges megoldást: memória szérum. Megiszod, törli a memóriádat, és az alap tevékenységeken kívül gyakorlatilag mindent elfelejtesz, új életet kezdhetsz, nem emlékszel senkire és semmire, még magadra sem, nem köt a múlt béklyója, a régi hibák, a fájó történetek. Törlöd az egészet, és kezdhetsz tiszta lappal. Felépíthetsz egy új életet, egy új ént.  Meginnád ezt a szérumot? Volt már olyan pillanat az életedben, amikor talán szívesen választottad volna ezt az utat? Meginnád akkor, ha előtte beprogramozhatnád, milyen emlékektől akarsz megszabadulni?