Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 13, 2009
Mert Ő hű! "Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. És testük meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, Aki ígéretet tett." Zsidókhoz írt levél 10:22-23 Úgy szeretnénk látni, amit még senki nem látott. Megtapasztalni a rendkívülit, a csodát. Aztán mindebből erőt merítve, új utat találva, szárnyra kelnénk, legyőznénk minden nehézséget. Szeretnénk magasan, a föld fölött járni; nem botladozni és újból és újból elesve bűn-ingoványban tévelyegni. Mert már megízleltük a tisztaság édes ízét, megtapasztaltuk az igazság felemelő szabadságát. Többet akarunk már, több kell a résznél! Teljes hitre vágyunk, mert elég volt a folyton vádoló gonosz lelkiismeret. Elég volt már minden önző tettből, aminek nem volt éke az igaz Isten-ismeret. Krisztus volt, aki megtisztított; Ő volt, kinek vére eltörölte minden bűnünket. Régi testünk minden szennyét keresztelőmedencénk tiszta j
Könyörgés Istenhez „Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk!” Z soltár 80:8 Ez a zsoltár egy imádság, méghozzá a nyomorúságból Istenhez kiáltó ember imádsága. A zsoltáros úgy érzi, Isten nem védelmezi meg gyermekeit az ellenségtől, így azok csúfolódhatnak rajtuk, bánthatják őket. Isten népe könnyhullatással eszi kenyerét, a járókelők pedig kedvükre „szaggathatják” őket. (13. vers) Ahelyett, hogy a zsoltáros Istent vonná felelősségre, helyette háromszor is kiált Ahhoz, akinek hatalma van segítséget nyújtani. Az Istenhez való kiáltás szavai háromszor ismétlődnek a zsoltár-imádság alatt (4., 8., 20. vers). Nagy tanítás van ebben az imádságban. Először is figyeljük meg, hogyan szólítja meg az Urat: „Seregek Istene”. A Bibliában Istennek ez a megszólítása általában a háborús helyzetekben hangzik el. Ez a megszólítás elsősorban Izrael seregeinek isteni Vezérére utalt, másrészről pedig, mint a mennyei angyalseregek Urát jelölte. A Seregek Ura a pog
Áldozat az örök életért „Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól: jobb neked ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vettetel az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és dobd el magadtól: jobb neked, ha félszemmel mégy be az életre, mint ha két szemmel vettetel a gyehenna tüzére.” Máté evangéliuma 18:8-9 Adrian Plass, Irány a gumivár című könyvében – nagyon szellemesen – arról elmélkedik, hogy még egyetlen szekta sem alakult eddig a történelemben, akik a Bibliából ezt az igét tekintették volna szó szerint értelmezett vezérfonalnak, melyet mindenek felett irányító elvvé tettek volna. Érthető. Jézus nem az aszkézisről, és nem is a mazochizmusról beszél ebben a tanításában. Ez az ige nem ad jogosítványt senkinek arra, hogy önmagát megcsonkítsa, vagy bántalmazza. Jézus itt arról tanít, hogy a mennyei, az örökkévaló összehasonlíthatatlanul fontosabb a földi előnyöknél. Számtalan olyan terület to
Isten dicsősége a természetben „Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.” (19. Zsoltár 2. vers) A minap, ahogy a városban jártam elnéztem a járókelőket, amint ki-ki fejét lehajtva, mintegy gondoktól terhelve dolgára siet. Mások a kirakatokat nézegették. Senkit sem láttam, aki az eget nézte volna gyönyörködve végtelen szépségében. Amúgy is, sokan semmi különöset nem látnak fenn, csak üres kékséget, melyet néha világosabb-sötétebb felhők fátyoloznak el. Ennek oka lehet, hogy ma már jobban eligazodunk az MI (mesterséges intelligencia) világában, mint a természetben. Bizony még hívő emberek is jobban szeretik a steril környezetet, ahol nem más szőrős, vagy csupasz csúszó, mászó élőlényekkel, hanem csak morogni tudó gépekkel találkozhatnak. Nem meglepő, hogy ha nagy ritkán akad egy kis időnk és nem egy multiban, hanem például az erdőben túrázunk oda is visszük a mobiltelefont, a gps-t… Így igaz lehet, hogy amilyen távol kerültünk a természettől, legaláb
Ne ítélj! ”Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.” (Máté 7,1) Az egyik, Jézus életéről szóló filmfeldolgozásban a Jézust alakító színész eljátssza, hogyan is fest, amikor valaki szeméből egy gerenda lóg ki, de nagyítóval keresi társáéban a piciny kis szálkát. Vicces és mindeközben elszomorító a hatás, ami a nézőben marad. A hegyi beszéd szerkezetéből adódóan bizonyosak lehetünk benne, hogy az ítélkezés mechanizmusáról szóló tanítás címzettjei elsősorban a képmutató zsidó vallási vezetők. Ők azok, akik összetévesztették a bűntől való elszakadást az emberektől való elkülönüléssel. Isten bírói székébe ültették magukat, így visszautasították azt a rendezési módot, amit Isten bűnnel szemben a kegyelem által kínál fel az embernek. Ezért Isten az ő általuk felállított „megoldási formát” érvényesíti velük szemben. Ilyenkor önkéntelenül is megfogalmazódik bennünk, hogy ezek az írástudók ilyenek, meg olyanok, s máris egy vagyunk a farizeusok közül. Úgy gondolom, hogy közösségünk nagy múlttal ren
A tanítás kötelessége „… tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Máté evangéliuma 28:20 Tanítványság nem létezik tanítás és tanulás nélkül. Márpedig a Jézus kiküldő parancsából merített felhívás azt feltételezi, hogy küldetésünk több, mint embereket keresztelni. Ha Jézus első követőit nem neveli tanítvánnyá, aligha létezne ma kereszténység. A növekedés, a szolgálat, a küldetés mind meghalt volna. Tanítványok nevelése nélkül csak egyhelyben toporgó egyházzá leszünk. A hitet és a hitéletet is lehet tanulni, bár úgy a hit, mint a megváltozott, megszentelt élet Isten ajándéka. Nem szabad viszont figyelmen kívül hagyni, hogy még a legszentebb ismeretek sem kerülnek be „maguktól” elménkbe. A tanulási és tanítási folyamatban aktív, tudatos részvételre van szükség. Jézus misszióparancsa semmi újat nem mond, viszont azt szeretné, ha céltudatosan folytatnánk megkezdett munkáját. Ismereteket lehet hinteni az i
Szeretet és áldás „Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.” Máté evangéliuma 5:44-45 Jézus tanításának középpontjában tagadhatatlanul a szeretet áll. Szeretet, amely értetlenséggel találkozik világunkban. „A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” (János 1:5) Jézus nemcsak tanított a szeretetről, hanem élte is! Amikor azt mondta, hogy szeressük ellenségeinket, komolyan is gondolta: imádkozott azokért, akik keresztre feszítették. Azt tanította, hogy adjunk a szegényeknek, de meg is osztotta, amit ő kapott. Hirdette, hogy jobb adni, mint kapni és így is élt: csodáival emberek ezreit etette és gyógyította. A szeretet tehát Jézus élete alapján „türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát,