Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 11, 2009
Az elszalasztott alkalom “Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg” (Máté evangéliuma 25: 45). A Prédikátor könyve hetedik fejezete ezzel az összegzéssel zárul: “arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csakhogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak” (29. vers) . Az ember, már kora gyermekkorától kezdve kibúvókat keres azon feladatai alól, amelyekről ugyan tudja, hogy helyesek, de valamilyen oknál fogva nem fűlik hozzájuk a foga – vagy, mert nehézkesek, vagy, mert elvonják valamilyen kedvtelésétől, vagy egyszerűen, mert nem látja hasznukat. Ez különösen igaz akkor, amikor felebarátaink megsegítéséről van szó. Sokszor szeretnénk kibújni a második nagy parancsolat – a szeresd felebarátodat, mint saját magadat - teljesítése alól, ha mást nem hát azzal, hogy Isten egyszerű és egyértelmű parancsát bonyolulttá és bizonytalanná tesszük kérdésünkkel: „De ki a felebarátom?” (Lk. 10: 29) . Majd indoklá
A bűnöst illeti a büntetés „Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni; a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága.” Ezékiel 18:20 „Meghalt Mátyás Király, oda az igazság” – tartja a közmondás. A Biblia szerint az igazság nem Mátyás halála óta hiányzik erről a földről, hanem Ádám és Éva bűntettétől kezdve, amit az Éden kertjében követtek el. A bűn az Istentől való eltávolodást hozta magával, s ezzel együtt az isteni elvektől való elszakadást is. Ettől a ponttól kezdve világunk a nagy csaló, Sátán fennhatósága alá került, s földünkön globálisan már nem Isten elvei érvényesülnek, hanem Sátáné (2Korinthus 4:3-4). A sok-sok igazságtalanság, csalás, becstelenség, erőszak, személyválogatás, mind-mind Sátán elvei szerinti „igazságok”, amolyan kificamodott, Isten elveit meghazudtoló igazságok. Ezek miatt a megromlott elvek miatt gyalázzák sokan Istent, mert azt hiszik, hogy minden rossz, ami velük történik, az
A megfáradtak reménye "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű." Máté evangéliuma 11:28-30 Van olyan ember, akinek nincsen szüksége egy kicsit nagyobb nyugalomra? Sajnos van olyan mentális betegség, ami ingerszegény környezetben eltöltött életszakasz miatt alakult ki egyes embereknél, de az emberiség nagyobb hányada a túl sok nyugtalanság miatt szenved. Tegyük hozzá, hogy a szenvedés a semmi közepette sem kerüli el az embert. Egy megfáradt ember úgy érzi, hogy kétszer olyan nehéz a teste, mint amikor kipihent állapotban van. Jézus a fáradt, megterhelt embernek mondja, hogy még vegyen fel valamit. Jól értettük? Nem valaminek a letevéséről beszélt? Nem! Fáradt embereknek még meg kell tenniük a lépéseket Jézushoz, hogy Jézus adjon eg
A puszta föld kivirul „Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Dicsőítni fog engem a mező vada, a sakálok és struczok, hogy vizet szereztem a pusztában; a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, a melyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!” (Ézsaiás könyve 43. fejezet 19-21. vers) Néhány éve az Örökkévaló segítségével alkalmam volt elmenni a Júdeai sivatagba, arra a vidékre, abba a pusztába, melyről Ézsaiás próféta beszél. Ez a puszta egy kietlen és élhetetlen kősivatag. Néhány beduin családon kívül senki nem él ott. Viszont több olyan kibucban, faluban jártam, melyek húsz, huszonöt éve nőttek ki a semmiből. Emberi erővel és tudással, pálmafákkal és virágokkal teli oázisokat varázsoltak ide. A puszta többé nem puszta. Vagy mégis az? Az ember azt a helyet nevezi pusztának, ahol nem marad meg semmi, ahol nem látja az élet lehetőségét. Mivel mindent betelepítünk, befüvesítün
Sokat akar a szarka, de… „Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.” (Jeremiás könyve 23, 23-24) Nagy birodalmakra éppúgy, mint az egyes emberre igaz, hogy addig lehet sikeres vállalkozásában, amíg helyesen ítéli meg önmagát. Abban a pillanatban, amikor felül, vagy alul értékeli a szerepét, potenciális vesztessé lép elő. Ez az örökérvényű igazság az élet minden területére igaz. Nincs kivétel. Aki elszáll, az kiszáll a „játékból”. Nem okozna nehézséget összegyűjteni akár egy tucat élt, vagy élő közéleti „nagy” embernek a történetét, akik csúfos véget értek, mert nem tudták elhelyezni magukat az élet sakktábláján. Azonban álljon itt örök figyelmeztetésként Lucifer, a menny egykori első számú angyala bukásának rövid története E.G.White tollából. „A mennyei tanácskozó testületek kérlelték Lucifert. Isten Fia elétárta a Teremtő nagyságát, jóságát és igazságosságát, valamint törvényének szentségét és változatlanságát. A menny rendjét Isten állapította meg; és ha Lucifer
Az erőszaktól való szabadulás „Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem! És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem.” (Zsoltárok könyve 51:16) „Szex-botrány a királyi családban!” „Aljas gyilkosságot és házasságtörést követett el a nemzet elöljárója.” … ma talán csak erre emlékeznénk, ha Dávid király sztoriját említené valaki. Hála Istennek a Biblia más stílusban, és más céllal íródott, mint napjaink botrány történetei. Szeretünk „csámcsogni” ismert emberek bukásain. Lám-lám ők is csak emberek, ők is sebezhetők, ők sem bűntelenek – (csakúgy mint mi). A szörnyülködés és az esetleges káröröm mellett azonban van egy maradandó mellékhatás amit, csak később veszünk észre: a rossz példa hatása. Lehet, hogy most elítéljük, amit más tesz, de talán titokban valahol irigyeljük, hogy ő legalább bevállalta, vagy ami még rosszabb, mi is elkövetjük ugyanazt a hibát. Van egy módja mégis annak, hogy a bűnről beszéljünk, anélkül, hogy fölösleges reklámot csinálnánk neki. Ezt a fajta nyíl
Az Úr segít Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltár 34:19 Előfordul, hogy az ember nem is tudja, mitévő legyen egy-egy helyzetben. Balra vagy jobbra forduljak? Még nehezebb a döntés, ha két rossz közül kell választanunk. Valami ilyesmi fenyeget: „…mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg. „ (Ámósz 5:19) Dávid sem lehetett könnyű helyzetben. Egyik oldalon Saul, aki eszét vesztve az életére tör, a másik oldalon az ellenség, a filiszteusok. Dávid a filiszteusok közé menekül, de hamar kiderül róla, hogy igazából ő Izrael királya – legalább is a filiszteusok szerint - , akiről azt énekelték odahaza: „Megölt Saul ezret, Dávid pedig tízezret!” Nos, az ének nem éppen jó PR ott, ahonnan hiányzott az a tízezer. Mit tehetett Dávid? Oroszlán elől futott, medve támadt reá, most pedig még egy kígyó is éppen harapni készült. Dávid bolondnak tettette magát. Nem tudom, hogyan dol