Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 10, 2012

Ki ül a trónon?

Kép
„De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, a melyre adattatok. Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.” Róma 6,16-17 A trón magas, mindenki fölött álló. Bárki, aki látni akarja a benne ülőt, fel kell néznie rá. A trón kényelmes, bársonyosan puha. Mindenki vágyik rajta ülni, benne megpihenni. A trón dicső. Fényes arannyal bevont karfája tündököl a napsütésben. A trón magas , aki benne ül, mindenki fölött áll, mert mindenki ura. Mindannyian szeretnénk, ha nem csak azért kellene rá felnéznünk, mert hatalma van fölöttünk, hanem azért, mert méltó csodálatunkra; mert bölcsességével és szeretetével elnyerte hódolatunkat. Olyan személynek kell lennie, kinek vérében van az uralkodás, de azt nem előjognak, hanem kiváltságnak tekinti, értünk végzett szolgálatnak. Aki uralkodni akar, annak vezetni is tudni kell. Ismerni a helyes utat, hogy példakép lehessen, hogy íté

Isten békessége

Kép
„Isten békessége megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas, hogy minden képzeletet felülmúl.” Filippi 4:7.   Egy szép ének jutott ma reggel eszembe: Ha Isten békéje lakja a szívemet, bár dúlhat vihar ellenem, Nagy hittel szívem zengi ez éneket: az Úrban, az Úrban jó nekem! Refr: Az Úrban jó nekem, Az Úrban, az Úrban jó nekem. Ha rámtör a Sátán és elém hálót vet, e szó ragyog rám fényesen: Már Jézus értem mindent elvégezett, vére megtisztított teljesen... Bűnöm terhét Jézus hordta, a Bárány, Nem hagyta azt rajt' lelkemen, Meghalt értem ott, ama kínkeresztfán. Őt dícséri hát ez énekem. Rick Warren alábbi gondolatai nagyon jól kifejezik, mit akar mondani ez az Ige: A végső próba Isten hangjának felismerésében, hogy megkérdezed magadtól: „ Érzem Isten békességét ezzel kapcsolatban? ”  Ha azt gondolod, hogy Istentől hallottál valamit, ami összhangban áll az Ő Igéjével, kaptál felőle t

Céltudatos haladás

Kép
„Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.”                                        Filippibeliekhez írt levél 3. fejezet 12-14. vers Az olimpia előtt egyre több rádió és televízió műsorban szólaltatják meg a kvalifikációt szerzett sportolókat. Mi a célod az olimpián? - volt az egyik kérdés - Mi a célom? Természetesen az, hogy győzzek. Ezért edzettem évek óta, ezért voltam annyit távol a családomtól, ezért öltem annyi időt és energiát a sportba. A másik sportoló azt mondta: Jó eredményt szeretnék elérni, nemcsak eljutni a célig. Tudom, van nálam jobb, de minden erőmmel azon leszek, hogy a legt

Mózes éneke

Kép
"Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör"  2 Mózes 15,6 Olvassuk el Mózes második könyvének a  15. fejezet első versétől a 11. verséig az igét.  Mózes hálaadó énekét találjuk itt. „Akkor éneklé Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Vitéz harczos az Úr; az ő neve Jehova. A Faraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott harczosai belefúltak a veres tengerbe. Elborították őket a hullámok, kő módjára merültek a mélységbe. Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör. Fenséged nagyságával zúzod össze támadóid, kibocsátod haragod s megemészti az őket mint tarlót. Orrod lehelletétől feltorlódtak a vizek. És a futó habok fal módjára megálltak; a mélységes vizek

Nézzetek fel!

Kép
„Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.” (Lukács evangéliuma 21. fejezet 28. vers) A Bibliát olvasva, furcsának tűnhet, hogy Isten a leglehete tlenebbnek látszó helyzetekben szólította örömre az övéit: A babiloni fogságból hazatérő nép az út fáradalmait sem pihenhette ki, hiszen azonnal neki kellett látniuk Jeruzsálem újjáépítésének, amit a környező népek állandóan megpróbáltak megakadályozni. Isten népe éjt nappallá téve hordta a köveket, hogy falat emeljenek. Kezeik sajogtak, néhányan sírtak és akkor jött a próféta Isten üzenetével: „Örülj és örvendezz, Sionnak leánya, mert ímé elmegyek és közötted lakozom!” (Zak.2:10) Néhány évszázaddal később a római elnyomás idején, mikor a heródesi dinasztia zsarnokságának annyi ártatlan esett már áldozatul, a betlehemi éjszakában a pásztoroknak az angyal nagy örömet hirdet „mely az egész népnek öröme lészen”.(Luk:2:10) Később Pál apostolon keres

Útitárs

Kép
„Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.” Zsoltárok könyve 16:11 Ő az, aki elindított az úton, és majd egyszer tárt karokkal vár téged a végén. Közben pedig, ha te is igényt tartasz rá, elkísér a kezdettől a végig. Soha nem marad el mellőled, és soha nem hagy téged magadra. Veled megy a gerincen végig a verőfényes napsütésben, ugyanakkor a kopár szakadékok vadregényes sűrűjében is Ő kísér. És Vele tényleg öröm az út. Akkor is, ha nem igazán látod a végét, ha nem bírod a fáradtságtól felemelni a fejedet, hogy megpillanthass egy szivárványt, vagy a felhők felett ragyogó napot. Ő kitart melletted a zúgó tenger partján és a sivatagban is.  Jelenléte teszi az utat számodra igazán különlegessé, és hidd el, bátran hagyatkozhatsz az Ő navigációs rendszerére. Soha nem terel tévútra, és ha a saját fejed után mentél, bizalommal hozza életedbe az újratervezést.  Miért mennél egyedül tovább, barátom? Kérd Istent, hogy cs