Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2012

Igazán ismersz, Uram!

Kép
„( A karmesternek: Dávid zsoltára. ) URam, te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre, minden utamat jól ismered.  Amikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, URam! Elöl és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem. ”   Zsoltárok könyve 139:1-6 Egy mindent tudó, mindent látó, sőt még a gondolatainkat is ismerő Isten gondolata először talán rémisztő lehet – de ha jobban belegondolunk, csak egy ilyen Istennek „van értelme”. Milyen lenne az „isten”, aki semmit sem tud rólunk? Ez csak egy egyoldalú kapcsolat lenne. Én adok magamból, imádom őt, áldozatot mutatok be neki, de ő nem ismeri személyes helyzetemet, nem akar és nem tud válaszolni. Erről a tragikomikus helyzetről írt már Ézsaiás próféta is az alábbiak szerint: (Ézsaiás  44:9-18) „A bálványok készítői mind hiábavalók, és kedvenceik mit sem

Tiszta lappal

Kép
„Hiszen nem kívánom a halandó halálát - így szól az én Uram, az Úr -, térjetek hát meg és éljetek!” Ezékiel könyve 18:32 Pedig te azt remélted, hogy ez az év jobb lesz, mint az előző. Könnyebb, de legalábbis több örömmel teli, mint amit tavaly magad mögött hagytál. És ismét csalódtál, mert a kocka nem úgy fordult, és most már alig mersz remélni.  Istennel hadilábon, éppen fegyverszünetben. Egy sortűznyi kérdéstől kifáradva keresed a kapaszkodót. És keresed mégis Őt, aki átsegítene a két év közt tátongó szakadékon, a lezáratlan fejezeteken, a megválaszolatlan élet-kérdéseken, és erőt adna, hogy számot vess a mögötted álló idővel.  Nem tudom, milyen lesz a jövőre, barátom. Nem tudom, jobb-e vagy rosszabb, csak azt, hogy Isten veled lesz. Ő nem akar rosszat neked. Nem azért szurkol, hogy a végén elbukj, hanem igyekszik mindent úgy alakítani, hogy te élhess örökké. Arra vár, hogy végre igazán megtérj Hozzá. Hogy elengedd a téves elképzeléseket, és hagyd, hogy Önmaga lehessen

Csere-bere

Kép
„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” 2Kor 8,9 - Csak tessék, csak tessék! Vegye, vigye! – hangzott mindenfelől a piacon, ahol álmomban sétáltam. Az eladók széles mosollyal fordultak oda, hol némi érdeklődést véltek felfedezni portékáik iránt. Az emberek legtöbbje kerülte a pillantásukat, mert az árujuk valódi értéke érdekelte őket, és nem a kirakat beszéd. Volt, akinek elég volt egy pillanat, mások hosszasan vizsgálódtak. Eleinte mindenki igyekezett mindent megnézni, mindent kikutatni egészen addig, míg meg nem szólalt a csengő, majd egy hang közölte: - Még 6 óra a zárásig. Ekkor többen, aggodalommal az arcukon, sietni kezdtek, mert úgy vélték, már nem járhatják be az egész teret a kijelölt időig és lemaradnak a legnagyobb üzletről. Érdekelni kezdett engem, hogy mit lehet itt vásárolni, így hát megkérdeztem az egyik kapuőrtől. - Életet, mi mást – vál

Tudatos döntés szükséges

Kép
„Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.” Jakab 4:7-8. (Új prot.ford) Öt felszólítás: Engedelmeskedj! Állj ellent! Közeledj! Tisztítsd meg! Szenteld oda! 1.)     Engedelmeskedj! Nem szereted hallani. Már gyerekkorodban sem szeretted ezt a szót. Pedig mennyi bajt elkerülhettél volna, ha engedelmeskedsz! Emlékezz csak vissza! Az Úr azt kéri ma tőled: Engedelmeskedj nekem gyermekem. Tudom, mi válik javadra! Nem kérek tőled olyat, amivel ne az előrelépésedet, az üdvösségedet munkálnám! 2.)     Állj ellent az ördögnek! Akkor is, ha olyan meggyőzően csábít. No, még ezt az egy szál cigit szívd el nyugodtan! Csak még most az egyszer menj be a játékterembe, biztos, hogy MOST nyerni fogsz! Úgysem tudja meg a feleséged, hogy megcsalod! Csak egy pohárkával – tudod, a feszültségoldás miatt! Áll

Félelem nélkül

Kép
"A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. " János első levele 4:18 Muraközy Gyula: Az erő - Ugye, édesapám, amikor a sziklát véres zivatarban villámok hasítják, viharok rárontnak, habok ráomolnak, s magas szikla volt ma, s kőszirt marad holnap; ha a századok nem tudták porrá tenni, sziklánál erősebb nincsen is tán semmi? - Nem, fiam. Ott nem lelsz sem érzést, sem eszmét, csak makacs a szikla. Az erő nem ez még. - Akkor, édesapám, az a hősi ember, aki egymaga vív gyilkoló sereggel, s küzd, ha hősi teste csupa vér, merő seb, ugye, a világon az a legerősebb? - Nem fiam. Nézd a föld valamennyi hősét, mind csak bátor ember. Ez nem az erő még. - Hát a zsarnok, apám, ki népeket tör le, s előtte mindenki csak térdelő törpe, és amerre halad, hervadás a lábnyom, ő a legerősebb ezen a világon? - Fiam.

Pál vallomása

Kép
„Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, a kik hiendenek ő benne az örök életre.” Timótheushoz írt első levél 1. fejezet 15-16. vers Az Újszövetség egyik legizgalmasabb könyve; az Apostolok cselekedetei. Csodás gyógyulások, megtérések, szabadulások, az evangélium fáradhatatlan hirdetése, mártíromság… És ez a 28 rövid fejezet csak parányi töredéke mindannak, ami az első századok hithőseivel történt. Pedig milyen érdekes lenne olvasni a leghétköznapibb dolgaikról is, mit ettek, hol aludtak, mennyit és mit dolgoztak, hogy zajlott egy istentisztelet, egy keresztség… No és persze, milyen érzés önthette el szívüket, mikor börtönbe zárták őket, mikor menekülni kellett Thesszalonikából, mikor hajótörést szenvedtek, mikor Pált megmarta a kígyó, vagy mikor Eu

Szeretet, igazság, bizonyosság

Kép
  Amikor értetek imádkozom, azt kérem, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az isteni szeretet, meg ezzel együtt az igazság ismerete és mindenféle megértés, hogy ezáltal minden helyzetben képesek legyetek felismerni, ami a legjobb, és azt is válasszátok, hogy ilyen módon tiszták és ártatlanok legyetek a Krisztus eljövetelének napjára, hogy Jézus Krisztus segítségével sok olyan dolgot vigyetek véghez, ami tetszik Istennek, és ezzel dicsőséget és dicséretet szerezzetek Istennek. Fil 1,9-11 Ezekben a napokban sokat hallunk a szeretetről.  A szerencsésebbek kapnak is belőle, azok, akik tudatosan szeretnek még adni is képesek az övékből. Néhány kisgyerek tollából a szeretetről: Zsolti, 4 éves: "A szeretet az, amikor ha kiesik a matchboxom kereke, az apukám nem kiabál velem, hanem visszaszereli." Antal, 6 éves: "Szerintem az a szeretet, hogy ha a felnőttek megígérnek valamit, akkor azt betartják. Még akkor is, ha csúszik az út." Verus, 6 éves: "

Az Atya és a Fiú

Kép
„Istent soha nem látta egyetlen ember sem. Az egyszülött Fiú — aki maga is Isten, és nagyon szoros közösségben van az Atyával —, ő mutatta meg nekünk, és ismertette meg velünk, milyen az Isten.” (Egyszerű fordítás) János evangéliuma 1:18 A Biblia sohasem akart meggyőzni bennünket Isten létezéséről. Teljesen természetesnek tekinti létezését, és azt, hogy mi az ő teremtményei vagyunk. Az ember mégis sokszor kétkedő, gyanakvó vele kapcsolatban, mert nem ismeri – nem jól ismeri. Tény, hogy a bűnös ember már láthatja személyesen Istent. Szentsége, dicsősége nem teszi ezt lehetővé számunkra. Bűneink ellenére Isten mégis mindig keres bennünket, közeledni szeretne hozzánk – ismerkedni. Szeretné, ha megértenénk szándékait, megismernénk jellemét – megtanulnánk bízni benne. A bizalomépítés nem könnyű kihívás. Sátán kezdetektől azon mesterkedett, hogy hamis képet mutasson Istenről. Tekintsék önzőnek, zsarnoknak, kérlelhetetlen, kegyetlen úrnak. Ezzel valójában saját jellemét akarta

Ködbe burkolt álom

Kép
„A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.” Lukács evangéliuma 2:20 A ködös, reggeli tájat kémlelve, kezedben egy csésze forró teával összeadsz és kivonsz, osztasz és szorzol, és reméled, hogy a vége pozitív lesz. Az év végéhez közeledve kell, hogy számot vess magadban, hogy végignézz a mögötted álló időn, és újragondold az életed.  Tudom, sokszor nem értetted Őt. Nem értetted, mit miért hagyott, miért nem lépett közbe úgy, ahogy szerinted jó lett volna. Miért adott és miért vett el, miért szólt vagy miért hallgatott? Szemed a keleti égboltot kémleli, hátha meglát egy jelet, valamit, amit követve eljuthatsz te is a régi csodák színhelyére, és találkozhatsz igazán Istennel, hogy feltehesd neki a benned oly régóta szunnyadó kérdéseket.  Ma reggel itt a lehetőség, hogy megtedd ezt az utazást. Ma reggel elindulhatsz, mint a bölcsek és a pásztorok, és találkozhatsz Isten Fiáv

Az Igazi öröm

Kép
„ Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."   És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." Lukács 2,8-14 Karácsony van újra. Kigyúltak a fények az otthonokban, lassan díszbe öltöznek a fenyőfák, finom kalácsok és sütemények illatoznak a konyhaasztalon és lázasan azon gondolkodunk, miként tehetnénk még teljesebbé, gazdagabbá, maradandóbbá az ünnepet. Hogyan szerezhetnénk igazi

A hívő kiváltsága

Kép
„ Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:  világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!”  Zsoltár 37:4-7. (Új prot.ford.) Mi a hívő ember kiváltsága? Hogy van valaki, akiben bízhat. Aki tökéletesen ismeri őt. Az indítékokat. Szíve vágyát. A bűn miatti könnyeit. Az elhibázott lépéseket. A jóvá-tenni-akarást. És ez a Valaki a végén előhozza az igazságot. Egy bírósági tárgyalóterem képe jelenik meg lelki szemeim előtt. A vádlott ül a vádlottak padján. A tanuk ellene vallanak, az események, az időpontok kuszák, egyre jobban belekeseredik a reménytelenségbe. Aztán feláll az ügyész, és tökéletesen bebizonyítja bűnösségét. Sehol egy kiskapu, sehol egy menekülési ajtó. A vádlott már hallja belső fülével, hogy hány év szabadságvesztésre ítélik. És ekkor történik valami. Feláll az ügyvéd. Méltóságteljesen előre megy. És

Mindenható Isten

Kép
URam, őseink Istene! Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán! A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Krónikák Második Könyve 20:6 Mindenható Isten. Eszünkbe jut egy haragos tekintetű, ősz szakállú személy, aki egy hatalmas égi trónon ül. Csodákat tesz, és ha épp úgy van kedve, akkor meg szörnyű csapásokat mér az emberiségre. Úgy tűnik, hogy az istenképünk "plagizált" istenkép. Van benne egy kicsi a görög istenekből, néhány mozi élmény, egy-két mondat hívő nagyszüleinktől, no meg egy kis télapó... A Biblia nem ilyen istent mutat be. Mire is célzok ezzel? Isten nagysága sokkal mélyebb, mint amiről a ez a kép szól. Egy rabbinikus tanítótörténet szerint tíz rabbit, akik istenfélő és kegyes életet éltek, elfogták a rómaiak. Kínpadra vonták őket és szörnyű szenvedések között lelték a halálukat. Amikor a mennybe érnek, azonnal reklamálni kezdenek Istennél. "Hát ez a húségesek jutalma? Hát ilyen véget k

A megtartó törvény

Kép
„Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.” 119. Zsoltár 92. vers Aki elkezdi olvasni a Szentírást szinte azonnal észreveheti, hogy Isten már az Édenkertben egy sor törvényszerűséget fektetett le, melyet persze az első emberpár rögtön megszegett. Azóta pedig az önmagát, bűnös természetét, vágyait megtagadni nem akaró ember minden porcikájával tiltakozik az isteni szabályok és parancsolatok teljesítésétől, miközben, - milyen érdekes - mindenféle mondvacsinált szabályt önmagára erőltet (kelet nyugati irányba kell az ágyat elhelyezni, hogy kipihenjük magunkat, savas gyümölcsöket nem fogyasztok, stb.) És még keresztény körökben is hallani: Törvény azért van, hogy megszegjük. Különben is, Jézus keresztre szegezte a törvényt. Már nem vagyunk a törvény alatt. Ugyanúgy lázadunk a Teremtő rendeletei ellen, akárcsak anno szüleink szabályai ellen. Mert ki fogadta szívesen? Tanulnod kell! Nem mehetsz moziba! Vedd fel a s

Istenre figyelj - hozzád szól

Kép
 „Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt.”                                                         Zsolt. 119,140 Amikor Vácról Budapest felé autózom, és a kedvenc rádióadómat hallgatom, az egyik kanyarban mindig elmegy az adás, és csak fura zajokat hallok. A kanyar után egy szempillantás alatt visszaáll minden, és tisztán szól a csatorna. Ilyenkor nem a rádióállomással van a probléma, hanem a vételt zavarta meg valami. Néha valami ilyesmi történik az Istennel való kapcsolatunkban is. Utazunk az élet útján, minden rendben van, majd hirtelen azt hisszük, hogy nem halljuk Istent. Pedig Isten ott van, az Ő beszéde tisztán szól hozzánk csak Rá kell hangolódnunk, és nem szabad hagynunk, hogy a világ elvonja a figyelmünket. Sokféle hangra hallgathatunk. Ott van a világ, ami azt mondja: „Tedd, ami jólesik. Csak magaddal törődj.” Ott van az emberektől való félelem hangja, ami így szól: „Az a legfontosabb, hogy mit szólnak mások. Azt tedd, amit mások elvárna

Lélekben és igazságban

Kép
„ De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk. ” János evangéliuma 4:23-24 Az „imádat” és „dicsőítés” népszerű fogalmakká váltak bizonyos keresztény körökben. Különböző külső eszközökkel és légkörrel olyan hatást lehet elérni, amely elhiteti a résztvevőkkel, hogy igazi Istent dicsőítő tapasztalatot él át. Jól felépített és megfelelően adagolt ritmikus, és/vagy érzelmes „dalokkal” az embert valami kellemes érzés keríti hatalmába, és úgy érzi teljesen a Lélek hatása alá került. Igen, valamilyen Lélek biztosan hatalmába kerítte. Mások próbálnak minden érzelmet érintő elemet kizárni az istentiszteletből. Mindennek tervszerűen, precízen, „ékesen” kell történnie, különben elvész az irányítás, és mindenki feszeng, mert 5 perces csúszás kövezett be. Lehetne még beszélni a törvény, vagy a kegyele

Az élet játéka

Kép
„Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.” Pál második levele Timóteushoz 2:5 A játékszabályok rég a dobozban maradtak, és már senki sem gondol rájuk. Dobnak és lépnek, ütnek és fizetnek, büntető kártyát húznak, és már megint eléd kerülnek. Hatosok sora egymás után a cinkelt kockával, és te persze megint kimaradsz a dobásból.  Talán belefáradva a szinte értelmetlennek tűnő játékba, belefáradva az igazságtalanságba, úgy gondolod, hogy Ő csak nézi ezt az egész szabálytalan küzdelmet, és mint a játék megalkotója, fejét csóválva konstatálja, hogy nem erre számított. Vagy esetleg kaján vigyorral arcán tenyerét dörzsöli, hogy te veszíteni fogsz.  De Ő nem ilyen. Tudod, barátom, Isten nem maradt ki a körből. Beállt közénk, és engedte, hogy helyetted és helyettem üssék ki. Engedte, hogy helyetted és helyettem érjék szabálytalanságok, hogy hátrányba szoruljon, és veszítse el látszólag a játékot. Mert talán egy ponton úgy tűnt, hogy veszít,

Mennyibe kerül?

Kép
„ Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. ” Efézus 5,15-16 A kérdések közül talán ez a leglényegretörőbb, leggyakorlatiasabb, amit felteszünk mostanában. Vagyis ez a lényeg. A választól függ, hogy mit lépünk. Sok ember jó sok pénzt hajlandó fizetni olyan tanácsokért, amik segítik őt az üzleti életben, megóvják a rossz lépésektől. Egyre népszerűbbek az életmódtanácsok is, hiszen kifizetődő hallgatni rájuk; és egyre több ember érdeklődik az életvezetési, szervezési útmutatók iránt. Kelendő lett a bölcsesség és nem is adják olcsón. Mivel világunk nagyon anyagiassá vált, azt gondoljuk, hogy ami ingyen van az már nem is értékes. Ez alatt konkrétan azt értjük, hogy amiért nem kell fizetnünk, az nem lehet igazán jó. De tévedünk, ha a Bibliáról van szó. Isten Igéjéhez bárki hozzáférhet, szinte ingyen. Mégis ezernyi könyv és hiteles író állítja milyen sok értékes