Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 12, 2015

Mentek tovább ketten…

Kép
„De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Apám! Ő pedig felelt: Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt.” 1Móz 22,7-8 Ábrahám és Izsák története talán az egyik legismertebb ószövetségi elbeszélés. Isten arra kérte a hívők atyját, hogy áldozza fel neki a legkedvesebbet, amije van, a gyermekét, az örökösét, Izsákot. Az idős apa útnak indult fiával a hegy felé, ahol el kellett készítenie az oltárt az Úr szava szerint. Napokon keresztül gyalogoltak, szolgák kísérték őket és egy szamár vitte a tűzhöz szükséges rőzsét. Három nap telt el lassan szótlanul úgy, hogy csak a legfontosabb dolgokat beszélték meg egymással. Míg végül, amikor ketten maradtak, az okos ifjú, aki nem először kísérte el apját hasonló zarándoklatra, feltette a kérdést, hogy hol van a megáldozandó bárány. A fenti sorokban az apa megnyugtató, hit

Hivatkozási alap

Kép
„Senki ne dicsekedjék őelőtte. Hisz általa ti a Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül, és váltságul lett nekünk. Hogy amint meg van írva: Aki dicsekszik, az az Úrban dicsekedjék.”   1Korintusi levél 1. rész 29-31 versek Egy alkalommal Nabukonodozor király a palota teraszán sétált. Szétnézett, majd így kiáltott: Ez az a nagy Babilon, amit én építettem királyi székhelyül, hatalmam ereje által, fenségem dicsőítésére! Hasonló mondatokat úton útfélen ma is hallhatunk: -           Én építettem fel a házamat, a vállalatomat… ezzel a két kezemmel! -           Én húztam ki a barátomat a csávából. -           Én megmondtam neki az igazat! -           Én aztán nem így tettem volna! -           Kérdezzetek engem! Én tudom a megoldást. Megfigyelted: Én! Én! Én! A mai Ige meg arról szól, hogy ne dicsekedj! Különösen ne a magad erejével, bölcsességeddel, nagyságoddal! Ne saját magad légy a hivatkozási alap. Ha már dicsekedni szeretnél, akkor hi

Isten a szeretet. Punktum!

Kép
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Római levél 8:38-39 Már jó két éve történt, mikor kisfiam elmondta az első prédikációját. Vége volt már a délutáni istentiszteletnek, mindenki beszélgetett, így észrevétlenül előretotyoghatott, megállt a szószék mellett, majd nekikezdett: – Isten a szeretet. Punktum! Isten a szeretet forrása. Punktum! A rövid, de igen magvas igehirdetése után pedig – mint aki jól végezte dolgát – letotyogott a szószékről. Indíttatást éreztem, hogy ezután az ölembe vegyem. Megdicsértem a témaválasztását, a kifejtés világosságát és a tömörséget, és  biztattam , hogy ha esetleg máskor is prédikálni szottyan kedve, akkor is mindig Isten szeretete álljon a középpontban. És valóban. Sok tantétel és dogma létezik a

Egyszer minden kiderül

Kép
„Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne.” (Lukács evangéliuma 8. fejezet 17. vers) Jézust gyógyításai, csodatettei és tanításai nyomán mindig nagy tömeg vette körül. Hallgatói között mindig voltak kételkedők, kötekedők, farizeusi megfigyelők, kíváncsiskodók, csodavárók, és őszinte keresők. S mikor nézte őket, a magvetőről szóló példázatával arra világított rá, hogy Ő, mint Teremtő ismeri indítékaikat, gondolataikat, szívük minden titkos vágyát. S mily nagy tanulság ez nekünk is! „A bűnt lehet titkolni, tagadni, leplezni apa, anya, feleség, gyermekek és barátok előtt; lehet, hogy egyáltalán nem gyanítja senki sem, de a mennyei lények előtt leplezetlen. A legsötétebb éj sötétje, minden álnok, titkos mesterkedés sem képes egyetlen gondolatot sem eltakarni az Örökkévaló elől. Isten pontos feljegyzést őriz minden hamis számvetésről és minden tisztességtelen ügyről. Őt nem téveszti

Ne félj!

Kép
Ne rettenj meg azok előtt, mert közötted van az Úr, a te Istened, nagy és rettenetes Isten! Mózes ötödik könyve 7. fejezet 21. verse Érezted már úgy magad, mint aki teljesen egyedül van egy nagy tömegben? Remegett a térded, mikor egy új munkahelyre mentél be, és úgy néztek rád, mint potenciális ellenfélként, aki azért érkezett, hogy a helyedet elfoglalja? Léptél-e be vajon úgy egy templomba vagy egy gyülekezetbe, hogy számkivetettnek érezted magad, mert hoztál egy olyan döntést, ami sok embernek nem tetszik, de tudod, Isten akarata ez? Amikor a zsidó népet vezette Isten az ígéret földje felé, akkor nagyon kellemetlenül érezhették volna magukat, mert olyan népek birtokolták a földet, amelyek erősebbek voltak a zsidóknál. De az Úr azt mondja, hogy „ne rettenj meg azok előtt.” Azt ígérte az Úr, hogy nem esik semmi bántódásuk, és kiűzi a népeket előlük. De ennek voltak bizonyos feltételei. Ha a feltételeket betartják, akkor nem maradnak bajban, nem lesz pusztulás a

Őszinte megtérés

Kép
"De még most is így szól az ÚR: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva!  Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az ÚRhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is." Jóel 2:12-13 " Azok, akik nem alázták meg magukat Isten előtt, bűneiket beismerve, még nem teljesítették a bűnbocsánat legelső feltételét sem. Ha még nem éreztük azt az igazi bűnbánatot, melyet még soha senki meg nem bánt, ha bűneinket még nem vallottuk be a megtört szív alázatosságával, töredelmével, és nem fordultunk el tőle borzalommal, akkor még sohasem törekedtünk komolyan bűneink bocsánatára. Ha még sohasem   kerestük őszintén az Istennel való megbékélést, nem is találhattuk azt meg. Ha mind ez ideig nem nyertünk bűnbocsánatot, annak egyedüli okát abban kell keresnünk, hogy nem voltunk hajlandók szívünket megalázni és alkalmazkodni az Isten Igéjében foglalt feltételekhez.

Isten kezében

Kép
„És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen: az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; és hatalmas hangon így szólt: Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!” Jelenések könyve 14:6-7 Ez a világ nem olyan, amilyennek kellene lennie. Nincs biztonság, nincs szabadság, nincs egyenlőség, és a sort még sokáig folytathatnád. Istentől elszakadva tengetjük napjainkat, bűnösek vagyunk mindannyian, és az igazi megoldás keresése helyett inkább a másikat hibáztatjuk. Kezeinket ölelés helyett ütésre használjuk, szavainkkal ölünk és csonkítunk, de mindeközben mindennél jobban vágyunk békére, szeretetre, elfogadásra.  Fáj a világ állapota, és fáj a saját elesettséged, tehetetlenséged, bűnös állapotod. Fáj, hogy nincs egy varázspálcád, mellyel a pillanat töredéke alatt tudnál