Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 7, 2018

Öröm a kísértések között

Kép
"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek." Jakab levele 1:12 Egyszer egy asszony odament a lelkészéhez, hogy imádkozzon érte, mert szeretne türelmesebb lenni. A lelkész azonnal elkezdett imádkozni: - Uram, adj ennek az asszonynak sok szenvedést, üldözést és próbát! Az asszony felkiáltott: - Hagyd abba, ezért ne imádkozz! - De türelmed csak akkor lesz, ha próbákon mentél át és ezekből megtanultad a türelmet... Én is szeretnék türelmes lenni, de nem akarok sem kísértést, sem próbát, sem üldözést. Pedig nincs egyik a másik nélkül: olyan, mint a palacsinta, mindig két oldala van. Olyan szép ez az ígéret: boldogság, élet koronája, Istent szerető emberek. Az a kör, amire az emberi szívünk vágyik: boldogság, gazdagság és jó társaság. Csak ne lenne ebben a képben a kísértés, próba és kitartás. Főleg a kitartás, ami sokat és nagyon hosszú ideig tartót j

Az igazságban járó gyermekek

Kép
"Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsot kaptunk erre az Atyától."  2.János 4. Minden szülő vágya, hogy lássa gyermekeit boldogulni az életben: ezért neveli, taníttatja, támogatja őket. A cél elérése azonban nem olyan könnyű feladat... "A gyermekek nem azt csinálják, amit mondasz nekik, hanem azt, amit látnak!" - fogalmazta meg az alapvető problémát egyik tanárom. Valóban, a szóbeli instrukciók, amikre sokszor a szülők hagyatkoznak, hatástalanok maradnak. Gondoljunk csak vissza saját gyermekkorunk élményeire! Viszont sokkal jobban megmaradnak azok a szokások, amiket az alapján alakítottunk ki, amit megfigyeltünk vagy átéltünk a szüleink mellett. Ennek a szabályszerűségnek a megfogalmazása az, amit Mózes könyvében találunk: "Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton já

Dicsőség Istennek

Kép
"Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen." Júdás levele 24-25. versek A Biblia egyik legrövidebb könyve, Júdás könyve a gyülekezetben megjelenő hamis tanítók ellen beszél, és óva inti a gyülekezet tagjait, hogy nekik higgyenek. Ezek az emberek csak a gyülekezet kárát akarják, és bizony, megérdemelt ítélet vár rájuk hamarosan — érvel Júdás. A könyv végén, amely mindösszesen 25 versből áll, a hallgatókra (lévén, hogy az üzenet felolvasásra került a gyülekezetben) helyezi a fókuszt: ilyenek a hamis tanítók, de ti meg tudtok állni még az ő hazugságuk ellenére is. Nem azért, mert annyira okosak lennétek, vagy mert olyan jól forgatjátok a szentírást. Pál apostol arra int bennünket a K orinthusi első levél 10:12 -ben, hogy "Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vi

Szemtől szembe Istennel

Kép
„És látják az ő orcáját; és az ő neve homlokukon lesz.” Jelenések könyve 22:4 A teremtéstörténet (képére és hasonlatosságára teremtett bennünket az Isten) kapcsán a hittanos gyermekek, vagy akik újonnan ismerkednek a Bibliával, gyakran nekem szegezik a kérdést: Hogyan néz ki az Isten? Neki is ugyanolyan lábai, kezei, szája, füle, stb. van, mint nekünk? És milyen színű a szeme, a haja, a bőre? A válaszom: Nem tudom. De annyi bizonyos, hogy Jézus, miután felvette emberi formánkat, és áldozata révén eggyé vált velünk, Neki mindvégig emberi alakja lesz. Viszont, Isten kinézeténél sokkal fontosabb kérdés; Mi lenne, ha ma kéne szemtől szembe odaállnod Jézus elé? A szemébe mernél nézni? Többektől hallottam már; ’Ó, én ma még nem vagyok készen erre, sőt talán nem is leszek soha.’ ’Félelem és rettegés tölt el, ha arra gondolok, hogy Isten elé kell állnom.’ ’Legszívesebben szemlesütve elbújnék, mint Ádám és Éva.’ Ha benned is hasonló érzések kavarognak, akkor ma neked

Örüljetek!

Kép
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” Pál levele a Fillipibeliekhez 4:4 Magyar ember sírva vigad, mondja a közmondás. Kinek írja Pál? Az íreknek? Mert az írek meg vigadva sírnak. Minden nemzetnek megvan a maga sajátossága: a kanadaiak félnek a sötétben, a skótok spórolnak, az olaszok hangosak, a magyart a balsors tépi régóta. Pál fogságban van, amikor megírja ezt a levelet, amelyet érdekes módon szokás az öröm levelének is mondani. Annak ellenére, hogy római állampolgár lévén megvesszőzték mégis az öröm járja át a szívét. Nem élt itt sok zsidó és vallásilag elszigetelten éltek a várostól, de ez kölcsönös volt. Nehéz megérteni, hogy miért nem a keserűség a jajgatás, olvasható a levélben. Miért nem arról ír, hogy milyen gonosz és rossz emberek vannak itt, akik az ember legapróbb örömét is elveszik. Nem arra kell figyelnünk, hogy mik a rossz dolgok körülöttünk, hanem arra, hogy az életünknek a célja pozitív irányba mutat e. Amikor vezetni tanult

Áldjon meg az Úr!

Kép
"Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izráel Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni." Ruth könyve 2:12 Van egy könyv a Bibliában, melyből csak nagyon ritkán szoktunk idézni. Ha idézünk is, többnyire ugyanazt a néhány mondatot – sokszor szövegkörnyezetét is figyelmen kívűl hagyva. A gyakran idézett gondolat : „Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!” (Ruth 1:16-17) Minden keresztény férfi arra vágyik, hogy házasságkötésekor hasonló szavakat rebegjen neki felesége. De a valóság az, hogy ezeket a szavakat nem a férjének mondta egy szerelmes ifjú hölgy, hanem egy özvegyasszony a szintén özvegy anyósának. Elimélek és felesége Naomi két fiával elhagyja az országot, mert Betlehemet és környékét éhínsé

Indulj el!

Kép
„A fejedelmek Izráel élére álltak, és önként harcra kelt a nép: áldjátok hát az Urat!” Bírák könyve 5:2  „Én? Miért pont én? Kevés vagyok ehhez. Nem vagyok harcos amazon, nincsenek szuperképességeim, sem olyan kiállásom, hogy ezrek követnének. Mit számítok én? Amit teszek? Csepp a tengerben." - mondod magadban, és csak sorolod a jobbnál jobb kifogásokat. Valamelyik tényleg egészen kiváló, már-már a Mindenhatót is meg lehetne győzni vele. Csak lehet, hogy Ő egészen másként gondolja.  És lehet, hogy most nem is rólad van szó. Hanem Istenről, akinél semmi sem lehetetlen. Aki alkotott téged is, és Ő sosem hibázik. Akinek terve van veled, és aki nem alkotott egyetlen olyan embert sem, akivel ne lenne semmi célja ebben az életben.  Nézz csak meg néhány hőst a Bibliából, néhány nagy nevet, akik igent mondtak Isten hívására, és az élre álltak, az Úr pedig csodálatos dolgokat volt képes véghezvinni velük. Mind más és más háttérről jött, más tulajdonságokkal, tálentumokkal