Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 21, 2013

Az ima ereje

Kép
„Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtlen.” (Máté 26:41) Az ima a lélek lélegzése. Nélküle nem lehet keresztény életet élni. Az Istennel való kommunikációban kulcsszerepe van az imádságnak. A bibliaolvasás és az imádság által valósul meg ugyanis a kétirányú kommunikáció Isten és ember között. Ebben a szövegben Jézus arról beszél, hogy a kísértésekkel szembeni védelemben az imának kulcsszerepe van. Ima által lehetünk védve Sátán kísértéseivel szemben. Lukács evangéliuma feljegyzi, hogy Jézus is imádkozott Péterért, mert tudta, hogy Sátán meg fogja őt próbálni: „Monda pedig az Úr: Simon! Simon! íme a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed” (Lukács 22:31-32). A 19. századi keresztény írónő, Ellen Gould White a következőket írja az imádságról: „ Szívünket feltárni Istennek, mint barátunk

Hűség és korona

Kép
„Semmit ne félj a rád váró szenvedésektől. Ímé az ördög börtönbe fog vetni néhányat közületek, hogy próbára tegyen, és tíz napig tartó nyomorúságotok lesz. Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját!” Jelenések könyve 2. rész 10. vers Szép kilátás, nem mondom. Még hogy ne féljünk a ránk váró szenvedéstől? Hát ki nem fél? Ráadásul Isten itt még azt is közli, milyen módon fog Sátán megpróbálni. Börtönbe fognak vetni. És hogy nyomorúságba kerülhetek, meg hogy egy hosszú – bár nem végeláthatatlan ideig tartó – küzdelem lesz az életem. Akkor meg hogy kérheti tőlem ma reggel Isten, hogy ne féljek a rám váró nehézségektől? Hát egyetlen dolog jogosítja fel Őt erre. Éspedig az, hogy Ő már ott van. Nem egyedül kell végigszenvednem a kihívást. Nem egy-szál egyedül, magamra hagyottan kell, reménység nélkül, sötétségben végigbotorkálnom küzdelmeimen. NEM! Ő ott van, és velem lesz végig. Péternek azt mondta, hogy Ó Péter! Bár most látszólag minden rendben van, de Sátán ott le

Az üdvösség feltétele

Kép
"Kivezette őket, és ezt kérdezte:  - Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak:  - Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” Apostolok cselekedetei 16:30-31 Elképzelhetetlen, hogy annak, hogy örök életünk legyen minden nyomástól és fájdalomtól mentesen, örökké tartó boldogságban és megelégedettségben, egyetlen feltétele legyen: a hit. Pedig így igaz. Bár ez a hit olyan, amire azután az egész élet ráépül.  Noé nem akart óceánjáró hajóban élni egy évig, de tudta, hogy nincs más út a megmenekülésre. Tudta, hogy csupán azzal, hogy azt emlegetjük, hogy eddig még sohasem történt ilyen, nem háríthatjuk el a veszélyt, hanem jobb elfogadni Isten jövendölését, úgysem lesz másként. Ábrahám hitt: a technikai fejlettséget és kényelmet feláldozta az ismeretlenért, ami valójában sohasem lett az övé, de hitben elindult, hogy az örökéletben az övé és a leszármazottaié lehessen örökre és elidegeníthetetlenül. Izsák n

MIndenki meglátja

Kép
„Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható.” (Jelenések könyve 1. fejezet 7-8. vers) A szószékről többször feltettem már a kérdést: szoktatok azon gondolkodni, hogy milyen lesz az a pillanat, mikor megláthatjuk Jézust, milyen lesz ott állni előtte, belenézni a szemébe, megérinteni a kezét? S milyen furcsa, sokan nem szoktak, sőt nem is mernek erre a pillanatra gondolni. Miért? Mert annyira hihetetlen, annyira elképzelhetetlen, hogy a szerető Isten keblére akarja ölelni a hozzátérő bűnös embert. Hát igen, aki csak megszokásból vallásoskodik, aki csak ünnepi, vagy hobbi keresztény, az Jézus gyűlölőivel együtt legszívesebben elkerülné ezt a találkozást. Bizony én sem szívesen lennék Heródes helyében, akinek annyi gyilkosságért kell majd akkor számot adni, v

Ima

Kép
Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat! Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom! Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz.  Zsoltárok 5:2 - 5:5 "Minden reggel első dolgotok legyen felajánlani magatokat Istennek. Így imádkozzatok: Fogadj el Uram tulajdonodnak. Minden tervemet lábaidhoz teszem. Használj fel ma is szolgálatodra. Maradj velem s engedd, hogy minden munkámat tebenned végezzem! - Ez mindennapi kötelességetek legyen. Minden reggel újból szenteljétek magatokat az Úrnak. Minden terveteket neki rendeljétek alá, hogy megvalósítsátok vagy feladjátok, amint gondviselése akarja. Így adjátok át, ajánljátok fel Istennek életeteket napról napra, hogy az mindinkább átalakuljon és hasonlóvá váljon Krisztus életéhez." (Jézushoz vezető út, Növekedés Krisztusban c. fejezetből)

Az igyekezet fontossága

Kép
  „És ki az, aki bántalmaz titeket, ha a jóra igyekeztek? De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok; fenyegetésüktől ne ijedjetek meg, ne nyugtalankodjatok. Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet. De szelídséggel, félelemmel és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amiben rágalmaznak titeket, szégyenüljenek meg azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás magatartásotokat. ” Péter 1. levele 3:13-16 Az Ellenség mindig köztünk jár. Keresi az alkalmakat, hogy elkeserítsen, elbátortalanítson és teljes csüggedésbe sodorjon. Felhasznál körülményeket, embereket, nehézségeket arra, hogy eltérítsen Krisztus követésétől. Hibákat keres és talál életünkben, és ha nincs is amibe belekössön, talán úgy járunk, mint Dániel, akit semmivel sem tudtak megvádolni, csak az Istenbe vetett hitével (lásd Dániel könyve 6. fejezet). Előkelő helyen volt Dárius király udva

Gyógyulás?

Kép
„Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta: Könyörülj rajtunk, Dávid Fia! Amikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok; Jézus megkérdezte tőlük: Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték: Igen, Uram! Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: Legyen a ti hitetek szerint! Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig erélyesen rájuk parancsolt: Vigyázzatok, meg ne tudja senki! De azok elmentek, és elvitték hírét az egész vidéken.” Máté evangéliuma 9:27-31 Mi a gyógyulás, és egyáltalán van még? Meggyógyulhat-e az ember ebben a betegségektől szenvedő világban? És Isten? Hol van Ő? Hol van Ő, amikor a számodra legfontosabb személy ágya mellett ülsz, és nincs, sehol nincs az a gyógyulás, amit mindennél jobban szeretnél? Hol van Isten, amikor a kór győz, mert az ember nem győzhet, képtelen felülkerekedni rajta, mert elborítja az egész szervezetet, és nem lehet megállítani? Hol van Isten, amikor mindenki érte imádkozik, és még sincs válasz?