Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 9, 2014

Riadó!!!

Kép
„Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra? Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni.” 1Kor 14,8-9 Nem szerettük igazán a seregben, ha meghallottuk a hangját. Ránk már nem volt jellemző a lelkesedés, vagy az izgalom, sokkal inkább a kelletlenség. Ha szólt, tudtuk mi a teendő, mert megtanultuk, mint az egyszer egyet. Tíz percünk volt arra, hogy abból a helyzetből, amiben voltunk - ha aludtunk, ha a kantinban biliárdoztunk, vagy ha épp vacsoráztunk - felsorakozzunk fegyverben, teljes menetfelszerelésben az udvaron. Az egész század, de ha kellett az egész laktanya megtette ezt. És minderre egyetlen hang, a riadó hangja vett rá bennünket. A parancs szava, amit megtanítottak velünk, a parancsé, amitől háborús időben az életünk függött. Mennyire fontos a határozottság, az értelem szava akkor, ha Istenről teszünk bizonyságot. Nem csupán magunkért, sokkal inkább azokért, akikér

A szeretet jellemzői

Kép
"A szeretet hosszútűrő, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr."   1 Korintus 13:4-7. A szeretet himnuszát már rímbe-, versbe- szedték, megzenésítették, talán a legismertebb szakasz a Bibliában, lehet, hogy Te is ismered ezt a dalt: "Angyalok nyelvén beszéljek bár Jóságom folyna, mint a vízár Hitem, reményem bár mily nagyok Ha szeretet nincs énbennem Semmi vagyok. Oszthatom széjjel kincs, vagyonom Testem a tűzre áldozhatom Jövendőt szólni is tudhatok Ha szeretet nincs énbennem Semmi vagyok" Szerinted mennyire könnyű megvalósítani az itt leírtakat? Ma egy kis napi feladatot szeretnék adni neked. Kérlek, vegyél elő egy papírlapot, és írd fel rá a következő szavakat egymás alá: H

A Lélek gyümölcse

Kép
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” Pál levele a galáciai gyülekezetnek 5:22-23 Pál az 5. fejezetben arról a jó és rossz közötti küzdelemről beszél, ami bennünk zajlik. A szívünkben levő jót „Lélek szerinti életnek”, a rosszat pedig „a test kívánságának” nevezi (5:16). Majd konkrétan fölsorolja a „test cselekedeteit” és a „Lélek gyümölcsét”: A test cselekedetei (5:19-21) A Lélek gyümölcse (5:22-23) 1. házasságtörés, paráznaság szeretet 2. tisztátalanság, bujálkodás öröm 3. bálványimádás, varázslás békesség 4. ellenségeskedés, viszálykodás türelem 5. féltékenység, harag szívesség 6. önzés jóság 7. széthúzás, pártoskodás hűség 8.

Jézus csodájának hatása

Kép
„Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt a szél; ők pedig magukban szerfölött álmélkodnak és csodálkoznak vala. Mert nem okultak a kenyereken, mivelhogy a szívük meg vala keményedve." (Márk evangéliuma6. fejezet 51-52. vers) Jézus földi szolgálatát számos természetfeletti jelenség kísérte végig; vakok, bénák, gutaütöttek, leprások gyógyulása, gonosz lelkektől megszállottak megtisztulása, halottak feltámadása, vízen járás, kenyérszaporítás, a vihar lecsendesítése… Ám ezek a csodák soha nem öncélúak voltak, hanem mind-mind Messiási mivoltát igazolták. Ezt abból is láthatjuk, hogy bár megtehette volna, de nem gyógyított meg minden beteget, nem járta a temetőket, hogy minden halottat feltámasszon, stb. Ami viszont ennél jobban elgondolkodtató, hogy milyen közömbösen reagált környezete ezekre a jelekre. Furcsa módon sokszor a hívő emberek hitetlenebbnek bizonyultak, mint az elnyomó rómaiak, a gyűlölt és mélyen megvetett samaritánusok, vagy egyéb pogányok. Ezt

"Szívnek teljességéből szól a száj!"

Kép
A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. (Lukács szerinti evangélium 6. fejezet 45. vers) Éreztétek már úgy magatokat, hogy megbántátok azokat a mondatokat, amit a másik fejéhez vágtatok, és most szívesen tennétek az esetet meg nem történtté? Miután egy ilyen eset megtörténik és lenyugodtunk, elmondjuk annak, akit megbántottunk, hogy: „nem úgy gondoltam!” Erre jön a megbocsátás és ez nagyon helyes! De ha nem úgy gondoltuk, akkor hogyan? Akkor miért vágtuk a másik fejéhez a keresetlen szavakat, a meg nem fontolt mondatokat?   „A jó ember az ő szívének kincséből hoz elő jót…” Kincs? Milyen kincs? Van jó kincs és rossz kincs? Milyen a rossz kincs? Láttunk már valakit, aki a rossz kincs után kutatott? Még a filmekben sincs ilyen! A rossz kincs olyan, amit ha előhoz a gonosz ember az ő gonosz kincsesházából, akkor annak nyomán fájdalmak születnek

Láthatatlan túlerő

Kép
"De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!  Majd Elizeus így imádkozott: URam, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az ÚR megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal." Királyok 2. könyve 6:16-17 Árulással gyanúsította meg az arám király a népét. Szerencsés és ritka pillanat volt, épp senkit nem lehetett árulással vádolni. A probléma attól még probléma maradt és egy épkézláb bűnbakot sem lehetett találni köztük. Mégis volt valaki, aki tudta a választ - a válasz E lizeus volt. A  próféta még arról is a legfrissebb híreket ismerte, amit a király a legtitkosabb helyeken mondott. A lehallgatókészülékek korában nem nagy dolog, de abban az időben igen nagy tettnek számított.  Az arám király - nem gondolva végig, hogy kivel is van dolga - hadsereget küldött Elizeus ellen Dótánba. Akinek Isten mindent kijelent és aki Isten erejével csodákat tesz, majd megijed egy hadseregtől és

Válassz bölcsen!

Kép
„Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket.” Pál első levele a korinthusiakhoz 1:20-21 Hol van a bölcsességed? Hol van a bölcsességed akkor, amikor felteszik neked a nagy kérdéseket? Hol van a bölcsességed akkor, amikor te magad küzdesz ezekkel? Hol van az érthetetlen, megmagyarázhatatlan történésekkor? Hol van, amikor elmegy a jó, amikor nem az győz, aki igazán megérdemelné, amikor az álom nem válik valóra, amikor az ellentéte történik mindannak, ami értelmes és igazságos lenne? Hol van, amikor az ártatlan hordozza tovább a tragédia nyomasztó súlyát, a vétkes pedig élhet tovább büntetlenül? Hol van a bölcsességed a mindennapok lassú táncában, amikor fogaidat összeszorítva kell tenned egyik lábadat a másik után?  Egyáltalán mi a bölcsesség? Amikor