Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 11, 2011

Ima azokért, akiket szeretek

Kép
„Azért imádkozom, hogy szeretetetek mindjobban gazdagodjék megismerésben és teljes megértésben, hogy meg tudjátok ítélni, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, telve az igazságnak Jézus Krisztus által szerzett gyümölcsével Isten dicsőségére és dicséretére.” Filippi 1,9-11 Uram, drága, jó Atyám! Bárcsak ismernének Téged az emberek! Főleg azok, akiket szeretek. Bárcsak megértenének legalább annyira, mint ahogy én értelek, bár nagyon kevés még mindaz, ahová jutottam. Tudom, hogy ahogy az én szívemet megtöltötted a szereteteddel, úgy már sok-sok embert közelebb vontál magadhoz. Köszönöm, hogy átélhettem a csodát, amikor beléptél az életembe. Téves úton jártam, sok minden érdekelt, sok minden jelentett örömet, de amit Te adtál, az tiszta volt. Nem volt semmi sem, ami beárnyékolja az örömöt, mint addig. Ezért tudom, mit jelent hitetlenül élni és azt is, mit jelent Veled. Drága Jézus, kérlek, add, hogy Téged lássanak, Veled találkozzanak, barátkozzanak! Ad

Dicsőség Istennek

Kép
„Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak legyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!” Efézus 3:20-21 ’A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek mindezért a gyülekezetben és a Krisztus Jézusban, minden nemzedékben, örök időkig! Ámen’ – Olvashatjuk egy mai fordításban. Mérhetetlenül többet! Végiggondoltad? Mennyi az? Az aranyhalnak elmondott három kívánság? Nem! Mérhetetlenül több! Amit szem még soha nem látott. Amit fül nem hallott. Ami minden képzeletet felül múl! Amilyen messze van az ég a földtől. Amilyen távol van egymástól Kelet és Nyugat. Amit emberi ésszel soha nem bírsz felfogni – Isten KÉPES az Ő ereje által MINDENT megtenni – érted, értem, értünk. Hála, dicséret, dicsőség és köszönet ezért Neki!

Isten tudatja szándékait

Kép
" Az én Uram, az ÚR semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak " Ámos próféta könyve 3:7 Nem szeretem a titkokat, főleg azokat, amelyek majd negatívan hatnak az életemre. Nem szeretném ha bizonyos tetteimet megírná a Blikk, vagy a Bors. Máskor pedig szeretném tudni a titkos jövőben történő jelenségeket, hogy mint is lesz, hogyan is fogom túlélni...Vannak emberek, akik a jövőtől rettegve élik életüket, gyakran képzelt betegségektől félnek és a bizonytalanság megöli őket! Azért ugye te is szeretnéd tudni mit hoz a jövő? Egyáltalán Isten hogyan szól majd bele a történelmünk alakulásába? Ismerve a bibliai próféciákat, melyik, mikor és hogyan teljesedik. Sokan megpróbáltak már visszaélni a kijelentett információkkal, kiszámolva Jézus visszajövetelének idejét- de valahogyan Isten mégis elvette tőlük a jövendölésük beteljesedését! Isten egyszerre kutatható és titokzatos is. Csak annyit ad tudtára az embernek, prófétáinak a jövővel kapcsolatban, amen

A seregek Istene

Kép
„Mert ímé, a ki hegyeket alkotott és a szelet teremtette, és a ki megjelenti az embernek az ő gondolatát, a ki a hajnalt sötétséggé változtatja és a föld magaslatain lépdel: az Úr ő, a Seregeknek Istene az ő neve.” (Ámós könyve 4. fejezet 13. vers) Mikor kerékpározunk barátaimmal, mielőtt elindulnánk szeretjük megnézni merről fúj a szél, hogy miként a legkönnyebb megtenni a gyakorlókörünket. Hát igen, nem szeretjük a szembeszelet, és a hegyeket sem annyira. Amit leginkább élvezünk, az egy gyors lejtő jó kis hátszéllel. De tegyük a szívünkre a kezünket; ki szereti az életben előttünk tornyosuló problémahegyeket? Kinek repes a szíve, mikor ezer vihar tombol körülötte és/vagy benne? Ámos próféta könyve előrevetíti a nép hűtlensége miatt bekövetkező nagy népi kataklizmát, a babiloni fogságot, amit sok kisebb csapás előzött meg, de sajnos a nép nem látta meg bennük Isten fegyelmező karját. S bizony ma is ilyen az ember, a lehető legkönnyebb úton-módon szeretne bekerülni Isten országába. Úgy

Ezt cselekedd!

Kép
„Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívőkké lettünk. „ Róm.13,11. Vajon mire gondolt Pál apostol, amikor így kezdi a szakaszt: „Ezt pedig cselekedjétek…” Nyilvánvaló, hogy az „ezt” kifejezés, az előző sorokra vonatkozik. De mi van előtte? „Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. „ Róma 13,8-10. Az apostol tehát egyértelművé teszi, hogy itt a „szeretetre” gondol, amit gyakorolnunk kell. De mi a baj a szeretettel? Miért kell nekünk ebben megerősödnünk, tudván az időt? Az első keresztényeket a

Könyörülő Isten

Kép
„ A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. ” Zsoltárok könyve 103:13 Emberi eszünkkel fel sem foghatjuk milyen nagyszerű dolog, hogy ilyen Istenünk van. Irgalma, könyörülete, türelme, megbocsátó lelkülete számunkra érthetetlen. Az idézett zsoltár első sorai így hangzanak: „ Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.   A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.   A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. ” Megpróbálom felsorolni, hogy csak ez a zsoltár mit mond el Isten hozzánk való viszonyulásáról, cselekedeteiről: jót tesz velünk; megbocsátja bűneinket; meggyógyít minden betegségből; megvált a haláltól; megkegyelmez; irgalmaz; jóval tölt be; igazságot tesz; késedelmes a haragra… Mindez a jó elérhető

Ne nézz hátra, jön a farkas, nagyot üt a hátadra!

Kép
„Jézus pedig így felelt: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” Lukács evangéliuma 9:62 Vége egy újabb hétnek. Öröm, bánat, csalódás, győzelem és bukás. Megjártad a mennyet és a poklot, küzdöttél és néha el is buktál. Foggal-körömmel ragaszkodtál az elképzelésedhez, az idealista álmaidhoz, hogy a dolgoknak így és így kell történnie, és görcsösen hitted, hogy úgy is lesz minden. De jött egy váratlan esemény, ami felborította az általad eltervezett jövőt, és ez összetört téged, mint ahogy te összetörted az örökségből rád maradt porcelánvázát. Ma reggel Isten újra szemeid elé szeretné tűzni az igazi célt, az Ő országát. Itt az idő, hogy mindent helyre tegyél önmagadban. Ami megtörtént, megtörtént, már nem tudsz, és nem is lehet rajta változtatni. Egyszer talán meg is érted a miérteket, de most nem ez a dolgod. Zárd le magadban a múlt hét fejezetét, és lépj tovább, mert utad vár, és neked menned kell előre.   Ne bánkódj a múlt kudarcain és a