Aggodalom vagy hála

„Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt!” 
Filippi 4:6.

Ma reggel egy gyönyörű csokor virágot szeretnék átadni neked. Kigyűjtöttem néhány aggódásról és háláról szóló Igehelyet. Imádkozva gondold át őket. Válaszd ki közülük azt, ami ma a legközelebb áll hozzád, tanuld meg, és próbálj aszerint élni.
Ne félj, ne aggódj!

Avagy nem parancsoltam-e meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz. Józsué 1:9

Monda ezek után Dávid Salamonnak, az ő fiának: Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj, és ne rettegj; mert az Úr Isten, az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míg elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét. 1Krónika 28:20

És monda: Mindnyájan, a kik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: Ne féljetek, és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt; mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. 2Krónika 20:15.

Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Íme, Istenetek bosszúra jön, az Isten, a ki megfizet, ő jön, és megszabadít titeket! Ézsaiás 35:4.

Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás 41:10.

És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Ézsaiás 43:1.

És monda: Ne félj, te kedves férfiú; békesség néked, légy erős és bizony erős! És amikor szólt velem, megerősödtem, és mondtam: Szóljon az én Uram, mert megerősítettél engemet. Dániel 10:19.

Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr! Joel 2:21.

Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Lukács 12:32.

Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek! 2Krónika 20:20.

Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lesz; de bízzatok: én meggyőztem a világot. János 16:33.

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Filippi 4:6.

Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Zsoltár 62:6.

Mert te vagy az én reménységem, oh, Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva! Zsoltár 71:5.

De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Zsoltár 73:28.

Menedékem és pajzsom vagy te; igédben van az én reménységem. Zsoltár 119:114.

Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész. Példabeszédek 10:28.

A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kívánság életnek fája. Példabeszédek. 13:12.

A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk. Róma 5:5.

Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert a mit lát valaki, miért reméli is azt? Róma 8.24