Élet és halál

„Mert a bűn zsoldja halál;
az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet
a mi Urunk Krisztus Jézusban.”

Rómabeliekhez írt levél 6:23

Minden munkának megvan a méltó fizetsége. A Szentírás szerint a bűn fizetsége halál! De milyen bűn az, aminek a fizetsége halál? Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy a kis, úgynevezett „bocsánatos bűnök” nem eshetnek ilyen szigorú elbírálás alá. A halál csak a „nagy bűnök” büntetése lehet. A Szentírás azonban ebben a tekintetben nem tesz különbséget kis és nagy bűnök között, mert minden bűnnek egyformán halál a büntetése. Sőt a Római levél elején azt is olvashatjuk, hogy minden ember bűnös. „Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.” (Róma 3:12)

Az Újszövetség eredeti nyelvén a bűn (hamartia) tévedést, hibát, céltévesztést jelent. A Biblia szerint nem csak a „nagy bűnök”, hanem a hibák a tévedések, a cél elvétése is bűn, s mindezek fizetsége halál! Talán túlságosan rugalmatlannak érezzük Isten igazságszolgáltatását? Valóban, Isten nagyon radikálisan viszonyul a bűnhöz, mert jól tudja, hogy az milyen óriási mértékű rombolást okoz ott, ahol megjelenik. Isten a legszigorúbban elhatárolódik a bűntől, ugyanakkor mindent megtesz azért, hogy a bűnösnek kegyelmet adhasson. Erről szól a mai igénk is.

A bűn jól megérdemelt fizetsége a halál, vagyis az örök kárhozat, Isten azonban megtalálta annak módját, hogyan adjon örök életet a vétkezőknek. A mi Istenünk kegyelmi ajándéka az örök élet. Ez a kegyelem mindenki számára elérhető, de automatikusan nem lép működésbe minden vétkező esetében. Isten kegyelme ugyanis ajándék, ahogyan arra az ige is utal. Ahogyan az ajándék csak úgy lehet a miénk, ha elfogadjuk, úgy Isten kegyelmi ajándéka is csak akkor lehet a miénk, ha azt hittel fogadjuk.

Jézus Krisztusban, az ő felmérhetetlen áldozatában van örök életünk záloga. Helyettes áldozatával átvállalta tőlünk bűneink büntetését, az örök halált, hogy akik hiszünk benne, azoknak az örök élet jutalmát adhassa. „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2 Korinthus 8:9) Mindezt értünk tanúsított szeretetéből tette. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)


Másodsorban Isten kegyelme csak azok életében lép működésbe, akik felismerik bűneiket, s szabadulni akarnak azoktól. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1 János 1:9) Bűnfelismerés és bűnbánat nélkül nem részesülhetünk Isten kegyelmi ajándékában.

Isten ugyan radikálisan foglal állást a bűnnel szemben, mégis a legmesszebbmenőkig kegyelmet gyakorol azok életében, akik hittel fogadják Jézus Krisztus áldozatát és bűneiket beismerve nála keresnek menedéket, bűnbocsánatot. Isten úgy tervezte, hogy ezt a csodálatos ajándékot adja minden ember számára. Csak tőlünk függ, hogy a miénk lesz-e!

Imádkozzunk ma reggel azért, hogy minden nap megújuló hittel fogadhassuk Isten Fiának értünk hozott áldozatát, valamint őszinte bűnbánattal állhassunk meg a mi szerető Istenünk előtt.