szombat, március 26, 2016

Miért imádkozzunk?"Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok."

1Thess 5,17-18

Az özvegynek semmi esélye sem volt több okból is. Először is asszony volt, egy nőnek nincs szava az igazságszolgáltatásban, mindig csak a férfiak szava számít. Özvegy is volt. ez azt jelentette, hogy nincs támogatója, nincs senkije sem, aki szót emelhetne érte. Biztos, hogy anyagiakban is a rászorulók közé tartozik. Minden nap kegyelem az életében, ha van mit ennie, ha van hol lehajtania a fejét. Kihasznált volt, valaki csúnyán becsapta, visszaélt a helyzetével. Ez a védtelenségét bizonyítja, azt, hogy nem tudta megvédeni magát ellenségeitől. Amikor valaki gyenge arra sokan felfigyelnek. A sebezhető embereket könnyű irányítani, hatalom alá vetni, rájuk kényszeríteni olyan dolgokat, amit ők nem akarnak. Ki védhetné meg ezt az asszonyt. Ráadásul a bíró Istent nem ismerő, azaz irgalmatlan és az emberektől nem tartó, hatalmaskodó ember volt, mégis ő volt az asszony egyetlen esélye. Mit tennétek a helyében? Hogyan próbálnátok elérni, hogy igazságot, védelmet biztosítson a számotokra az, aki senkivel sem törődik a világon, csak önmagával?
Az asszony bölcs volt és kitartó. Minden nap elment a bíróhoz, elé tárta a kérését. Könyörgött annak ellenére, hogy a válasz mindig elutasítás volt. De lassú víz partot mos. Addig folytatta a könyörgést, amíg a bíró már nem tudta hallgatni, és csak azért, hogy végre megszabaduljon tőle, meghallgatta a kérését.

Jézus meséli el ezt a példázatot azért, hogy a kitartó imáról tanítson. (lukács 18,1-7) A történetnek azonban több fontos tanulsága is van arra nézve, hogy miért legyünk kitartóak az imában:

1. Mert a kitartás végül mindig célba ér.
2. Annál is inkább, mert Isten nem olyan, mint a hamis bíró, aki, semmivel és senkivel sem törődik. Hozzá érdemes fordulni, mert Ő hosszú tűrő és szereti azokat, akiket kiválasztott az örök életre.
3. Ha kitartóak leszünk, mi magunk is megtapasztaljuk, hogy Isten milyen valójában és megváltozik a véleményünk róla. Mert legyünk őszinték, sokszor és sokan gondolják azt, hogy Isten nem törődik velük. Mégis, ha kitartóak vagyunk, akkor alkalmat adunk arra, hogy Ő bebizonyítsa az ellenkezőjét. Lehet, hogy nem úgy ahogy szeretnénk, de Isten mindig válaszol. Az is komoly és érdekes, hogy utólag mindig belátjuk: Isten válasza jobb, a mi óhajunknál.
4. Így végül megjelenik a hálaadás az életünkben, és olyan jó hálásnak lenni!

péntek, március 25, 2016

Keresztség

„Ahogy mentek az úton, egy vízhez érkeztek, és az udvari főember azt mondta: Ímhol a víz, mi gátol abban, hogy megkeresztelkedjem?” Fülöp pedig azt mondta:”Ha teljes szívből hiszel, lehet. Ő pedig így felelt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”
Apostolok cselekedetei 8:36-37.
Képzeld el, mész hazafelé a templomból, megállsz egy folyóparton, kiszállsz a kocsidból és elkezded olvasni az épp aznap vásárolt Bibliádat. Annyira elmélyülsz gondolataidban, hogy észre sem veszed, hogy a hátad mögött megáll egy kedves férfi, rád mosolyog, és azt kérdi: Érted, amit olvasol? És elkezdetek beszélgetni. Te szívod magadba a hallottakat, majd mélyen a szemébe nézel, és azt kérdezed: Megkeresztelnél engem? Ő visszakérdez: Hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a Megváltód? Te teljes bizonyossággal válaszolsz, hogy Igen! Aztán leveszitek zakótokat és belementek a folyóba. Ő föléd tartja kezét, és azt mondja: Kedves Testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Teljesen alámerít a folyóban, felemel, és mond valami gyönyörű útravaló Igét, és már el is tűnik szemed elől. Azonban Te olyan boldog vagy, visszaülsz a kocsidba, hazaérkezel, és csak mondod és mondod a fantasztikus csodát, ami veled történt. Családtagjaid szájtátva figyelnek, átragad rájuk is örömöd, és egész házad népével együtt mostantól a Szentírás szellemében próbáltok élni. Hát nem gyönyörű ez? Valami ilyesmi történt ott a folyó parton 2000 évvel ezelőtt, de a Te életedben is megismétlődhet. Engedd, hogy az Ige szava a Biblia lapjairól bekússzon szívedbe és megváltoztassa egész életedet.

Lukátsi Vilma:
ÉBREDEZÉS

Térj meg!
- ezt hallottam tegnap este.
Közvetlenül mellemnek szögezte
a hallott Ige a fegyver csövét,
és idegen lett a meghitt sötét:
lehet, hogy elvétettem az utat?
Elmerült bennem az Isten-tudat
gyermekkorom gyarló imáiban,
vagy a harangos templombolt alatt
valami gyér vallásos köpenybe
takartam, és bizonygattam egyre
magamnak, hogy Isten mozdulatlan.
... néha elmondtam még öntudatlan:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben..."
de imám visszahullt szárnyszegetten,
ezért hát abbahagytam az imát.
Az élet annyi szépet-jót kínált
- tegnap estig!
Amióta úgy érzem,
VALAKI sürget, hogy el ne késsem!
Meg kell térnem!
Még ma
meg kell térnem...
csütörtök, március 24, 2016

"Szabadság, egyenlőség, testvériség"

„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.”
Pál levele a Galátiai gyülekezeteknek 3:28

"Szabadság, egyenlőség, testvériség."

Hány és hány próbálkozás volt már a történelemben, amikor ezeket a nemes eszméket a gyakorlatba akarták ültetni. Valahol azonban mindig homok került a fogaskerekek közé. A nagy francia forradalom ideje alatt például – ahonnan ezek a jelszavak is származnak – támogatták ugyan a törvény előtti egyenlőséget, ugyanakkor elutasították azt az indítványt, hogy ez a fekete bőrű rabszolgákra is érvényes legyen. A 20. század történelme azt is bebizonyította, hogy ezek az eszmék nem valósulhatnak meg egyszerre. Ha szabadok vagyunk, mint a kapitalista nyugat, akkor a lehetőségek (tőke, tehetség, szerencse) törvényszerűen egyenlőtlenségekhez vezetnek. Ha egyenlők vagyunk, mint a szocialista keleti országok polgárai, akkor automatikusan csorbul a szabadságunk. Nincs olyan politikai rendszer, amely ki tudná egyenlíteni az emberi különbözőségeket olyan formán, hogy tiszteletben tartsa a polgárok szabad döntési jogait. Valami alapvető dolog hiányzik.

Amikor Pál arról beszél, hogy szabadság van, hisz nincs többé szolga, mikor a nő és férfi egyenlőségét feszegeti, amikor a népek közötti testvériséget hangsúlyozza, akkor ezt csak Krisztus Jézusban látja megvalósíthatónak. Mit is jelent ez az apostol gondolatvilágában?

Minden emberben egyformán van valami rossz, valami ősi önzés, melyet soha senkinek nem sikerült kikerülnie. Pál ezt a génjeinkbe égetett hajlamot bűnnek nevezi. Nincs tehát különbség, mindenki vétkezett és híjával van a bűntelen jellemnek. Éppen ezért szorul rá minden ember Krisztus megváltására. Aki elfogadja, hogy Jézus őmiatta, az ő bűneiért halt meg, annak Isten örök életet ad.

Csak ha tisztában vagyok vele, hogy honnan jöttem (bűnös állapotból) és hogy hova helyezett engem Isten (szabadság állapotába), tudom testvérnek nevezni azt, aki kulturálisan, szociálisan, vagy a nem tekintetében különbözik tőlem. Csak akkor fogok tudni mindenkivel egyenlő módon bánni, ha belátom, mindenki bűnös (még talán én is), és mindenki ugyan úgy Krisztus megváltására szorul. Ezt jelenti Isten országát megvalósítani a szívemben.

szerda, március 23, 2016

Nincs olyan más, mint Isten

Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;
(Ézsaisás könyve 46. fejezet, 9-10.vers)

Mily sokan fogadják el ma is a Sátán által meghamisított istenképet, mely kegyetlen, rettenetes, hozzáférhetetlen, könyörület nélkül lesújt arra, aki nem engedelmeskedik neki… igen, ennek különböző megfogalmazását fedezhetjük fel az ókori politeista, panteista, vagy az önmegváltó távol keleti vallásokban is.  

Ezzel szemben a Szentírásban teljesen egyedülálló istenkép tárul felénk. Egy olyan Isten képe, amilyen nincs több. Mert bár a teremtés leírásától a Jelenések könyvéig úgy mutatkozik be, mint Örökkévaló és Mindenható, ám sohasem él vissza hatalmával.

S azzal, hogy csecsemőként földre jött, majd a kereszten kiszolgáltatta önmagát, sőt hogy újabb és újabb esélyt ad nekünk, bebizonyította végtelen szeretetét. Ezért mondd Dáviddal együtt ma reggel:

„Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged…

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű… Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői! Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!” (103. Zsoltár 1-4; 8-13; 21-22)

kedd, március 22, 2016

Ne ítélgessünk!

„Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy botránkozást.”
Róm 14,3


Pedig milyen jók vagyunk az ítélet mondásban. Elég, ha valaki egyszer elront valamit onnan kezdve, ő már csak olyan lesz. Amikor középiskolás voltam, nem tartoztam az éltanulók csoportjába, sőt inkább az igazgató úr napirendjét gazdagítottam rendszerint. (kölcsönös volt a szimpátia)

Elismerem, hogy nem voltam könnyű eset, de idővel próbáltam megváltozni. Tényleg, elismertem minden hibámat, és megpróbáltam jó gyerek lenni. De egyszerűen képtelenség volt (persze most úgy tűnhet, mintha a felelősséget szeretném áthárítani J). Akármit tettem, mindig ugyanaz maradtam a tanáraim szemében. Azért hogy bejuthassak a főiskolára iskolát kellett váltanom, mert nem kaptam hármasnál jobbat. Átmentem másik iskolába, és „könnyű szerrel” jutottam be a főiskolára.


Milyen könnyen hozunk ítéletet egymás felett. Ha valami nem tetszik, megbélyegezzük egymást, és ujjal mutogatunk a másikra, hogy az milyen, magunkban pedig nem találunk hibát. Pál apostol nagyon komoly felhívást intéz a hívőknek. Nézzünk tükörbe, és vizsgáljuk meg a mi cselekedeteinket és a mi viselkedésünket. Még ha egy közösségben eltérő nézetek is alakulnak ki, nem szabad, hogy ezért úgy tekintsünk a másikra, mint aki nem Krisztus szolgája. Nem ítélgetnünk kell egymást, hanem elfogadnunk egymást. A változás, az jön Krisztus ismeretével. Ez egy folyamat, amely az ember életét végig kíséri. Sosem áll meg a változás folyamata, mert a cél az, hogy olyanokká váljunk, amilyen Krisztus!

hétfő, március 21, 2016

Jézusban maradni

"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni."

János evangélima 15:5
Füle Lajos: Ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!,

Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagy része fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld,
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!

Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik,
s minden megbánt bűn semmivé lehet,
ha az ÚR veled. 

vasárnap, március 20, 2016

Lesz különbség

Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között.”
Malakiás könyve 3:18

Virágvasárnap van, húsvét ünnepe közeledik. A remény, a megváltás, az új élet ünnepe. Jézus közel 2000 évvel ezelőtt diadalmenetben vonult be Jeruzsálem városába, hogy aztán kezdetét vegye a véres, szörnyű nagyhét, tele árulással, fájdalommal, igazságtalansággal

Azokban a napokban nem volt különbség. Nem volt különbség egy közönséges bűnöző és Isten Fia között. Nem volt különbség azok között, akik értelmetlenül masok életét ontották ki, és aközött, aki számtalan embernek adta vissza egészségét, aki gyógyulást adott a sebek helyébe, és életet a adott a halál helyett. 

Nem volt különbség. Vagy ha volt, az is csak rontott a helyzeten. Igazságtalan, korrupt törvényszék, embertelen kínzások és megalázás, fizikai és lelki terror. Aztán ugyanaz az út, ugyanolyan kereszt, ugyanazon a kivégzőhelyen. A világ Megváltója mint egy utolsó bűnöző a két lator között megfeszítve. 

Nem volt különbség. Isten Fia vállalta ezt azért, hogy te átélhesd a különbséget. Igen, ma még igazságtalanságba botlasz, amerre csak nézel, és sokszor úgy tűnik, könnyebb a dolga annak, aki a Mindenhatónak hátat fordítva éli mindennapjait. 

De Isten megígérte, hogy nemsokára véget vet ennek az állapotnak, és elhozza a különbséget. Elhozza az Igazságot, a Nagybetűset, az Ő országát, és különbséget tesz az emberek döntései szerint. Különbség lesz aközött, aki Istent választotta, és aközött, aki a rosszra tette le voksát. Vége lesz az ártatlanok szenvedésének, a fájó miérteknek, és az Igaz Bíró meghozza az ítéletet. 

Ezért hát ma, virágvasárnap reggelén nézz fel hittel az égre! Isten országa közel van, és nemsokára, mint egy rossz álom, véget ér ez a bűnnel teli állapot. Hát engedd, hogy ma Jézus Krisztus dicsőségesen bevonulhasson életedbe! Fogadd el, fogadd be a Megváltót! Engedd neki, hogy átformálja életedet, hogy megtisztítson a bűntől, és átélhesd te is a nagy napon a különbséget Isten oldalán!