A hit meghatározása

„A hit pedig a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”
Zsidókhoz írt levél 11:1

Másnak is támadt már olyan érzése, hogy nemcsak a pénzére, de a hitére is pályáznak mások? A bizalom bizony drága érték mai világunkban. Nem mindegy tehát, hogy mire pazaroljuk. Legfőképp, hogy kinek hiszünk?

Sok ember veti fel a kérdést, vajon mihez kell nagy hit? A Zsidókhoz írt levél 11. fejezete sok ilyen lehetséges helyzetet felemlít a hit hőseinek életéből. Teremtés kérdése, keresztény életút, megpróbáltatás, szenvedés és üldöztetés mind szerepel a listán. Hadd emeljek ki mégis egy szokatlant: „Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” (5-6)

Manapság egyre kevesebben hiszik el, hogy Isten elfogadja őket. Ismerik bűneik terhét és saját gyengeségeiket. Nem ismerik el viszont Isten kegyelmét és megbocsátásának erejét életükben. Pedig nem csak a teremtés valóságát kell elfogadnunk hit által, hanem az újjáteremtés csodáját is! „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (2.Korinthus 5:17) Bármilyen jó vádakat is sugalljon Sátán saját magunk ellenében saját magunk gondolataiba, az önsanyargatásnak, a sehova nem vazatő vezeklésnek és a bénító önvádnak van megoldása!

„Krisztust kell szemlélnünk, és e szemlélés által változunk meg. Hozzá kell járulnunk, mint egy élő, kimeríthetetlen forráshoz, melyből újra és újra ihatunk és mindig friss vizet meríthetünk. Viszonoznunk kell szeretetének vonzását, az Élet Kenyeréből kell táplálkoznunk, mely a mennyből szállott alá, s az Élet Vizéből kell innunk, mely Isten trónjánál fakad. Állandóan felfelé kell néznünk, hogy a hit Isten trónjához kössön bennünket. Ne nézzünk lefelé, mintha a földhöz lennénk ragadva! Ne tartsunk vizsgálatot hitünk felett, ne tépjük ki, mintha egy szál virág lenne, s mi meg szeretnénk nézni, van-e gyökere, vagy nincs. A hit növekedése alig észrevehető.” (E.G. White, Bible Echo, 1893. február 15.)

Mi is a hit? Remélt tökéletességünk valósága és meggyőződés a láthatatlan Jézus Krisztus megváltó hatalmáról! Higgyünk Jézusnak! És éljünk hittel teli, megszentelt, új életet!