szombat, január 12, 2013

Jézus szolgálata

Mert az embernek Fia sem azért jött,
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,
és adja az ő életét váltságul sokakért.”
(Márk evangéliuma 10:45)

     „A világ országaiban a társadalmi rang önfelmagasztalást jelent. A népről azt tartották, hogy csak az uralkodó osztályok jólétéért létezik. Befolyás, gazdagság, műveltség megannyi eszközt jelentettek a tömegek kézben tartására a vezetők érdekében. A felsőbb osztályok gondolkodtak, döntöttek, birtokoltak és uralkodtak, az alsóbbak pedig engedelmeskedtek és szolgáltak. A vallás - csakúgy, mint az összes többi dolog - a hatalom ügye volt. A néptől elvárták, hogy úgy higgyenek, éljenek, ahogyan feljebbvalóik diktálják. Az ember emberi jogát, hogy maga gondolkodjon és cselekedjen, egyáltalán nem ismerték el.
     Krisztus más elvekre alapozta országát. Az embereket nem hatalomra, hanem szolgálatra hívta, az erősöket, hogy hordozzák a gyöngék fogyatékosságait. Az erő, a rang, a tehetség, a műveltség mind nagyobb kötelezettséget rótt birtoklójára embertársainak szolgálatában. Krisztus legkisebb tanítványára is áll: „Minden tiérettetek van” (2Korinthus 4:15).
     Tanítványai közt Krisztus minden tekintetben gondviselő teherhordozó volt. Osztozott szegénységükben, önmegtagadást gyakorolt miattuk, előttük járt, hogy egyengesse a nehéz terepet, és nemsokára befejezi földi munkáját: leteszi életét. Annak az alapelvnek, mely szerint Krisztus cselekedett, kell mozgósítania az egyháznak - az Ő testének - tagjait. Az üdvösség terve és alapja a szeretet. Krisztus országában azok a legnagyobbak, akik az Ő példáját követik, és nyájának pásztoraiként cselekszenek.”
(Ellen Gould White, Jézus Élete, Advent Kiadó, Budapest, 1993. pp. 461-462)

péntek, január 11, 2013

Jézus szavának megértése

Abban az időben Jézus ezt mondta: Magasztallak Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek!”
Máté 11:25.

Megérthető Isten szava?
-          Igen! Én megértettem – mondja Bözsi néni, aki négy elemit végzett.
-          Ó kérem! A Bibliát csak a papok értik, hisz ők tanulták!
-          A Biblia túl komplokált – mondja a gépészmérnök – és tervrajza fölé hajol.
-          Igen! Én értem a Bibliát – mondja ragyogó szemekkel Jánoska, aki most lépett az általános iskola második osztályába.
Mitől függ, hogy valaki érti, a másik meg nem érti?
-          Az életkortól?
-          Nem! Az idős is, a gyermek is megértheti.
-          A nemtől?
-          Nem! Férfiak, nők, fiuk, lányok egyformán megérthetik.
-          A műveltségtől?
-          Nem! Művelt és egyszerű ember is megértheti.
Hát akkor mitől függ?
1.)    Attól, hogy tényleg szeretnéd-e megérteni Isten szavát, és az Ő akaratát – vagy csak úgy mondod, hogy szeretnéd.
2.)    Vajon elég alázatos vagy-e ahhoz, hogy úgy fogadd el, ahogy az le van írva? Vagy talán felülbírálod? Ez ihletett, ez meg nem! Ez biztos, hogy így volt, de a másik dolog, az képtelenség!
3.)    Szívből vágysz-e arra, hogy maga Jézus Krisztus értesse meg veled a Te számodra szabott akaratát?
Ha a válaszod: IGEN! – Akkor érted is hálát ad Jézus Krisztus a te Istenednek – és a fogékony, kedves és nyitott szívű gyermekek közé sorol.
Kell ennél több?

csütörtök, január 10, 2013

Az Úr csodái

"Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az ÚR tetteit, csodáit a mélységes tengeren."

Zsoltárok könyve 107:23-24

Noé és nyolctagú családja megmenekültek. 120 évig készült, kőkemény fából, isteni tervek alapján a hajó. De mindez kevés volt önmagában egy világpusztulás esetén. Isten óvta a bárkát, a víznek a Föld arculatát átformáló ereje ellen. A bárka az egyetlen hajó a történelemben, amit nem azért építettek, hogy utazzanak vele valahova. A bárka nem közlekedési eszköz, hanem menedék volt. Nem tenger mellett, hanem a szárazföldön épült - a tenger jött oda, ahol a bárka állt. Noé nem akart utazni, mégis egy másik világban találta magát, amikor egy év után kijött a bárkából. A nagy csoda az, hogy Istennél - a végső leszámolás előtt - akkor is van kegyelem, amikor már elfogyott.

A népek tengere már nehezebb falat. Isten kézben tartotta a víz munkáját az özönvízkor. De a nemzetek mozgásai - mint a háborgó tenger - vajon Isten irányítása alatt állnak-e? Dániel vadállatokat látott feljönni a népek tengeréből (Dániel könyve 7. fejezet), melyek egy-egy birodalmat szimbolizálnak a világban. Uralmat kaptak az egek Istenétől egy időre. Vizsgaidőszakot és lehetőséget. Mind a neki megszabott időben adta át helyét a következőnek. Nem volt más, csak, ami a jövendölésben szerepelt: pusztítás, rombolás, egymás életének kioltása, amin ezek a birodalmak létrejöttek. De a népek tengerének háborgása egy olyan birodalommal végződik, amely másra már nem száll át, és benne a szenteké az uralom, a Király pedig az igazságos Isten. A legnagyobb csoda az emberiség történetében, amikor Isten olyan módon kormányozhatja ezt a bolygót, ahogyan Ő eltervezte, a bűn rontó befolyása nélkül. A népek nem háborognak többé, hanem az Úr uralkodik örökké.

Isten megnyitotta a Vörös-tengert az üldözött izraeliták előtt az egyiptomi 10 csapás utáni +1, azaz végső megsemmisítő csapásként, ami a fellázadt egyiptomikat sújtotta. Megmentette Jónást a háborgó tengerben azzal, hogy odaküldött egy nagy halat, hogy elnyelje őt. Jézus lecsendesítette a halálrarémült tanítványok szeme láttára a háborgó tengert. Pál hajótörést szenvedett Máltánál, de nem halt meg senki, úszniuk kellett ugyan, de megúszták. A végső napon az üvegtenger mellett állnak azok, akik hűségesek voltak mindvégig, akkor is, amikor mindenki azt mondta, nem lényeges a hűség, az összetartás lényegesebb.

Isten úr a háborgó tenger felett. Lecsendesíti, kordában tartja, kettéválasztja, ha kell, halat küld egy fuldoklóhoz mentőöv gyanánt. A háborgó szív mélységét is kezelésbe tudja venni, de nekünk kell odaadni. Minél előbb, annál kevesebb a fájdalom.

szerda, január 09, 2013

Az igaz ember


„Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz.”
(János első levele 3. fejezet 7. vers)

Sátán egyik legnagyobb csalása, amivel a bennünk levő önzést simogatva még a ma hívő embereit is el tudja hitetni: Te vagy a jobb. Te vagy a szentebb. Adj hálát, hogy nem vagy olyan, mint egyéb emberek…

Te hetente kétszer böjtölsz, dézsmát adsz mindenből, amit szerzel, nem késel az istentiszteletről, a te gyermekeid nem hangoskodnak a templomban… Másokkal ellentétben te igaz ember vagy.

Igaz ember, aki nem árt senkinek, nem lop, nem öl… Nincs bűne és így nincs szüksége Megváltóra sem.

Ezzel szemben a Biblia azt tanítja: „Különbek vagyunk-é? Semmiképpen nem. … nincsen csak egy igaz is; Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.” (Róm.3:9-12)

S ha így van, kicsoda állhat meg Isten ítélőszéke előtt? Kicsoda üdvözülhet? Kicsoda lehet igazzá - ahogy János írja - amiként Ő is igaz?

A görög Dikaiosz - igaz ember - pontosabban a megigazult vagy még pontosabban a megigazított, az igaznak nyilvánított ember. Ki most még a bűn testében van, de elméjével már döntött, hogy Isten rendelése szerint akar élni.

Aki naponta felkiált: „Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?” (Róm.7:24)

S naponta megtalálja a megoldást; Jézus szeretetét:

„De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett, Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Róm.8:37-39)

kedd, január 08, 2013

A szeretetet nem lehet kikényszeríteni  
„Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett; De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne.”  Máté evangéliuma 13,24-25


A legtöbbet feltett kérdés Isten felé, hogy honnan ered a gonosz? Ha Isten a szerzője, akkor, hogyan lehet Ő a jóságos Isten?

Ebben a példázatban Jézus nagyon egyszerűen, érthetően megválaszolja ezt a nehéz kérdést.
A gonoszság eredetét nem Istennél kell keresni. Isten nem teremtett gonoszt.

A világegyetem távlatában Isten ragyogó képességű lényeket teremtett. Ő szerette volna megosztani a szeretetét másokkal is, ezért angyaloknak adott életet. Ezeket a nagyszerű lényeket tökéletesnek teremtette meg.

Isten tudta azt, hogy a szeretetet nem lehet kikényszeríteni, mert akkor az már nem a szeretet. Ezeket a lényeket szabad akarattal teremtette meg. Ha valakinek megadjuk ezt a szabadságot, akkor azt a kockázatot is vállaljuk, hogy az illető rosszul dönt.

Ebben a példázatban azt látjuk, hogy Isten a magvető és Sátán az ellenség. Sátánt is ragyogó fényességű angyalnak teremtette Isten, szabad akarattal, de ő rosszra használta ezt a képességét. Fellázadt Isten ellen, így minden rossz gyökerét őbenne kell keresni.

Fáradt vagy Testvérem vagy nagyon csüggedt? Talán láttad, hogy szenved valaki, vagy neked nincs mit enned? Megbetegedett, meghalt, a szeretted, most üresség tölti be a szívedet. Nem Isten a felelős, ne Istent okold érte. A konkolyt az ellenség vetette kertedbe. Sátán az a régi kígyó csapott be téged, őrá legyél mérges.

 Isten szeret Téged és azt ígérte, hogy melletted lesz ma is, minden nehézségben.

hétfő, január 07, 2013

Helyes vagy helytelen út


Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.
Példabeszédek könyve 14:12

Nagyon találó a kép, mely életünket egy utazáshoz hasonlítja. „Úton vagyunk”, vagyis tartunk valahová, döntéseket hozunk, és egyszer csak valahová megérkezünk. Nem mindegy, hogy hová.

Az Ördög mindig azon mesterkedett, hogy jól és biztonságban érezzük magunkat, miközben egyenesen a vesztünkbe sétálunk.

„Mi rossz van abban…?” „Mi baj lehet belőle…?” „De hát mindenki (még akire felnézek is) ezt csinálja…” „Ha szeret az Isten, csak nem akarhat megfosztani ettől…” Hazugságok sokasága, melyekkel elhiteti velünk, hogy nem is olyan rossz az élet, amit mi élünk. Nem is rosszak azok a döntések, melyeket napról napra meghozunk. Nem is olyan nagy probléma az, ha a világot követjük Isten útja helyett…

Csakhogy elfeledjük kivel van dolgunk. Jézus így figyelmeztet: (…)„Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.”

Amikor elkezdünk alkudozni a hazugság atyjával, biztos, hogy félrevezet bennünket. Éva is ott rontotta el, hogy egyáltalán szóba állt a kígyóval. Először még Isten szavát ismételte, nem sokkal később már elfogadta a helyesnek, kívánatosnak látszó utat, melyet a Kígyó mutatott neki.

Sátán, az ősi Kígyó azóta csak fejlesztette hazugságait, és olyan szép és vonzó életet kínál, amiben nincs küzdelem, nincs lemondás, nincs „határ”. Tedd, amit akarsz, nem számít mit mond Isten. Úgyis minden rendben lesz…

Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Máté 7:14)

Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam.” (János 14:6)

vasárnap, január 06, 2013

„Mondd, te kit választanál?”


„Ekkor így szólt Józsué a néphez: Magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Ők azt mondták: Tanúi vagyunk.”
Józsué könyve 24:22

Jobbra vagy balra? Kenyér vagy zsemle? Húsos vagy vega? Hosszú vagy rövid? Kék vagy fekete? Igen vagy nem? Néha másodpercek töredéke alatt rávágod a választ, és már jön is a következő elágazás, ahol dönteni kell, máskor órák hosszat latolgatod az esélyeket. Minden nap folyamatosan mérlegre kell tenned, melyik a jobb, melyik éri meg, melyik a célravezető és te mit szeretnél. És döntesz jól vagy rosszul, a végén pedig talán tanulsz is belőle, vagy legközelebb újra beleesel ugyanabba a csapdába.

Nap mint nap döntened kell arról is, kinek adod az első helyet az életedben. Akármennyire is bonyolultnak látszik a dolog, mégis csak ketten küzdenek ezért. Isten és a Rossz, és a döntés a te kezedben van.

Engeded, hogy Isten gondviselése, bölcsessége győzzön, vagy beadod derekad a kísértésnek, és jársz tovább a magad megálmodta úton Édentől keletre? Engeded, hogy az mutassa neked az irányt, aki ismeri az utat a célig, vagy teszel még egy pár kitérő S-kanyart?

Gondold át jól a lehetőségeket, és legyen ez a nap a jó döntéseké, az Isten mellett meghozott döntéseké! Add át neki a vezetést, és kövesd azon az úton, amit neked mutat!