szombat, október 05, 2013

Szeretet lánc


„Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.”
János evangéliuma 15:9

Nagy fehér szakáll, komor, szigorú tekintet, mint egy bíróé, aki várja, hogy végre kirója ránk – a szerinte megérdemelt – büntetésünket. Talán ilyennek látjuk Őt. De lehet, hogy közömbös, nemtörődöm, mint aki fittyet hány a problémáinkra. Vagy egyenesen kegyetlen, szadista hajlamú, aki élvezi, hogy gyötörhet minket. Vagy a másik oldal a szimpatikusabb? A nagy, hófehér szakállú, jóságos télapó képe, aki minden rosszat elnéz nekünk következmények nélkül.

Sokféle téves kép élt, élhet az emberekben Istenről, de csak egy valódi létezik és ezt Jézus krisztus tárta fel előttünk. Ő mondta: „a ki engem látott, látta az Atyát”. Szükség volt az Ő demonstrációjára, mert addigra már – és ennek mintegy kétezer éve – az emberek teljesen félreértették a Teremtőjüket. Azóta a világunk még inkább tévúton jár ebben a kérdésben. Ahány vallásgyakorlót megkérdezünk, annyiféle véleménnyel fogunk találkozni és kialakul bennünk egy vágy arra, hogy vonjuk le a végkövetkeztetést. Aztán úgy véljük, hogy az igazság Istenről a közös állításokban rejlik. Ne feledjük, nem spórolhatjuk meg a személyes állásfoglalást! Jézus ezért akar még most segíteni nekünk. Általa megismerhetjük, hogy kicsoda az Isten valójában.

Ha te is tudni akarod, csak emlékezz arra, hogyan szeretett bennünket Jézus! Emlékezz arra, amit tanított! Olvasd újra rendkívüli tetteit. És amikor érzed, gondolod, látod jóságát ne feledd el, hogy Ő csak tovább adta mindazt, amit az Atya küldött. A szeretet lánc első láncszeme a mennyekben van, onnan indul feléd.

péntek, október 04, 2013

Krisztus a szívünkben„Hogy Krisztus lakjon hit által a ti szívetekben – a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetének, hogy így beteljesedjetek Isten egész teljességéig.”
Efézusiakhoz írt levél 3. rész 17-19. vers

Szégyellem leírni, de tudod, ma reggel többször is nekifutottam ennek az Igének, merthogy olyan ’páli’. Szép, hosszú. Pál szerette volna egy mondatba besűríteni, mit jelent Krisztus szeretete. Mintha tudta volna rólam, mennyire szeretek mindent megmérni. Titokban megszámolom hány vendég jött el az evangélizációra, kik szóltak hozzá (már megint) az előadáshoz, milyen magas, sovány vagy éppen kövér valaki…
Végül – sok-sok töprengés után ez a ma reggeli Ige így kristályosodott ki bennem:
„Gyermekem, ha Krisztus él szívedben, akkor megmérhetetlen lesz a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága Krisztus minden ismeretet felülmúló szeretetének, hisz az óriási.”
S ha szívemben él Krisztus, akkor teljes körülöttem a világ. Minden a helyén van. És hát ezt csak azok tudják átélni és megélni, más szóval megérteni, akik mélyen Krisztusban gyökereznek, akik Neki szentelték életüket. Akik nem kiborulnak egy-egy probléma láttán, hanem leborulnak, s akik megtalálják helyüket Isten nekik szánt tervében.
Most már érted? Nem baj, ha nem! A lényeg, hogy határtalanul szeret és be akar tölteni teljesen az Ő szeretetével!
Így hát indulj el! Mosolyogj! Jézus kimondhatatlanul szeret Téged! És ez nem egy szlogen! Ez a valóság! Tedd le kezébe terheidet! És figyelj Rá!

csütörtök, október 03, 2013

Ragaszkodj!

"Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, vigyázz reá, mert ez a te életed! A bűnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján!" 

Példabeszédek 4:13-14

Volt már olyan Veled, hogy valaha valaki - talán már nem is lényeges, hogy ki és mikor - mondott valamit, ami akkor rosszul esett, de megfogadtad és jól tetted, mert megőrzött valami rossztól? Vagy olyan, hogy nem fogadtad meg, de eszedbe jutott, miután bajba kerültél, hogy de jó is lett volna engedelmesnek lenni?

Rosszul esik, amikor feddenek, de feddés és intelem nélkül nem élhetünk. Szükségünk van rá, mert mindig elvétjük a jó utat. Az intelem visszairányít a keskeny ösvényre. Ha van valami érték az életben, az az intés.  

"Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg." (Péld 28:23) A hízelgés sokkal kellemesebb rövidtávon, de ha hosszú útra tervezel, akkor szeresd meg minél előbb a figyelmeztetéseket. Nincsenek kivételek közöttünk, mindannyian emberből vagyunk. Nem lógsz ki a sorból, ha szükséged van helyreigazításra.

Sámuel azokból az intelmekből táplálkozott, amiket édesanyjától kapott néhány éves koráig, ez megőrizte attól, hogy a környezete megfertőzze. Dániel 17 évesen került idegen hatások alá, mégsem lehetett megingatni. 

Ragaszkodj az intelemhez idegen környezetben, másféle divatok között, minden életkorban és zavaros eszmék világában is. Mindig!

szerda, október 02, 2013

Neked van protekciód?

„Mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem a kit az Úr ajánl.”
(Pál apostol 2. levele a Korintusbeliekhez 10. fejezet 18.vers)

Ismerős ajánlása nélkül munkahelyet találni, sőt bármit elérni az életben szinte lehetetlen. S mindez régen sem volt másképp és nemcsak a világban úgy általában, hanem a születő keresztény gyülekezetekben is.

Ennek oka azon vándortanítók megjelenése volt, akikről Pál így nyilatkozott: „ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.” (Apcsel.20:30)

Ahogy az apostol írja; ezek az emberek önmaguk kiválóságát és az apostolok tökéletlenségét hangsúlyozták; „Mert, úgy mondják, a levelei ugyan súlyosak és kemények; de a maga jelenvolta erőtelen, és beszéde silány.” (10. vers)

Erre a vádra válaszolva írja Pál, hogy neki nincs szüksége emberi ajánlásra, egyrészt, mert a Korintusiak személyesen ismerték, másrészt, mert őt nem ember hívta el, és nem ember ajánlja, hanem maga az Úr.

Így idézi Jeremiás (Jer.9:23) szavait: „Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.” (17.vers) és utal Salamon szavaira is „Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid.” (Péld.27:2)

S mit jelent az Úrban dicsekedni? A szövegben szerepel a ’kanon’ kifejezés, melynek jelentése szabályozó, normatíva. Vagyis a keresztény ember életét nem saját szavai, nem is mások szavai hitelesítik, hanem az Isten szabályai szerinti élet.

Ha a mennyországba szeretnél jutni, tégy szert még ma mennyei ismerősre és szerezz tőle ajánlást azáltal, hogy „ama mértéke szerint”, élsz „melyet Isten adott nékünk mértékül.” (13. vers)

kedd, október 01, 2013

A titkos terv„A Fiú által kaptuk a megváltásunkat is, az ő vére (halála) által. Őrajta keresztül kaptuk meg bűneinkre is a bocsánatot, Isten kegyelmének gazdagsága szerint. Isten elárasztott bennünket kegyelmével, mindenféle bölcsességgel és megértéssel. Megmutatta nekünk titkos tervét, amelyet tetszése szerint készített, és a Krisztus által akar elvégezni.”

Pál apostol Efézusbeliekhez írt levele 1:7-9 A mi Királyunk hatalma lenyűgöző! Sátán és angyalai hanyatt-homlok menekülnek a jelenlétében.

Ő nem csak király. Ő a királyok Királya. Másokat hívhatnak úrnak, de Ő az uraknak Ura. Nincs nagyobb tekintély, nagyobb hatalom, nagyobb erő. Egy nap az egész univerzum minden teremtménye alázattal és ámulattal fog meghajolni Előtte. Ő örökké a világmindenség szuverén Ura lesz, mert Ő a „Tengerentúli Birodalom” hatalmas Uralkodójának a Fia.

Az egyetlen dolog, ami felér hatalmával és erejével, az irántad való szeretete. A gyermeke vagy. A bűn, mint egy gonosz ragadozó, becserkészett, hogy teljesen tönkretegyen. Azonban a Júda törzséből való Oroszlán felfigyelt rád, az Ő kiválasztott oroszlánkölykére, és leszáguldott a mennyből, hogy bosszút álljon érted és megvédjen. A hatalmas Király megállíthatatlan szeretetével igyekezett a megmentésedre egy istállón és egy kereszten át.

Ez az a titkos terv, amiről ez az Ige szól. Nyugodj az Ő árnyékában és tudd, hogy ott a gonosz nem érinthet.

hétfő, szeptember 30, 2013

Az igaz ember védelme

„Az ÚR megerősíti annak az embernek lépteit, akinek útját kedveli. Ha megbotlik is, nem esik el, mert az ÚR kézen fogja.”
Zsoltárok könyve 37:23-24

Minden csak bizalom kérdése. Bízunk-e Isten igazságosságában, ígéreteiben, gondviselésében? Persze, hogyne… mondjuk, de mikor naponta szembesülünk az élet igazságtalan dolgaival, vagy elkeseredünk és beletörődve feladjuk, vagy igyekszünk saját kezünkbe venni az irányítást.

Igen, az istenteleneknek jól megy sorunk, szép házuk, nagy autójuk, gondtalan életük … legalábbis látszatra – egy időre. Akik pedig megpróbálnak becsületesen, Isten előtti felelősséggel élni, azt lesajnálják, bolondnak nézik.
Mint mondhatnánk, ha valóban Istenben bízunk? „Rendben, igen látom, de én mégsem ezekre nézek.” Ahogyan a fent idézett 37. zsoltár 4-5. verse mondja: „Gyönyörködj az ÚRban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az ÚRra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” Később csendességre, türelemre int. Várjunk hittel Isten tetteire, és ne bosszankodjunk türelmetlenkedve.
Ha az Úrra nézünk, rábízzuk utjainkat, akkor ő már itt ebben az életben is megmutatja hatalmát, gondviselését. Ha magunkra, vagy másokra nézünk csak keserűség és csalódottság fog eluralkodni rajtunk.

A mi Istenünk szemmel tartja minden lépésünket. Ismeri a szükségleteinket, és a megfelelő időben válaszol. Bizalom kérdése az, hogy megtanulunk várni rá, és lecsillapodni. Hinni akkor is, mikor elestünk – tudva azt, hogy az ÚR karjaiban tart. Bíznunk kell maximálisan Istenben, ahhoz, hogy ne érdekeljen kinek milyen a sorsa, mert a mi igazi otthonunk a mennyekben van ill. a szelídek fogják majd örökölni az egész földet.


vasárnap, szeptember 29, 2013

Még számolunk...

„Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.”
János evangéliuma 5:28-29

Megrántod a vállad, és laza mozdulattal dobod el a filterig elszívott cigarettát, majd néhány óra múlva jön a következő. „Csak magamnak ártok vele, ha ártok, mást ne érdekeljen, hogy mit csinálok a saját egészségemmel.”

Nem csatolod be a biztonsági övet vezetés közben, mert úgy szabadabb vagy, kényelmesebb, és különben is, ezzel csak magadat veszélyezteted, ha egyáltalán veszélyezteted. Mások életére nincs kihatással...

Éjt nappallá téve dolgozol, mert a te karrieredről van szó, a te előmeneteledről, és ezért le kell tenni valamit az asztalra. Majd nyolcvan évesen lesz időd pihenni, addig visz a mókuskerék, nincs megállás, és nem is akarsz kiszállni. Hétvégén egy kicsit tovább alszol, ezen kívül a többi csak téged érint... 

Hajszolod magad, élsz a saját szabályaid, a saját kívánságaid szerint, egészen addig, míg egy szép napot feketévé mázol egy régi ismerős távozása. Ekkor végre koppan a fejedben, hogy nem vagy egyedül. Nem magadnak élsz, nem magadért. Kapcsolatrendszerek vesznek körül. Életet sok emberével szorosabban vagy lazábban, de összefonódott, és hihetetlenül fáj, amikor a halál elvágja ezeket a kötelékeket, és te ott találod magad megtörten, szívedben egy űr, mert valaki már nem ünnepelhet veled. 

Felelős lény vagy, ezért hát hagyd az önzést! Lásd meg, hogy tetteid másokra is kihatással vannak. Az egészségromboló szokásaid, a viselkedésed, az apró szabály-áthágásaid, a túlhajszolt munkatempód nemcsak neked árt, hanem számos embernek körülötted. 

Isten felelősségre teremtett. Azért, hogy élj közösségben Vele, a másik emberrel, a környezeteddel és önmagaddal. Nem költözhetsz lakatlan szigetre, nem vághatod el magad a másiktól, ezért kérlek, gondold át újra és újra az életedet!

A történet végén mindenkinek számot kell adni. Lesz feltámadás, és szembe kell nézned azzal az Istennel, aki az élet lehetőségét ajándékozta neked. Mondd, hogyan gazdálkodtál vele?