szombat, december 10, 2011

Amikor Ő megbocsát

Jézus mindenkinek személyesen, egyénileg megbocsát; éppen ebben kételkednek sokan. Ezek Istent nem fogják szavánál. A legfelségesebb kiváltsága mindazoknak, akik a szükséges feltételeket teljesítik, hogy bűneik bocsánatának teljes tudatában legyenek. Ne kételkedj abban, hogy Isten ezen ígéreteibe téged is belefoglalt! Ez minden őszinte bűnbánóra vonatkozik. Krisztusban erőt és kegyelmet nyerhetünk, melyet Isten szolgálattévő angyalai minden egyes hívő léleknek készek vinni! Senki sem olyan bűnös, hogy Jézusban, ki érte meghalt, ne nyerhetne erőt, tisztaságot és megszentelődést. El akarja rólunk távolítani a bűnöktől beszennyezett ruhát, és az igazság fehér ruháit adja nékünk. Nem kívánhatja a bűnösök halálát, hanem hogy megtérjenek és éljenek.
Isten nem úgy bánik velünk, mint mi halandók bánunk egymással. Az Ő gondolatai az irgalom, a szeretet és a kegyelem gondolatai. Így szól:"Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban"(Ésa 55:7). "Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj énhozzám, mert megváltottalak"(Ésa 44:22).
"Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!"(Ez 18:32). Sátán mindig készen áll arra, hogy megfosszon bennünket a remény és a világosság utolsó sugaraitól is, de ezt ne engedd meg néki. Ne hallgass a kísértőre, hanem kiáltsd feléje: Jézus meghalt értem, hogy éljek! Szeret engem és nem akarja, hogy elvesszek.

E. G. White: Jézushoz vezető út

péntek, december 09, 2011

Az Úr Szolgája


„Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek.”

Ézsaiás 42:1-4.

700 évvel a fenti prófécia elhangzása után egy fáradt vándor – 12 tanítványával rótta Júdea és Galilea poros utcáit. Ki hitte volna akkor, hogy róla szól ez a prófécia? Még hogy Ő lenne Isten választottja? Akiben kedve telik? Ő lenne az, Aki igazságot visz a nemzeteknek? Nem! Ez lehetetlen!

Pedig igaz drága Barátom! Ő a mi Jézusunk, Messiásunk, Urunk, Krisztusunk, Megváltónk! Ő az, Aki lehajolt a betegekhez és felemelte őket, Ő az, Aki együtt érzett az éhes tömeggel és megvendégelte őket. Igen! Ő az, aki megnyitotta Lázár sírját, megfogta az özvegyasszony fiának kezét a koporsóban és életre keltette. Igen, Ő az, akinek ruháját érintette gyógyíthatatlan beteg barátnőd, aki már 12 éve minden vagyonát orvosokra költötte, mégis menthetetlennek nyilvánították. A megtört nádszálat – nem törte tovább. Sem a samáriai kútnál, sem a porba írt szavakkor. A pislogó hitet lehívta a fáról – gyere hamar, mert ma szeretnék a te házadban vacsorázni.

Hát igen – sóhajtasz. Valóban így volt 2000 évvel ezelőtt! De ma? Látja valaki, hogy éhezem, hogy már hónapok óta nem bírok elhelyezkedni? Hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok? Hogy a gyermekem, az édesanyám, a húgom...? Hogy az adósságom, a jelzáloghitelem…?

IGEN! Ő ott van melletted! Veled sír, és veled örül! Gyakran megfogja kezed – csak már annyira magad alatt vagy, hogy nem is érzed!

Mit gondolsz – megrövidült mára Isten keze? Szerinted ma már nem törődik a megtört nádszálakkal, a pislogó kis gyertyákkal? Nem! Nem! Ő ma is szeretne magához ölelni és egy igazi belső békét adni. Engedd el magad! Érintsd meg ruhája szélét, vagy hívd meg otthonodba, és beszélgess el Vele!

(Ma az MR1 Kossuth Rádióban Adventista félóra lesz!)

csütörtök, december 08, 2011

Árulkodó gyümölcsök

"Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét?"

Máté evangéliuma 7:16

Logikus. Semmi hókuszpókusz. Amilyennek látod a gyümölcsöt, olyan a fa.

Én szeretném néha tudni, mi van a másik fejében. Aki becsületes, nem fogja eltitkolni - legfeljebb, ha ajándékról van szó -, mik a szándékai, és nyíltan fel is vállalja azokat.

A gond a nem nyílt kártyákkal játszó versenyzőkkel van. Jézus nem ad személyleírást a világ összes csalójáról - ugyanis akkor a Biblia egy átfoghatatlanul vastag képeskönyv lenne és néha megtalálnánk benne a mi arcunkat is -, hanem megosztja velünk a mindig biztos szabályt egy mondatban: amilyen a gyümölcs, olyan a fa.

Télen nehéz megkülönböztetni a fákat, mert sem a gyümölcs, sem a levél nem látszik, ami megkönnyíti a felismerést. Az emberi kapcsolatokban is sok olyan időszak létezik, amikor nem egyértelmű, hogy valaki jó vagy rossz szereplő, bízzunk meg benne, vagy ne - és a legtöbbször ezek a kategóriák pillanatonként meg is változhatnak.

A nagy tanácstalanság kozmikus méretekben is lezajlott. A teremtés előtt a Mennyben a főangyal, Lucifer fellázadt Isten kormányzata ellen. Isten - miután mindenféle meggyőző és kételyt eloszlató lelkigondozói beszélgetés hatására Lucifer továbbra is kitartott hamis nézetei mellett - eltávolította őt és követőit a Mennyből, hogy ne jelentsenek veszélyt a romlatlan angyalokra. A Mennyben maradt angyalok nem láttak tisztán a kérdésben. Elveszítették parancsnokukat, akit addig nagyon szerettek. Még az első emberpár elbuktatása sem volt elég bizonyíték számukra, hogy örökre betegyék őt a gonosz szereplő kategóriába. Aki tiszta, mindig védi a másikat. Az angyalok nem tudták még elhinni, hogy menthetetlenül rossz lett egykori parancsnokuk. A gyümölcs beéréséhez idő kell. Amikor viszont beérik, akkor egyértelmű az eredmény.

Jézus halála volt az az esemény, ami végérvényesen bemutatta a Sátánban beérett gonoszság gyümölcsét az angyaloknak. A Teremtő megölése volt az az esemény, amit nem lehet mentegetni. Sátán bemutatta, hogy Istent megölné, ha tehetné, és amikor megtehette, mert Jézusban az Isten lett emberré és halandóvá, akkor megtette. Visszafordíthatatlanul beérett a gonoszság gyümölcse. Látható, leellenőrizhető, egyértelmű.

Már csak az emberiségnek kell meglátnia, hogy a rossz mindig rosszat terem. Ne áltassuk magunkat. Ha minden erőnkkel bízunk az ellenkezőjében, akkor is így lesz.

szerda, december 07, 2011

Az örökkévaló dolgok fontossága

„Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.”
(Kolossebeliekhez írt levél 3. fejezet 2-3. vers)


Így advent idején több helyen tartunk evangélizációs sorozatot, gondolván és remélvén, talán jobban nyitottabbak az emberek a mennyei dolgok, a Biblia értékei iránt. S bár más időszakhoz képest valóban nagyobb a fogékonyság, mégis az általános tapasztalat az, hogy aki nem akar, az minden időben talál kifogást az érdektelenségre.

Én még túl fiatal vagyok ehhez.

Nekem most tanulnom kell, hogy majd jó munkahelyem legyen, hogy ne kelljen félnem a megélhetés miatt és akkor rá fogok érni sok mindenre.

Én most szerelmes vagyok.

A munka mellett erre nincs időm.

Nem akarok munkanélküli lenni, inkább túlórázom, hazaviszem a munkát. No meg ott a házimunka is.

Majd ha nyugdíjas leszek.

És a gyereket ki neveli fel? Majd ha kirepülnek könnyebb lesz.

Jaj, mindenem fáj! Beteg vagyok. Nem tudok elmenni.

S végül már túl késő.

Ennél már csak az a fájdalmasabb, mikor magunkba nézve ugyanezt a kifogáshalmazt találjuk.

„Isten állítólagos népe, amely belemerült a világiasságba és az élvezetek keresésébe, nem értette meg azt, amit a Megváltó a második advent jeleiről tanított…

„Amikor a Megváltó figyelmeztette követőit visszatérésének jeleire, megjövendölte, hogy a második advent küszöbén milyen nagy lesz az erkölcstelenség.


Megismétlődnek a Noé korabeli dolgok, a világi kereskedés kavargása és az élvezetek keresése. Az emberek adnak és vesznek, ültetnek és építenek, nősülnek és férjhez mennek, közben pedig elfeledkeznek Istenről és az eljövendő életről.


Krisztus intése így hangzik e kor népéhez: " Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap."


"Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!" (Lk 21:34.36) (E. G. White: Nagy küzdelem 346.o.)

kedd, december 06, 2011

3 emberi lépés, 3 isteni válasz….„És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy a bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.” 2.Krón.7,14.Bizonyára többször éreztük már úgy, mintha lelkileg gyengék lennénk, imádságaink erőtlenül szállnának fel a mennybe. Nem jön össze semmi, amit szeretnénk, pedig elszántak vagyunk és céltudatosak.  A mai reggeli dicséret 3 fontos lépést kér tőlünk ahhoz, hogy Isten 3 fontos választ adjon nekünk!

  1. …„megalázza magát az én népem” - az alázat!
Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem ez megy a legnehezebben! Akkor, amikor biztosan tudom, hogy nekem van igazam – és ez tényleg így van! – akkor alázzam meg magam, és várjak türelmesen addig, amíg Isten is mellém áll és nyilvánosságra hozza igazságomat???  Ez nagyon nehéz! Pedig Jézus ezt tette számos esetben! Persze, mi nem vagyunk jézusok! Mégis, Ő azt tanítja nekünk, hogy „tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok” Mt.11,29. Miért az alázat az első lépés az Istennel való kapcsolatunkban? Azért, mert a büszke ember magabiztos, és nem látja meg, hogy Istenre van szüksége. Nem érzi az Istentől való függés fontosságát, mert úgy gondolja, hogy maga is meg tudja oldani a problémáit! Így nem kér segítséget sem…

  1. „könyörög és keresi az én arcomat” - az imádság!
Csak az alázatos ember képes „könyörögni”, vagyis Isten elé járulni imádságban. Az ima nem más, mint más dimenzióban látni a világot, önmagamat. Ha nem imádkozom, csak azt látom, amire egy ember képes, de ha keresem az Isten akaratát, megláthatom, mit akar Ő, és esélyt kapok arra, hogy jól döntsek…

  1. „felhagy a bűnös életmódjával”  - változtat életén!
Ha keresem Isten akaratát, Ő eligazít bennünket az élet labirintusában, és megmondja, hogyan tudok megváltozni. De ehhez kellek én is! Ő nem változtat meg akaratom ellenére! Csak akkor lesz mássá az életem, ha együttműködök Vele…
Figyeljük csak! Akkor történhet csoda, ha megalázom magam, így imádkozom, és változatok életemen!
Erre jön az Isten válasza!

  1. „meghallgatom őket” – odafigyel rám!
Isten mindenkit lát, mindenkit hall, de nem mindenkinek tud segíteni! Bármilyen furcsa is, de Ő még a jóra sem kényszerít! A Bölcs ezt mondja: „Valaki elfordítja fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos.” Példab.28,9. Nem tud meghallgatni akkor, ha nem alázkodom meg! Ha viszont meglátom önmagam, ahogy vagyok, akkor Istent kérem, hogy segítsen!

  1. „megbocsátom bűneiket” – megbocsát nekem!
Ha bevallom bűneimet és kérem bocsánatát, Ő megbocsát nekem úgy, hogy a tenger mélyére veti bűneimet és soha többé nem emlegeti vissza azokat!

  1.  „megszabadítom” – teljes győzelmet ad!
Nem csak megbocsát, erőt is ad a győzelemhez! „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” – mondja Pál! (Fil.4,13.) Bármilyen nagy is legyen a bűnünk, bármilyen módon is támad Sátán, Jézus által győzhetek!
Ezen a reggelen határozd el, hogy megteszed a 3 lépést, hogy Isten is adjon 3 választ neked!

Kormos Tivadar

vasárnap, december 04, 2011

Add át terhedet az Úrnak!


"Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz."
Zsoltárok könyve 55:23

"Bizalom" "hit" "Isten". A blogunk jobb oldalán található címkefelhő szerint jó ideje ezek a kulcsszavai a reggeli gondolatoknak. Talán csak véletlen, vagy tényleg erről szól a Biblia üzente?

 Higgyünk, bízzunk Istenben! Olyan egyszerűnek tűnik, olyan mindennapos kifejezések ezek keresztény körökben. Mégis, gondoljuk át újra ezt a kérdést, ahogy Dávid zsoltára is erre hív!

Miután hosszasan felsorolja gondjait-bajait, azt üzeni: vessük gondjainkat az Úrra, és a ő gondot visel rólunk. Jézus a Máté 11:28-ban arra bátorít, hogy menjünk hozzá, akik megfáradtak és megterheltek vagyunk, hogy megnyugvást adhasson lelkünknek.

Jézus tudja, hogy vannak, és lesznek nehézségeink. Emberi formában hozzánk hasonlóan megtapasztalt mindenféle kísértést és kihívást. Folyton támadták, életére törtek, szövetkeztek ellene, elárulták, megtagadták, mégis békessége, nyugalma megingathatatlan volt. Nem gondolta, hogy majd ő megoldja a problémákat, hanem ahogy nekünk is kell(ene), mennyei Atyjához fordult vezetését, erőért. Amíg mi is engedelmeskedünk Istennek, bízunk benne, hűségesek vagyunk hozzá, nyugodtak lehetünk, mert ő hordozza terheinket. És ha már rábíztam magam, valóban nincs miért aggódnom.

Bizalomjáték

„Miért csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!”
Zsoltárok könyve 43:5

Bizalom. Különlegesen súlyos szó, ismered jelentését, és az évek során megtanultad, hogy szűkmarkúan kell osztani az emberek felé. És ha egyszer valaki visszaél vele, felrúgja, kijátssza, vagy talán saját hibáján kívül elveszíti, annak már nincs második esély.

Mondd, barátom, mennyire könnyű számodra Istennek bizalmat szavazni? Elfogadni azt, hogy kettőtök közül Ő a bölcsebb, és hinni abban, hogy csak jót akar neked. Hinni, hogy a javadra válik, amitől most talán szenvedsz, hogy neki terve van veled, és gondot visel rólad. Vigyáz rád akkor is, amikor annak talán semmilyen jelét nem érzed, de hidd el, ott van melletted. Tudja miken mész át, és hidd el, meghozza számodra a szabadulást.

Tudom, hogy a csüggedés, a reménytelenség és a kilátástalanul szoba sarkában kucorgó lét sokkal könnyebb, és valahogy a természetünkből fakad.

Ma reggel Isten azt kéri tőled, hogy tanulj meg újra bízni Benne! Tanulj meg bizalmat szavazni akkor is, amikor sokkal egyszerűbb lenne menekülni, és utána tisztes távolból szórni a miérteket az ég felé. Tanuld meg kimondani ma és minden nap: Legyen meg a te akaratod! És hidd el, meglátod majd Isten szabadítását!