szombat, november 17, 2012

Hit és feltámadás„Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon.” (János 6:40)

A feltámadásba vetett hit az egyik legnagyobb kihívás. Egyszer fültanúja voltam egy beszélgetésnek, ami nagyjából így hangzott:

-  A: „Hiszel Istenben?”
-  B: „Természetesen keresztény vagyok, a szüleim is azok voltak, hát hogyne hinnék!”
-  A: „Hiszed, hogy lesz feltámadás?”
-  B: „Hát, ki tudja, nem jött onnan még vissza senki.”

Hinni Istenben, sokak számára nem jelenti egyben azt is, hogy hiszik, amit Isten mond. Sokan hisznek Isten létezésében, de nem hiszik, hogy minden szava igaz és biztos. Ha tapasztalataikkal, elképzeléseikkel nem egyeznek Isten szavai, akkor nem hiszik el azokat. A feltámadás igazsága az egyik legnagyobb botránykő a hitetlenek számára, ugyanakkor a legnagyobb reménység és kapaszkodó a hívők életében!

Szemléld Jézust naponta az Ige lapjairól, hogy hit ébredjen benned iránta (lásd: Róma 10:17), így örök életed lesz már most. Jól látod, az örök élet már most elkezdődik (lásd: János 3:36), amit ugyan egy időre megszakíthat a halál, de a feltámadáskor folytatódik! Nem fér hozzá kétség, Isten minden Krisztusban hívő ember számára örök életet készít. Neked is! Hiszed ezt? Jól fontold meg, mit válaszolsz!

Imádkozz azért, hogy el tudd hinni mindazt, amit Isten Igéjében olvasol. Ne csak Istenben higgy, hanem higgy Istennek! Éld az életedet úgy, mint aki biztos abban, hogy Isten szava, ígéretei 100%-osan beteljesednek. „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsidók 11:1). Jézus ma neked is azt mondja, amit Tamásnak mondott egykor: „ne légy hitetlen, hanem hívő” (János 20:27).

péntek, november 16, 2012

Lélek szerint járni„Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Ne legyünk büszkék, ne ingereljük egymást, és ne irigykedjünk egymásra!”
 Galatabeliekhez írt levél 5:25-26. (WBTC)

Ha bármilyen média – újság, rádió, TV – közelébe kerülsz, azt hallod: Légy büszke, mert megérdemled! Légy büszke a másságodra. A facebookon rengeteg – épp most kormányon lévő vezető ellen próbálnak (fel)ingerelni. Hogy milyen sok pénzt tesznek zsebre az adófizetők pénzéből, hogy milyen nyavalyásan vezetik az országot. És hát tedd szívedre kezedet, nem irigyelted-e, hogy barátodnak van munkahelye, nincs hiteltartozása, boldog családban él… - neked meg? Erről jobb nem is beszélni.
Ma reggel azt olvastad, hogy a lelki beállítottságú emberek más szemüveget hordanak. Bár ők is ezen a földön élnek, úton-útfélen belebotlanak a fent felsorolt tényekbe, mégis – valahogy más szemmel nézik a világot. Nem rózsaszín szemüvegen át! Nem! Nem! Még csak nem is homokba dugott fejjel. A lelki beállítottságú embernek van egy állandó útitársa. Ez pedig a remény. Reményteljesen néz a jövőbe. Tudja a célt, hogy hova készül, és mindent lelki szemüvegén keresztül néz meg. Láttál már olyan szabásmintát, amin össze-vissza vonalak vannak? Egyik zöld, másik kék vagy fekete. A leírás szerint meg kell keresned, mondjuk a piros 4-es szabásmintát. Ráteszed a lapra a pauszpapírt és minden piros vonalat, ami a 4-es számhoz tartozik – átmásolsz. És a kaotikus vonalrengetegből, a pauszpapíron megjelenik előtted EGYETLEN pontos szabásminta. Ezen már elkezdhetsz dolgozni.
Valahogy az élet is ilyen kusza, kibogozhatatlannak tűnő. De Jézus ott áll melletted, és azt mondja: Gyermekem! Tedd kezedet a „LELKI 1-es” vonalra. És maradj rajta. Segítek neked! Hidd el, a végén egy csodálatos rajz tárul eléd. Csak maradj mindig a LELKI vonalon!

csütörtök, november 15, 2012

Jézus megigazít

"Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok,  sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.  Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által."

Pál első levele a korinthusiakhoz 6:9-11

A tiszta nem keveredhet össze a tisztátalannal, mert nem az az eredmény, hogy az egyik fele tiszta, a másik fele meg koszos lesz, hanem teljesen mocskos lesz az egész! Ezért Istentől nem kegyetlenség, hogy nem engedi be a makulátlan országába a tisztátalanságot, hanem bölcsesség: így vigyáz a tökéletes hely maradandóságára.

Lesz egyszer (és utána örökre) egy valóságos hely, ahol Isten fog uralkodni, az Ő elvei szerint olyan emberek társaságában, akik maguk mind elfogadták ezeket az elveket, nem azért, mert kényszerítették volna őket rá, hanem mert maguk belátták, és értelmesnek találták azokat.

Ebben az országban nem a határok és a zászló határozza meg az itt lakó nép identitását, hanem az a tudat - és minden nemzeti érzésnél erősebben köti össze a lakosait -, hogy mindannyian ismernek egy Olyan Személyt, Aki a saját életét áldozta fel, hogy megmentse az emberiséget az örök pusztulástól. De nem tehette ezt csupán azzal, hogy tisztátalan emberekről egyszerűen kijelentette, hogy tiszták, hanem segített nekik, hogy valóban tisztává legyenek, hogy senki ne vádolja igazságtalansággal, hanem csak azt mondhassák Róla, hogy bár igazságos, de nagyon kegyelmes is.

A lakók ebben az országban megtapasztalták, hogy milyen egy bűnnel, romlottsággal és mocsokkal fertőzött világban élni, de igényelni a Megmentő segítségét, Aki készségesen segített mindenkinek, aki kérte.

Most még nem élünk ebben az országban. De egyszer valóságos lesz. Fogadjuk el ma a megtisztítást, hogy számunkra is valóság lehessen!

szerda, november 14, 2012

Igaz beszédek


„És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.”Jelenések könyve 22. fejezet 6-7. vers

Egyszer egy ismerősömmel beszélgettem a Bibliáról, történelmi hitelességéről, megbízhatóságáról. Miután meghallgatott, kétségbeesetten fordult felém: - Szilárd, ha igaz, amit a Biblia ír, akkor nekem végem van!

Miért?- Kérdeztem - Hiszen, ha Isten szava ennyire megbízható, ha ígéretei ilyen bizonyossággal teljesedtek a múltban, akkor nemsokára visszajön azokért, akik hisznek Őbenne és szeretik Őt! És többé nem lesz félelem, fájdalom, könny, jajgatás… (idéztem Jel.21:4 versét)

Hát épp ez az! - volt a válasz - Én ugyanis nem hiszek.

Milyen szomorú, hogy oly sokan elismerik ugyan, hogy Isten létezik, hogy a Szentírás az Ő szava, talán még néha a templomba is elmennek, de mégsem hisznek és nem is akarnak hinni.

Inkább beletörődnek, hogy bűnös állapotukban a Biblia által leírt következményeket szenvedik el, mintsem változtassanak életmódjukon, szokásaikon.

Ezzel szemben mai Igénk örök boldogságot kínál fel azoknak, akik nemcsak olvassák, akik nemcsak hallgatják, hanem, akik cselekedeteikkel is bemutatják, hogy valóban elhiszik, hogy Isten ígéretei; igaz beszédek.

kedd, november 13, 2012

Egy a Pásztorunk

 "Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor."    János evangéliuma 10,16
„Jézus újból megtalálta az utat hallgatói értelméhez, számukra jól ismert példák segítségével. A Lélek befolyását a hideg, üdítő vízhez hasonlította. Úgy mutatkozott be, mint aki a világosság, az élet forrása, öröm a természetnek és az embernek. Most gyönyörű pásztorképben mutatja be kapcsolatát a Benne hívőkkel. Hallgatói számára nem találhatott volna ennél ismerősebb képet. Ez Krisztus szavai által örökre összekapcsolódott személyével. Sohasem nézhették a tanítványok a nyájukat terelő pásztorokat anélkül, hogy ne emlékeztek volna a Megváltó tanítására. Minden hű pásztorban Krisztust látták. Minden gyámoltalan, tehetetlen nyájban önmagukat látták… Jézus egyénenként ismer minket, és megindul gyöngeségeink láttán. Ismeri a házat, melyben lakunk, s mindegyik lakó nevét is. Időnként utasítást ad szolgáinak, menjenek el egy bizonyos városba, egy bizonyos utcába, egy házba, és keressék meg egyik juhát. Minden lelket oly tökéletesen ismer Jézus, mintha ő lenne az egyetlen, akiért a Megváltó meghalt. Mindenkinek a bánata fáj szívének. A segélykiáltás fülébe hatol. Azért jött, hogy minden embert magához vonzzon… Mivel Atyjának ajándékai vagyunk, munkájának jutalma, Jézus szeret minket. Gyermekeiként szeret. Szeret téged is! Maga a menny sem nyújthat sem jobbat, sem nagyobbat. Bízzál tehát!
 
Jézus azokra a lelkekre is gondolt szerte a világon, akiket a hamis pásztorok félrevezettek. Azokat, akik szétszóródtak a farkasok között, össze akarta őket gyűjteni, mint az Ő legelőjének juhait, s így szólt: "más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor"

hétfő, november 12, 2012

Örök szombatok


„Mert ahogyan fennmarad előttem az új ég és az új föld, amelyet alkotok – így szól az ÚR –, úgy maradnak fenn utódaitok és nevetek is. Akkor majd hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem – mondja az ÚR.”
Ézsiás könyve 66:22-23

A szombat kezdetektől az imádat ideje volt, és az örök otthonunkban is az lesz. Isten imádni bármikor lehet, de amikor én is elkülönítem az Isten által megszentelt időt, akkor különleges tapasztalatban lehet részem. A Teremtővel való találkozás ma is a szombat egyik legfontosabb célja.
„Mikor pedig a hetedik napra befejezte Isten a munkáját, amelyet alkotott, megnyugodott a hetedik napon minden munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot és megszentelte, mivelhogy azon nyugodott meg minden munkája után.” (1Mózes 2:2-3)

Ádám és Éva első napja a földön ünnepléssel telt. Megcsodálhatták a teremtett világ szépségeit, és találkozhattak Alkotójukkal. Nem voltak még templomok, nem volt gyülekezet – csak boldog, hálás találkozás… békesség.
Ha a Biblia első lapjai után az utolsó oldalakhoz lapozunk, akkor ott is azt láthatjuk, hogy az Istent imádók hálát adnak a Teremtésért és emellett a megváltás ajándékáért.

„Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és erő, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratod által lett és teremtetett.” (Jelenések 4:11)
„És új éneket énekeltek, amely így hangzott: Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd pecsétjeit, mert megöltek, és véred által megvásároltál Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodnak a földön.” (Jelenések 5:9-10)

 A szombat egy olyan kapocs a teremtés és az újjáteremtés között, mely folyamatosan két irányba mutat. Emlékeztet arra, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, mire lettünk teremtve. Ha megfeledkezünk a szombatról emberi mivoltunk gyökereit veszítjük el.
Ugyanakkor a szombat egy reménysugár a bűnnel teli világban, hogy hamarosan eljön az igazi megnyugvás, az eljövendő Krisztussal való boldog találkozás által.
Készülj már most a következő szombatra, hogy találkozhass Teremtőddel és a többi benne bízó teremtménnyel. Kívánom, hogy tapasztald meg hétről hétre a mennyei nyugalom előízét!

vasárnap, november 11, 2012

Szép, új világ


„Házakat építenek, és laknak bennük, szőlőket ültetnek, és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki - mondja az Úr.”
Ézsaiás könyve 65:21-25

Veszel egy apró lakást, de te is tudod jól, hogy nem magadnak, hanem a banknak. Ha valami történik veled, és nem tudod fizetni a borsos részleteket, egyszer csak arra eszmélsz majd, hogy nincs fedél a fejed felett. 

Családot tervezel, szeretnél gyerekeket nevelni, de a szíved sajog, mert nem akarod, hogy egy ilyen világban, ennyi mocskot és borzalmat látva nőjenek fel. Nem akarod, hogy bármi rossz is érje őket, de mindentől úgysem tudod megvédeni szeretteidet. Időről-időre meg kell tanulnod a számodra fontos személyek hiányával újratervezni az előtted lévő kérdőjelekkel teli jövőt, és bármennyire is tiltakozik ez ellen minden porcikád, már ki kellett mondanod: „Istenhozzád!” 

Itt semmi sem örök, semmi sem maradandó, és meg kell tanulnod elengedni dolgokat, személyeket, álmokat és terveket. Pedig szeretnéd, ha lennének időtálló dolgok, vágysz arra, hogy legyen örökké, hogy akit szeretsz, az ne hiányozzon soha az életedből, és ne kelljen megtanulni nélküle élni.

Isten ma reggel szeretne egy bátorító üzenetet küldeni feléd. Eljön az Ő országa, ahol van örökké. Ahol többé nem más fogja élvezni azt, amit te kemény, kínkeserves munkával összekuporgattál, hanem ehetsz arról a diófáról, melyet te magad ültettél. Láthatod mindig azokat, akiket szeretsz, és nem lesz többé fájdalmas búcsúzás. Eljön az az ország, ahol végre nem lesz szükség zárakra, lakatokra, biztonsági berendezésekre. Isten országa, ahol többé nem kell félni semmitől, vége lesz minden rossznak, és egy igazán boldog élet vár rád. 

Hát emeld fel a fejedet, barátom, és lásd meg, hogy van remény! Jézus visszatér, és elhozza számodra az Ő országát.