A szent hely igazsága

 


"Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek [felől?] s a szent hely és a sereg [meddig] tapostatik? És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig [és] reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága."

Dániel könyve 8. fejezet 14. verse


Amikor próféciákkal kerülünk szembe a bibliában a legtöbb esetben idegennek érezzük magunkat. Mintha bizonytalan lépésekkel járnánk a talajon. Pedig ezek a szövegek is igen fontosak, hiszen arról beszélnek nekünk, hogy nem kell félnünk, nem vagyunk egyedül Isten látja a jövőt és vigyáz ránk. Mi csak kapaszkodjunk hittel Őbelé és minden rendben lesz.

Gondoljunk csak a jelenlegi helyzetre, amit a covid-19 járvány okozott a világon. Bár a helyzet nem könnyű és még kevésbé egyszerű, mégis nyugodtak lehetünk! Maga a Megváltó prófétált arról Máté evangéliuma szerint, hogy lesznek járványok a Földön (Mt 24,7 és Lk 21,11 Károli ford.), mielőtt ő visszatér. Ezeknek meg kell történnie, de a lényeg, hogy mi emeljük fel a fejünket és ezeket a jeleket látva bízzunk Istenünkben, Aki előre figyelmeztetett minket minderre.

A szenthellyel/szentéllyel kapcsolatos dánieli prófécia a leghosszabb idővel kapcsolatos kijelentés a Bibliában. 2300 este és reggel vagyis 2300 prófétai nap, vagyis 2300 valós év a bibliai nap-év elv szerint. Ez igen hosszú idő, Dániel próféta idejétől egészen a 19. század elejéig tart (Kr.e. 457 - Kr.u. 1844-ig). Amikor a prófétai beteljesedés már közel volt egyre többen igyekeztek megérteni, hogy mi is történik majd az időszak végén. A kulcs a szenthely, a szentély igazságának a megértésében rejlik.

Az ókorban élő emberek számára a szentély a templomot, a szent hely a szentek szentjét jelentette, ami a legszentebb helyisége volt a jeruzsálemi templomnak és természetesen a Földön volt található. A keresztények számára azután, hogy a római sereg elpusztította az ismert szentélyt a vigaszt a zsidókhoz írt levél hozta el, amiben azt olvashatták, hogy Uruk, Jézus Krisztus a mennybemenetele után az égi templomba lépett be, mint főpap (Zsidók 8. fejezet). Így a dánieli szövegben sem jelent mást a szenthely, mint a mennyei templom szent helyét, ahol megváltónk, mint főpap szolgál értünk.

De mit is jelent az, hogy kiderül a szenthely igazsága? Mivel a mennyei szolgálat mintájára épült a földi papi szolgálat feltételezhetjük, hogy hasonló módon megy végbe a mennyben is a szolgálat, mint ahogy az itt történt a földön. A földi szolgálat szinte minden momentuma a megváltásunkkal állt kapcsolatban. Az ott bemutatott áldozatok például mind Jézus Krisztus értünk hozott kereszthalálát jelképezték. Ahogyan a mózesi időktől kezdve a bűnös ember áldozatát Isten elé vitte, és ahogyan a papok azt bemutatták úgy ma is, a bűnös ember bűnbánattal a mennye főpap, Jézus Krisztus elé járul imában és Isten előtt Megváltója áldozatára hivatkozva kérik az Atya Isten bocsánatát, Aki természetesen megbocsát az őszinte bűnösnek. Amiként régen a bűnök az áldozatok vére által a templomba kerültek, ugyan úgy Jézus Urunk mennyei szolgálata idején minden bűn folyamatosan a mennyei templomot terhelte meg. A Sínai hegyen adott törvény szerint minden évben egyszer meg kellett tisztítani a szenthelyet az ott felhalmozódott bűnöktől. Ennek a szertartásnak a része volt, hogy ki kellett derülnie minden igazságnak. Azok, akik áldozataikkal elrendezték bűneiket tiszta lelkiismerettel állhattak meg, mivel bűnük a templomba került, de azok, akik nem tették ezt meg félelemmel nézhettek a nap elé, hiszen a törvény szava szerint lakolniuk kellett. Bár bűnük nem volt ismert, az igazság kiderült, mert Isten ítélete lesújtott rájuk. A szenthely igazsága, vagyis az őszinte hívők lerendezett ügyei és Isten igazságos döntései napvilágot láttak. Ezért nevezték ezt a napot az ítélet napjának is.

A 2300 nap végén ugyanez az esemény játszódott le, csak nem a földön, hanem a Mennyben. Az igazi Főpapunk, Jézus Krisztus lépett a szentélybe és elkezdte vizsgálni azokat, akik bűnbánattal lerendezték bűneiket Isten előtt. Amikor befejezi, lesújt ítélete azokra, akik ezt nem teszik meg. Az ítélet kezdete hát, a 2300 éves prófécia vége. Hogy mikor lesz az ítélet közvetlenül és személyesen fölöttünk, nem tudjuk. Ez nincs kijelentve. Vigasztaló és bátorító, hogy Jézus hamarosan visszatér és már sokkal kevesebb van előre, mint hátra. Mi bízhatunk benne, Ő jól ítél majd felettünk! Ugyanakkor mindez figyelmeztetés is: mert ha van még lerendezetlen ügyünk, akkor ne halogassuk tovább! "Ma ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket...! ...Az idő közel van!"