Káleb bátor hite

„Bár Káléb csitította a népet, amely Mózes ellen fordult, mert ezt mondta: Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert le tudjuk győzni őket.” (4Mózes 13:30)

Találkoztál már olyan jelenséggel, hogy egy adott dolgot többféleképpen lehet látni, megítélni? Ha egy ugyanazon dolgot, vagy eseményt egyszerre többen szemlélik, valószínűleg más-más következtetésre fognak jutni.

Ez történt Kánaán földjének kikémlelésekor is. Tizenkét kém ment el, hogy megtekintse az Úr által Izrael népének ígért, tejjel-mézzel folyó földet. Amikor visszatértek két kém kivételével (Káleb és Józsué) a többiek egybehangzóan azt állították, hogy mivel óriások lakják azt a földet, a városaikat hatalmas falak veszik körül, lakosaik pedig nagyon erős emberek, ezért elképzelhetetlen, hogy bevegyék azt a földet.

Csupán Káleb és Józsué vélték úgy, hogy bátran elindulhatnak, mert le fogják tudni győzni az ott lakó népeket és be tudják venni városaikat. Hogyan lehetséges, hogy ők ketten a többi nyolc kémhez képest homlokegyenest ellentétes véleményre jutottak? Végül is 10/2 arányban kisebbségben voltak véleményükkel. Az általánosan elfogadott demokratikus szavazási szabályok alapján (többségi szavazás) Kánaán földje bevehetetlennek tűnt.

Emberileg nézve valóban az is volt. A tíz kém valóban jól látta és jól mérték fel a helyzetet, mert Kánaán földjén élő emberek valóban sokkal erősebbek voltak, mint Izrael népe. Akkor mégiscsak Káleb és Józsué megítélése volt helytelen? NEM! Ez a két ember ugyanis nem arra tekintett, amit a szemeikkel láttak, hanem Isten ígérete csengett a fülükben, amely így szólt: „Azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyről megesküdtem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom, és nektek adom majd azt örökségül. Én vagyok az Úr!” (2Mózes6:8). Káleb jobban hitt Isten szavának, mint saját szemének. Ez az a hit, amit a Zsidókhoz írott levél így határoz meg: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsidók 11:1). Káleb nagyon jól tudta, hogy saját szemünkön keresztül nézve a dolgok sokszor egészen másként festenek, mint ahogyan azokat Isten látja.

Talán a te életedben is vannak dolgok, amelyek félelemmel, csüggedéssel töltenek el. Kérd Istent, hogy segítsen az eseményeket az Ő szemszögéből látni. Ne feledd, ott ahol mi egy megoldást sem látunk, Istennek legalább száz megoldási lehetősége van. Bízz Benne és higgy az Ő szavában, így győztes lesz az életed!