szombat, május 04, 2013

Isten szolgálatára szentelt élet


Isten szolgálatára szentelt élet
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
(Róma 12:1-2 MBT)

Pál apostol könyörgő szavakkal fordul testvéreihez, és kérve kéri őket, hogy hozzanak döntést Isten mellett. Sok mindent már megismertek, tudnak Isten akarata felől, de a tudás, az ismeret nem minden. Szükség van döntésre is. A tudás és az ismeret csak akkor ér valamit, ha a gyakorlatba átültetjük, így termi meg ugyanis a gyümölcsét. A döntést mindenkinek egyedül kell meghoznia. Isten mindenben segít, de a döntés a mi kezünkben van. Az Úr nem tud helyettünk dönteni, ezt a lépést nekünk kell megtenni.
A legbölcsebb istentisztelet, ha egész életünket az Úr szolgálatára adjuk át. Ez nem azt jelenti, hogy mindannyian lelkészek, papok vagy szerzetesek leszünk. Isten szolgálatában állni azt jelenti, hogy akármit teszünk, bármivel foglalkozunk, mindazon keresztül Isten neve dicsőül meg. Pál apostol ezt így fogalmazta meg: „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek” (1Korinthus 10:31). A legokosabb istentisztelet tehát, ha úgy döntünk, hogy mindent, amivel csak rendelkezünk, Isten szolgálatába állítunk. Ezzel a döntéssel engedélyezzük Isten Szentlelkének, hogy átvegye életünk felett az irányítást, és véghezvigye bennünk Isten csodálatos, személyre szabott tervét.
A nagyvilági életnek mindig is nagy vonzereje volt. Az ember hajlamos arra, hogy a kisebb ellenállás irányába haladjon. Az Istent nem ismerő világban sok mindent megengednek maguknak az emberek, olyat is, amelyek kimondottan ártalmasak, veszélyesek. Isten igéje óv attól, hogy kövessük a szabadosságot. Ezért mondja: „ne igazodjatok e világhoz”, hanem ezzel szemben igazodjunk ahhoz az ismerethez, amely felől meggyőződtünk, hogy helyes, jó és egyedül tökéletes. Igazodjunk Isten akaratához. A szövegből az is kiderül, hogy Isten akaratának felismerése vizsgálódást igényel! „Kapásból”, vagy „csípőből” nem lehet tudni. Isten igéjének ismeretére, bölcs élettapasztalatra és legfőképpen a Szentlélek vezetésére van hozzá szükség.
Életünk akkor lesz boldog és akkor tudunk hatékony, áldott szolgálatot végezni Isten oldalán, ha megvizsgáljuk mi az Ő akarat. Isten akarat pedig jó, kedves és tökéletes. Ki ne lenne azonnal kész egy ilyen akaratnak engedelmeskedni? Sajnos legtöbbször nem ilyennek látjuk Isten tervét, akaratát. Talán ezzel magyarázható az, hogy istenkövetésünk sokszor bőven von maga után kívánnivalót. Talán, ha több időt szánnánk arra, hogy elmerüljünk Isten akaratának megismerésében, vizsgálódásában és így lehetőséget adnánk Isten Lelkének arra, hogy tanítson bennünket, akkor minden bizonnyal keresztény életünk és szolgálatunk is jó, kedves és tökéletes lenne! Mi gátol meg abban, hogy így legyen? A rossz döntés, vagy döntések sorozata, illetve a jó döntés hiánya! Hát itt a lehetőség, hogy most dönts jól! Mi gátol meg abban, hogy meghozd azt a döntést, hogy mostantól odaszánod magad Isten szolgálatára, és ezt el is mondd Istennek? Tedd meg most!
Végezetül hadd álljon itt egy nagyszerű tanács arra vonatkozóan, hogy szülőként hogyan teremthetünk olyan körülményt, amely segíti gyermekeinket abban, hogy Istennek szentelt életet éljenek: „Azoknak az embereknek, akik Isten irányítása alatt álltak, ifjúkorukban nagyon egyszerű volt az élete. A természet közelében éltek. A gyermekek részt vettek szüleik munkájában, szemlélték a természet szépségét és titkait. Az erdők és mezők csendjében elmélkedtek azokról a fenséges igazságokról, amelyeket a későbbiekben szent megbízatásként adtak tovább nemzedékről nemzedékre. Az ilyen nevelés erős jellemű embereket formált. Korunkban az élet elfajult, mesterkéltté vált. Igaz, hogy nem térhetünk vissza a régi idők egyszerű szokásaihoz, de példát vehetünk róluk…” (Ellen Gould White, Előtted az élet, Budapest: Advent Kiadó, 1992. p.211)

péntek, május 03, 2013

Oltalom - menedék„Aki az Urat féli, biztos oltalma van, és fiainak is menedékül lesz az.” 
Példabeszédek 14:26.

Gyermekkoromban egyik kedvenc énekem volt, amit itt most leírok. Ha nem ismered, akkor is megengedheted, hogy sorain keresztül megérintse szívedet az Úr.
Mentsváram énnekem az Úr,
A zord viharban sziklavár!
Bár csapdos a hullám vadul,
Ott szívem menhelyet talál.

Refrén: Úgy, úgy bízom az Úrban, mentsváram Ő!
          Mentsváram Ő, mentsváram Ő!
          Ó, Jézusom, tebenned megnyugszom én,
          Te zord viharban sziklavár!

A nap hevétől oltalom,
A zord viharban sziklavár!
Éji homályban fénytorony,
Ködoszlató meleg sugár. Refrén

Szavától tenger csendesül,
A zord viharban sziklavár!
Lelkem e szirtre menekül.
S nem érhet engem semmi kár! Refrén:

Enyém vagy, én Üdvözítőm,
Te zord viharban sziklavár!
Tetőled jő hitem, erőm,
S reám a Mennynek üdve vár! Refrén


csütörtök, május 02, 2013

Isten egyetemes igazsága

"Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek."

Pál levele a rómaiakhoz 3:22

Isten igazsága az, hogy Ő igazságosan ítél. 

Istennek joga és egyben kötelessége ítélkezni a világra embernek született nép felett. A bűn fertőző és halálba torkolló természetét nem lehet egy örökkévalóságon át tűrni, hanem véget kell neki vetni. Mint minden eljárás, ami csak egy kicsit is bonyolult, nem lehet egy pillanat alatt elintézni. A bűn történetének és igazságos elvarrásának ideje 7 ezer év - a bűn Földre való betörésétől kezdve a Sátán élete végéig nagyjából ennyi idő telik el. 

Isten igazsága az, hogy nem tesz semmit olyan módon, ahogyan az csak Előtte nyilvánvaló és érthető. 

Isten a bűn első csírájának a megjelenésekor teljesen világos volt, milyen következményekkel fog járni a bűn hatása. A 6+1 ezer éves bűntörténetet azért engedte meg Isten, mert az emberiség számára nem ilyen világos a bűn természete.

Isten igazsága az, hogy Ő is megítéltetik, de igaznak bizonyul. 

A tökéletes mennyei környezetben megjelent bűn kitalálója azt állította Istenről - ha nem ezekkel a szavakkal, de a viselkedésével mindenképpen -, hogy Isten nem igazságos, Maga alázatot és engedelmességet vár, Ő Maga pedig nem vállal semmit a szolgáiért. Isten igazságossága az, hogy Ő Maga sokkal többet vett Magára, mint amennyit valaha a szolgáitól elvárt volna, amikor Jézus meghalt a kereszten. Bemutatta, hogy kész a végsőkig elmenni a gyermekeiért, ha szükséges. Isten felől elhárul a vád, mert az ellenkezője bebizonyosodik: Isten nemhogy nem zsarnok, hanem a legszeretőbb Édesapa, Aki a lehetetlent is megteszi a Neki legfontosabbakért.

Isten igaz: minden tekintetben. Tartsunk Vele, mert Vele éri meg!

szerda, május 01, 2013

A hívők életmódja


„Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.”
(Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezet 1. vers)

Az egyház kialakulásának történelmét nézve, mindig szent irigység fog el, hogy néhány egyszerű fiatalember (halász, vámszedő, földműves, szabadságharcos) a Szentlélek vezetése melletti munkálkodása nyomán egy olyan keresztény egyház született, melynek voltak ugyan hiányosságai, de ezek eltörpültek az erények mellett.

S a legnagyobb üldözések közepette is emberek ezrei fogalmazták meg: „nézzétek mennyire szeretik egymást!”. Az elpusztításukra való törekvés pedig a legnagyobb magvetésnek bizonyult, hiszen kitartásukat, reménységüket látva nem egyszer emberek ugráltak be az arénákba, „én is keresztény akarok lenni” felkiáltással.

Ezzel szemben ma, bár nincs üldözés, mégis szégyen megvallani azt hogy hiszünk Istenben, hogy olvassuk a Bibliát, hogy lájkolunk vallásos oldalakat, stb. Mi ennek az oka? Hogy a mi életünk sem jobb, mint másoké? Hogy nem vesszük komolyan a Szentírás elveit?

Az okok kutatása helyett, tekintsünk inkább a megoldás felé, hogy miként lehet ma az én keresztény életem, méltó Istenhez és vonzó családom, barátaim, munkatársaim és környezetem felé.

Jézus azt mondja: „Erről ismer meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Jn 13:35).

 „Mikor az embereket nem a kényszer, vagy az önérdek köti egymáshoz, hanem ez a szeretet, akkor életükben egy olyan befolyás érvényesülése mutatkozik meg, amely felette áll minden emberi befolyásnak. Ahol ez az egység megvan, az annak a bizonyítéka, hogy ott Isten képmása helyre lett állítva az emberben, és szívükben új életelvek gyökereztek meg.

Ez azután abban is megmutatkozik, hogy az isteni természet ellenáll a gonosz levegőbeli hatalmasságoknak, és hogy Isten kegyelme legyőzi az ember szívében lakozó önzést.” (E.G.White; Jézus élete 585.o.)

Bizony „Pusztán szavakkal nem tudjuk elmondani azt, hogy ki Ő, ki nékünk Krisztus. Életünk által kell az Ő jellemét kinyilvánítani az emberek előtt. Krisztus láthatóvá kíván lenni minden követője életében. Isten minden gyermekéről eleve azt rendelte el, "hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek" (Róm 8:29). (uo.733.o.)

Így kérjük az Atyát segítsen, hogy Krisztus hosszútűrő szeretete, szentsége, alázatossága, irgalma és igazságossága mutatkozzon meg és táruljon fel a világ számára. 

kedd, április 30, 2013

Nőjetek fel végre„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.”   1Timoteus 4:12.

A Northland-i főiskola igazgatója John Tapene egy olyan bírótól származó idézetet ajánl mindenki számára, aki a fiatalok ügyeivel foglalkozik.

“Mindig csak sírnak, hogy hova mehetnénk, mit csinálhatnánk?
Azt mondom nektek: Menjetek haza, nyírjátok le a füvet, takarítsátok ki a szobátokat, tanuljatok meg főzni, tanuljatok, csináljátok meg a házi feladatotokat, aztán ha mindennel készen vagytok, fogjatok kezetekbe egy könyvet és olvassatok. A városotok nem tartozik nektek semmilyen szórakozási lehetőséggel, és a szüleiteknek sem feladata, hogy szórakoztassanak titeket.
A világ sem tartozik nektek semmivel, ti tartozok neki. Ti tartozok neki, hogy az energiátok, időtök és a tehetségetek segítségével, jobb hellyé varázsoljátok.

Máshogyan kifejezve: Nőjetek fel végre, hagyjátok abba a sírást, szálljatok ki az álomvilágotokból és növesszetek végre gerincet. Viselkedjetek úgy, mint, felelősségteljes emberek. Csodálatos és fontos emberek vagytok, de elvesztegetitek az életetek azáltal, hogy csak ültök és arra vártok, hogy valaki végre csináljon valamit.
A legjobb idő most van és az a valaki te vagy!”

hétfő, április 29, 2013

Jézus csodája


Akkor Jézus megállt, és azt mondta: Hívjátok ide! Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: Bízzál, kelj föl, hív téged!
Márk evangéliuma 10:49

A vak Bartimeusról talán már hallottál. Valójában egy „senki” (Timeus fia), egy jelentéktelen vak koldus. Helyzete szó szerint „kilátástalan”. Egyetlen esélye Jézus volt, aki épp Jerikón haladt keresztül. Nyilván már hallott csodálatos gyógyításairól, és most vagy soha alapon elkezd kiabálni: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” – És Jézus megáll, hívja, meggyógyítja.
A csoda nem csupán az, hogy valaki úja lát, hanem az is, hogy egy megterhelt, csődhelyzetben lévő ember kap egy új esélyt. Jézus hív, de nekünk is akarni kell a változást, és hinni a hatalmában!

Komfort koldus
(János 9:1-12)
A világ formált koldussá
koldulod a szeretetet
könyörgöd a megértést
s alamizsnával dobálnak a sajnálkozók
de nem kell Jézus
nem akarsz felállni.
Nem akarsz látni.
Vakságod kényelmes s hasznot hajt a fehér bot.
Mit is koldulsz valójában?

Az ácshalász egyébként optikus is!
Ő nem enyhít, hanem megszüntet.
Kényelmed megszűnik, hisz már észrevett
most kezd ismét teremtéshez. Újból.
de barátom;
Jézus nélkül:  ücsörgő
                   szánalmas
                   komfort
                   koldus
                   vagy.
(Tornay András)

vasárnap, április 28, 2013

Még ott is


„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.”
Zsoltárok könyve 23:4

Isten megvéd. Még ha sokszor úgy is látszik, nem a legjobban alakulnak a dolgok, Ő ott van melletted, és nem engedi, hogy nagyobb terhet kapjál, mint amit el tudsz viselni. Ő ismer igazán, tudja ki vagy, látja múltadat és jövődet, látja a teljes képet, amiből számodra csak egy halvány foszlány jelenti a valóságot. Ő tudja, mi van a színfalak mögött, és hidd el, a legjobbat akarja neked!

Lehet, hogy most épp a halál árnyékának völgyén vezet keresztül utad. Lehet, hogy nem látod a következő lépés helyét, a köd eltakar előled mindent, és ijesztő, furcsa zajok morajlanak mindenfelől. De Ő veled megy ezen az úton, és megőriz téged. Lehet, hogy nem veszi el előled az akadályokat, de átsegít azokon. Lehet, hogy megenged túl súlyos dolgokat is, hogy történjenek veled, de nem hagy magadra, és kézen fogva vezet, szinte húz maga után a legsötétebb órákban is. 

Lehet, hogy most nem érzed a jelenlétét, és csak a miértek zúgnak fejedben, de olvasd el ezt a verset és az egész zsoltárt, ha kell századszorra is, és hidd el (nem kell érteni, csak hinni), hogy nem vagy egyedül. 

És amikor majd kiérsz a napfényre, más színben fogod látni a világot. Lesz Vele egy újabb közös kaland, egy történet, mely erőt ad a viszontlátásig.