Meg akar tartani az Atya


„Ekképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.”
(Máté evangéliuma 18. fejezet 14. vers)


Az evangélium minden szava Isten végtelen szeretetét hirdeti, aminek megtestesült bizonyítéka Jézus megjelenése bűnös földi világunkban, hogy minden ember előtt nyilvánvalóvá legyen: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Ján. 3:16)

Igen, ez a Szentírás központi üzenete. Ahogy, a ma reggeli igeverset megelőző szakaszban Jézus mondja; „Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-é azt, a melyik eltévelyedett? (12.vers)

Ő eljött, hogy megkeressen és visszaterelgessen a nyájhoz.

Ez az evangéliumi isteni-pásztorkép azonban különbözik az általunk ismert pásztorképtől. Ő szelíden kérleli a bárányokat, és ahogy mondja: „Az én juhaim hallják az én szómat” (Ján.10:27).

Jézus azt szeretné, hogy önszántunkból kövessük Őt és ne csak valamiféle csordaszellem, vagy a csaholó komondoroktól való félelem miatt.

Ezért először is arra hívja fel a figyelmünket; lássuk be, eltávolodtunk Tőle és a naponként elkövetett bűneink csak még távolabb sodornak „lelkünk pásztorától” (1Pét.2:25)

Ezeket a bűnöket „lehet titkolni, tagadni, leplezni apa, anya, feleség, gyermekek és barátok előtt; lehet, hogy egyáltalán nem gyanítja senki sem, de a mennyei lények előtt leplezetlen. A legsötétebb éj sötétje, minden álnok, titkos mesterkedés sem képes egyetlen gondolatot sem eltakarni az Örökkévaló elől. Isten pontos feljegyzést őriz minden hamis számvetésről és minden tisztességtelen ügyről. Őt nem téveszti meg a kegyesség látszata.” (E.G.White. Nagy Küzdelem

S valóban, milyen jó lenne; „Ha a látható és láthatatlan világot elválasztó lepel fellebbenhetne, és az ember láthatná, amint egy angyal feljegyez minden szót és tettet, amely az ítéletkor ismét előkerül, naponta mennyi szó maradna kimondatlanul és mennyi cselekedet elvégezetlenül!”

Igen az Atya meg akar és meg fog tartani, de csak akkor, ha hagyod magad.

Ezért ne késlekedj követni őt. És ha már megragadtad kezét ne engedd el soha! Mert Ő megígérte: „én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” (Ján.10:28)