Bizalom Istenben és prófétáiban


Higgyetek Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok!

Higgyetek prófétáinak, és boldogultok!” (2Krón 20:20)

Mai igénk két dologra helyezi a hangsúlyt: hinni Istenben, valamint hinni az Ő prófétákon keresztül kinyilatkoztatott szavában, a Bibliában. Egyik a megmaradásunkat, a másik a boldogulásunkat eredményezi.

Hinni Istenben alapvető dolog, hiszen hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni, tudjuk meg a Zsidókhoz írott levélből (Zsidók 11:6). A mai szöveg azonban azt jelenti, hogy a prófétai írásoknak is tekintélye van, méghozzá isteni tekintélye. A próféta ugyanis Isten szócsöve, akin keresztül az Úr akarta jut(ott) el hozzánk emberekhez. Az igazi próféta ugyanis nem saját kútfőből beszél, nem saját maga szült gondolatait adja közre, hanem Isten rá bízott igéjét. Péter apostol ezt így fejezi ki: „Egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben” (2Péter 1:19). A prófétai szó nem más, mint Isten szava hozzánk, emberi nyelven. A reformáció nagy vívmánya, hogy Isten ihletett szava a népek anyanyelvén vált olvashatóvá és érthetővé a különböző nemzetiségi fordítások által. Ahol Isten szava jelen van „élő módon”, ott maga az Isten van jelen. A próféták szolgálata tette lehetővé, hogy Isten gondolatait és emberekkel kapcsolatos terveit megérthessük, és így reménységünk legyen. A prófétai szó tehát reménységet ad, valamint az élet kusza dolgaiban az eligazodást segíti. Iránytű, mely mutatja a helyes utat, de simogató kéz is, amely vígaszt és biztonságot nyújt kiszolgáltatott, megpróbált élethelyzetekben.

Érdemes a prófétai szóra úgy is gondolni, mint próféciára. Sokan óvatosak a bibliai próféciákkal kapcsolatban, mert nehéz, könnyen félreérthető és félremagyarázható olvasmánynak tartják azokat. Mégis, a próféciák megérthetők, ha azokat nem saját elképzeléseink szerint, hanem Isten igéjének szabályai szerint értelmezzük és magyarázzuk. A próféciák segítenek az élet útvesztőiben való eligazodásra és a jövő eseményeire való felkészülésre. Nem a jövőt jósolják meg a kíváncsiskodók számára, hanem segítenek felismerni Isten üdvtörténetének állomásait a jelenben, hogy semmilyen esemény, amit Isten tervez, ne érje váratlanul azokat, akik hisznek Benne és az Ő tekintélyt hordozó kinyilatkoztatásában, a Bibliában.

Higgy Istenben és olvasd az Ő szent szavát, mert csak így lesz (örök) életed és így boldogulsz! Legyen hittel teljes napod! :)