Gazdagság - Szegénység„Aki munkálja az ő földét, megelégedik étellel; aki pedig hiábavalóságok után futkos, megelégedik szegénységgel. A hívő ember bővelkedik áldásokkal; de aki hirtelen akar gazdagodni, büntetlen nem marad.”
(Példabeszédek könyve28. fejezet 19-20. vers)

A legtöbb keresztény szemében a gazdagság ördögtől való, elítélendő, bűnös állapot. Ebből adódóan véleményük szerint az önsanyargató, aszketikus szegénység a megszentelt élet bizonyítéka.

Ám a Biblia sehol sem nevezi bűnnek a vagyont. Sőt a Biblia hithősei között megannyi gazdag ember található; úgymint Jób, Ábrahám, Jákób, stb., kiknek bővelkedő élete éppen Isten iránti engedelmességüknek és természetesen a mennyei Atya áldásának volt köszönhető.

A probléma tehát nem a pénzzel, az arannyal, ezüsttel, drágagyönggyel van, hanem az ezekhez való viszonyulással. Mert a kapzsiság nem mennyiségi, hanem lelkületi kérdés. Amikor a vagyon már nem eszköz, hanem életcél, amikor elfelejtjük, hogy mi csupán javaink sáfárai, nem pedig tulajdonosai vagyunk. Bizony, ez az érték-tévesztés a bűn hozadéka.

De akkor mit kezdjünk azzal a jézusi tanítással, hogy; „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem, gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Máté 6:19-21)

Hiszen, mennyei kincsekkel nem lehet a postán befizetni a csekkeket, a banki hitel sem törleszthető a Lélek gyümölcseivel; szeretettel, örömmel, béketűréssel.

Jézus élete válasz arra, hogy szavai nem a tétlenségre, a világtól való elvonulásra buzdítanak. Épp ellenkezőleg, ahogy Ő mások jólétén munkálkodott nekünk is ezt kell tenni.

Ahogy Salamon írja, szükségletünk mértékének megfelelően művelni a földet, (vagy bármi más foglalkozást űzni) nem engedve, hogy annyira leterheljen a munka, hogy Istenre már ne maradjon erő, idő, figyelem.

Mert „A hívő ember bővelkedik áldásokkal; de aki hirtelen akar gazdagodni, büntetlen nem marad.”