Beteljesedett ígéretek„Én pedig íme megyek már a minden földinek útján: Tudjátok meg azért teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem esett el mindama jó szóból, amelyeket az Úr, a ti Istenetek szólott vala felőletek. Minden betelt rajtatok, egy szó sem esett el azokból!”
(Józsué könyve 23. fejezet 14. vers)

Jákób Egyiptomban rabszolgaként senyvedő utódainak kiáltására az Örökkévaló különös módon válaszolt. Visszaküldött értük egy közülük elmenekült, vonakodó, „nehéz ajkú” birkapásztort és annak testvérét, akik az ókor egyik legnagyobb szuperhatalmának vezetője előtt kellett, hogy képviseljék.

Majd jött a csodálatos szabadulás, mikor az Örökkévaló Önmaga is megjelent, éjszaka tűz-, nappal pedig felhőoszlopba burkolózva, a Sínai-hegynél mennydörgés, villámlás közepette, a Szent Sátornál a Sekina jelenlétével.

Mindemellett ott voltak csodái; a manna, a fürjek, a sziklából fakadó víz, az hogy 40 éven keresztül ruhájuk nem ment tönkre, lábuk nem dagadt meg a vándorlás során. (5Móz.8:4)

S mindez miért? Mert megígérte Ábrahámnak: „nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz… és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei… A te magodnak adom ezt a földet.” (1Móz.12:3-7)

De „a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig… Csak a negyedik nemzedék tér meg ide.” (1Móz.15:13-16)

Józsué életének végén ezen ígéretek beteljesedésére hívja fel a nép figyelmét bátorítva és egyben figyelmeztetve őket, hogy amit az Úr ígért, az mind beteljesedett és a jövőben is be fog teljesedni. Ha engedelmeskednek, akkor megmaradnak, de ha nem, akkor elvesznek.

Ám „Mindezek pedig példaképpen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.” (1Kor.10:11) Azaz, ahogy Isten ott, akkor, négyszáz év után valóra váltotta esküjét most kétezer év távlatából is teljesíteni fog mindent, amit megígért.

Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. (Zsid.10:35-37)