Istenünk hatalmas„Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet! Mivel csodát cselekszel, örök tanácsaid hűség és igazság.”
(Ézsaiás könyve 25. fejezet 1.vers)

Mikor Jézus kihallgatása során Pilátus megtudta, hogy galileai származású, azonnal az éppen Jeruzsálemben tartózkodó Heródeshez, a tartomány akkori negyedes fejedelméhez küldte. Az evangélium feljegyzi, hogy mikor Heródes meglátta „igen megörüle… és reménylé, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz.” (Luk.23:8)

Ám Jézus nem tett csodát, éppúgy ahogy az övéi között, Názáretben sem „hitetlenségük miatt.” (Máté 13:58), nem adott jelet a farizeusoknak, nem mondta meg, melyik katona ütötte, nem szállt le a keresztről… Pedig lett volna hatalma ezekre is.

S bizony ma is sokan csodára várnak, mondván; „Hiszem, ha látom!”. És a próféciákból tudjuk, majd megkapják, amit akarnak, csakhogy nem Istentől, hanem az Ősellenségtől.

„János apostol elmondja, hogy miként fog jelentkezni az utolsó napokban ez a csodatevő hatalom: "Nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje" (Jel 13:13-14). Nem puszta csalásokról szól ez a jövendölés. Sátán eszközei nemcsak színlelik a csodákat, amelyekkel félrevezetik az embereket, hanem ténylegesen képesek csodát művelni.” (E.G.White; Nagy Küzdelem 474.o.)

Mindeközben Isten nem tesz semmit? Ma már nincsenek Jézustól eredő csodák? Ézsaiás, aki a mi csodálatos Istenünkről ír, azt mondja: „Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna.” (Ézs.59:1)

Tehát Isten ma is tesz csodát, sőt nagyobbat, mint a kenyérszaporítás, vízen járás, leprások meggyógyítása, melyeknek mind egyetlen célja volt, hogy e jelek alapján higgyenek benne, mint Messiásban. S ma is ezt a legnagyobb csodát végzi, mikor a kemény, önző emberi szív megtörik és megváltozik.

„A Szentlélek Isten Igéjéből fényt sugároz, és ez a világosság átformálja annak életét, aki befogadja. A Szentlélek az emberi szívekbe plántálja az Ige elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait. Krisztus dicsősége fényének - Krisztus jellemének - vissza kell tükröződnie követőiben.” (E.G.White, NK.uo.)

Ennek alapján, kérjük az Urat, cselekedje meg bennünk az átformálásnak eme csodáját!