Bizonyságok fellegében„Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.”
(Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 1-2. vers)

Van egy mondás, miszerint a bolond embert, mivel elsősorban ösztönei vezetik, minden baj utoléri, és mindenféle csapdába beleesik. Az okos ember annyival különb, hogy bár ő is beleesik a 'gödörbe', de mivel okos, ezért tudja, hogyan kell kimászni belőle. S ki a bölcs ember? A bölcs az, aki elkerüli azt a csapdát, amiből az okos még ki tud mászni.

S ha megnézzük a Szentírást, Isten szándéka, hogy ne csupán okos, hanem bölcs emberek legyünk.  Ám ez a bölcsesség nem egyenlő a logikai gondolkodás képességével, nem puszta lexikális tudás, és nem egyetemi, bölcsészdoktorátussal lehet mérni.

A bölcsesség, ahogy a Szentírás számos helyen hirdeti, az istenfélelemmel kezdődik. (Zsolt. 111:10; Péld. 9:10). Vagyis, hogy az ember elkezd érdeklődni, elkezd figyelni Isten szavára, azaz elindul a hit útján.

De a hit, az Isten felé fordulás, a prédikációk hallgatása, vagy a Biblia, a reggeli dicséret olvasása csak a kezdet. Jézus a Hegyibeszédben úgy mondta; „Valaki azért hallja én tõlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez” (Máté 7:24)

S mikor később Pál felemlíti a hit hőseinek élettörténeteit, azt írja ezek, „a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tûrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.” (Róm.15:4), „akikhez az időknek vége elérkezett.” (1Kor.10:11)

Hiszen ugyanaz a reménység, amely miatt Noé bárkát épített, amiért Ábrahám elhagyta szülőföldjét, és kész volt a számára legdrágábbat is feláldozni, amiért Mózes inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást. Igen, ugyanaz a reménység késztet bennünket is tettekre.

Hogy Jézusra nézve, nemcsak meghallgatva, hanem ráhallgatva bölcs emberként, az ő példájukból tanulva kerüljük el az akadályokat, a megkörnyékező bűnt. És kitartással futva jussunk el a célig.

S ha bolond, vagy okoskodó emberként a magad választotta úton járva éled tovább az életed, az a te döntésed. Az én kívánságom azonban, hogy bölcs emberként okulj mások tapasztalataiból, és fogadd el és fogadd meg Jézus tanácsait, úgy élve, ahogy Ő élt.