Krisztus dicsősége


„Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és őrá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőség. Mert tetszett az Atyának, hogy benne lakozzék az egész teljesség, és hogy általa békéltessen meg mindent magával úgy a földön, mint a mennyben, békességet szerezve keresztjének vére által.”
Kolossébelikhez írt levél 1:16-20

Egyedül Jézus! Hangzik a sokszor a kereszténység üzenete. A maga egyszerűségében mindent elmond. Ő a teremtőnk, ő tart fenn bennünket, ő vezet és irányít… Egyedül övé a dicsőség. A sok-sok nagyszerű dologból egyet emelnék ki: ő az, aki keresztje által békességet szerzett nekünk Istennel. Nincs más út, csak Jézus!

A rómaiak nagy út építők voltak. Még ma is vannak olyan közismert utak, melyeket a régi rómaiak építettek. A szabványos nyomtáv az amerikai vasúti kocsik számára a rómaiktól származik. A vasút szélessége megegyezik a római szekerek kerekeinek szélességével. Nem véletlen mondják, hogy minden út Rómába vezet.

Sokan ugyanezt mondják a vallással kapcsolatban. Minden vallás végül Istenhez vezet. De ez nem egészen így van. „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.” (1Tim 2:5)
Ha megállítanánk az embereket az után és megkérdeznék őket, hogy hogyan juthatunk a mennybe? Sokan mondanák azt, hogy "jó élet által". Ha ez a végső válasz, a helyzet nagyon elszomorító, mert bármilyen jól viselkedünk, bármilyen nemes és kiváló életet élünk, ez nem elég ahhoz, hogy megfizessük a bűn végtelen nagy árát.

Egyedül Jézus Krisztus kereszthalála képes ezt az árat megfizetni. Ebben áll a dolog szépsége. Jézus azt mondta, hogy: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. (Ján 14:6)
SENKI sem mehet az Atyához Jézus Krisztuson kívül!

És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben. (Kol 1:20)