Ábrahám áldása


"Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked!  Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.  Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége."
 Mózes 1. könyve 12:1-3

Több vallás számára is rendkívül fontos Ábrahám személye, hiszen ősatyjuknak tekintik kezdettől fogva. Nem véletlen, hiszen Ábrahám nem egyszerűen egy hithős, vagy példakép, hanem Isten ígéreteinek jelképe és biztosítéka.

Isten többször is úgy mutatkozik be, mint Ábrahám, Izsák, Jákób Istene.
Mindegyik ember élete példa lehet számunkra, de itt nem is az emberi érdemekről, hanem Isten cselekvéséről van szó. Ő választotta ki és hívta el Ábrahámot, hogy hagyja ott városát, majd ígérete szerint elvezette Kánaán földjére. Az Ábrahámnak tett ígéret, és megígért örökség azóta is sokakat motivál és bátorít, annyi különbséggel, hogy mi már a mennyei jutalmunkra tekintünk.

De lehet-e itt jutalomról beszélni? Mi volt az Ábrahámnak tett ajánlat lényege? "Te mutass be engem hitelesen, mint az egyedül igaz Istent, én pedig megáldalak, és beviszlek Kánaánba." Ábrahám hűsége, hite többször meg lett próbálva, többször el is bukott. Mégsem a bukásaira emlékszünk igazán, hanem arra, mikor kész volt Isten parancsára akár a saját fiát is feláldozni.

Ábrahám áldása ma is tovább él. Az Úr célba viszi az ígéret gyermekeit, akik szövetségre lépnek vele. Pál bátorító gondolataival búcsúzom:

"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök." (Galáciabeliekhez írt levél 3:26-29)