Örök élet és egészség

„És nem mondja a lakos: beteg vagyok! a nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer.”
Ézsaiás 33:24


Ez az ige Isten eljövendő országába enged betekinteni. Két fontos kijelentést találunk itt: (1) nem lesz ott betegség, (2) sem pedig bűn.

A betegség nem más, mint az egészség hiánya. Nagyon gyakori jelenség ezen a földön. Nem csak testi, hanem lelki és mentális betegségeket is ismerünk. Ha betegek vagyunk életkedvünk alábbszáll, teljesítőképességünk lecsökken, nem tudunk úgy örülni az élet örömeinek, mint egészségesen. Isten országában nem lesz betegség, éppen ezért nem lesz szükség kórházakra, mentőautókra, sőt még temetőkre sem. A Biblia több helyen vázolja az Isten által újjáteremtett világot, de mindenhol a béke, az öröm, a megelégedettség a biztonság és a szeretet kibontakozódását láthatjuk (lásd: Ézsaiás 11:6-9; 65:17-25; Jelenések 21:1-22:17).

Az ige második kijelentése, hogy nem lesz ott bűn. Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy legyőzze a bűnt. A bűn, s annak szerzője Sátán, Isten ellensége. Aki bűnben él és tudatosan bűnt cselekszik, az Sátán oldalán harcol Isten ellen. A bűn nem más, mint törvénytelenség, vagyis Isten akarata iránti engedetlenség. Jézus Krisztus áldozata által lehetőségünk van a bűn rabszolgaságából való szabadulásra, a bűnbocsánatra.

A mai ige üzenete az, hogy a gyógyulás és a bűntől való szabadulás összekapcsolódik. Isten országának lakosa azért egészséges, mert bűnbocsánatot nyert! Lehet, hogy betegségeink esetenként a bűnnel való kapcsolatunkra utalnak? Egy ószövetségi igehelyen ezt olvashatjuk: „Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.” (2Mózes 15:26). Vagyis Isten akaratának való engedelmesség (a törvény betöltése) megóv sok-sok betegségtől!

Az Újszövetség lapjain is találunk példát Jézus életéből, amikor a bűnöktől való megszabadítás (bűnbocsánat) együtt járt a testi betegségekből való felépüléssel (lásd: Márk 2:3-12 – a gutaütött meggyógyítása). Lehet, hogy saját testi, lelki, mentális betegségeink egyik oka az, hogy nem kielégítő a kapcsolatunk Istennel?

Imádkozzunk ma reggel azért, hogy Isten Szentlelke fedje fel előttünk testi betegségeink, vagy éppen lelki gyengeségeink okát, majd pedig kérjünk tőle erőt, hogy cselekedni tudjuk az Ő akaratát.